Automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister

E-hälsomyndigheten ska utreda förutsättningarna för utveckling av en nationell teknisk lösning som möjliggör automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister. Det regeringsuppdraget fick myndigheten i juni 2023.

Bygger på förstudien

Uppdraget bygger vidare på den slutrapport som E-hälsomyndigheten lämnade i februari 2023 och som har titeln Förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister (S2021/06170).

I förstudien pekade E-hälsomyndigheten på att inrapportering till kvalitetsregistren i stor utsträckning sker manuellt. Detta medför onödig administration för medarbetare i vården. Myndigheten föreslog därför en statlig nationell interoperabilitetslösning för att stödja automatiserad informationsförsörjning till nationella kvalitetsregister.

I regeringsuppdraget ingår att lämna förslag på hur den tekniska lösningen ska förhålla sig till den befintliga infrastrukturen. Den tekniska lösningen ska bygga på Ena – Sveriges digitala infrastruktur och den sektorsspecifika infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Den ska också vara framtidssäker, anpassad till kommande krav och bygga på internationella standarder.

Utvecklar kvaliteten i vården

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller personuppgifter som diagnoser, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Syftet är att systematiskt och fortlöpande följa upp, utveckla och säkra vårdens kvalitet. Uppgifter som samlas in i det syftet får också användas till forskning och framtagning av statistik.

Dialog ska föras med en rad aktörer

Under arbetet med regeringsuppdraget ska E-hälsomyndigheten föra en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet, företrädare för professionerna, ett urval av kommuner, regioner och huvudmän för nationella kvalitetsregister samt andra relevanta aktörer.

Redovisning sker hösten 2024

E-hälsomyndigheten ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2024.