Samarbete allt viktigare för att göra hälsodata tillgängliga i hela vårdkedjan

Det finns ett allt större engagemang i arbetet med att införa en nationell digital infrastruktur för hälsa, vård och omsorg. Målet att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård både kommunal och regional samt för tandvård. Tomas Werngren, avgående vd för Kommuninvest och Mats Nilsson, avdelningschef på Forte har nyligen fått uppdrag av regeringen på området och E-hälsomyndigheten arbetar med ett förslag till färdplan för en nationell digital infrastruktur för vården.

Den digitala infrastrukturen ska bidra till att rätt information finns lätt tillgänglig i varje vårdsituation. Det stärker patientsäkerheten samtidigt som det underlättar arbetet för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Tomas Werngren och Mats Nilsson bidrar i arbetet

Strax före årsskiftet utsåg regeringen Tomas Werngren till nationell samordnare för digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Han ska informera om regeringens arbete på området och föra en nära dialog med berörda aktörer för att förbereda införandet av infrastrukturen.

Nyligen fick Mats Nilsson uppdraget att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Uppdraget innebär att analysera och föreslå åtgärder som möjliggör en nationell digital infrastruktur för hela hälso- och sjukvården och tandvården, särskilt de rättsliga förutsättningarna. Mats Nilsson ska även analysera och ta fram förslag kopplade till den kommande EU-förordningen om ett europeiskt hälsodataområde, EHDS.

– I dag saknas det en nationell digital infrastruktur som omfattar samtliga vårdgivare som berörs av hälso- och sjukvårdslagen. Därför är det mycket bra att frågor om hälso- och sjukvårdens nationella digitala infrastruktur allt mer hamnar i fokus. Tomas Werngrens och Mats Nilssons uppdrag bidrar på ett tydligt sätt till detta, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på E‑hälsomyndigheten.

Dialog är nödvändig

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten flera uppdrag som syftar till att säkerställa att rätt information om patienten finns tillgänglig i varje vårdsituation. Flera av uppdragen genomförs i nära samarbete med andra myndigheter och aktörer inom sektorn.  Bland att har E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och tandvården. Uppdraget redovisas under våren och inbegriper en tidsatt plan som visar när de komponenter och funktioner som en nationell digital infrastruktur behöver bestå av ska vara på plats.

En väsentlig del av regeringsuppdraget är att E-hälsomyndigheten ska ha dialog med en rad aktörer. Det handlar bland annat om regioner, kommuner, privata vårdgivare, universitet och högskolor, branschorganisationer, it-leverantörer, andra myndigheter samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– För att nå målet att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan krävs ännu mer dialog och ett fördjupat samarbete inom sektorn. Alla aktörer och intressenter som berörs är välkomna att delta. I den processen har Tomas Werngren och Mats Nilsson viktiga roller bland annat genom att informera om regeringens arbete med den nationella digitala infrastrukturen och att föra dialog med berörda aktörer, säger Gunilla Nordlöf.