Förstudie om infrastruktur för kvalitetsregister

I september 2021 fick E-hälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om en gemensam digital infrastruktur för så kallade nationella kvalitetsregister som används inom vården.

Registren bidrar till vårdens kvalitet

I förstudien ska E-hälsomyndigheten beskriva och lämna förslag på hur myndigheten eller en annan myndighet kan skapa och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister. Tanken är att innehållet i registren ska komma till större nytta. Dessutom är ambitionen att administrationen kring kvalitetsregistren ska minska i hälso‑ och sjukvården och socialtjänsten.

Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möjliggöra jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional nivå.

Nationella kvalitetsregister innehåller bland annat personbundna uppgifter om diagnos, behandling, och resultat.

Tidplan för arbetet

E-hälsomyndigheten delredovisade uppdraget den 1 juni 2022. Uppdraget slutredovisades den 1 februari 2023.

Delredovisningen och slutredovisningen hittar du bland våra rapporter (se Relaterad information).