Tydligare regler för tillgång till barns vårduppgifter välkomnas

Nu har E-hälsomyndigheten lämnat sitt remissvar på utredningen om elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården (Ds 2023:26). E-hälsomyndigheten välkomnar utredningens förslag till en nationell samordning och tydligare lagstiftning.

E-hälsomyndigheten är positiv till förslaget som innebär att vårdnadshavare får medges elektronisk tillgång till sina barns hälso- och sjukvårdsuppgifter. Det innebär exempelvis att en vårdnadshavare kan hantera sin tonårings förskrivna läkemedel, till och med att denne fyller 18 år, i apotekens e-tjänster på webben. Detta är i dag inte möjligt beroende på den lagstiftning som gäller.

Vidare menar myndigheten att det är positivt att barn som har fyllt tretton år själva får elektronisk tillgång till sina egna hälso- och sjukvårdsuppgifter.

Ska pröva om uppgifter omfattas av sekretess

Myndigheten pekar i remissvaret på att det är viktigt att barns integritet skyddas och att vårdnadshavare inte får tillgång till uppgifter som kan medföra en risk för barnet.

Utredningen föreslår bland annat att hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel ska vara skyldiga att vid varje förskrivning till barn pröva om den ska omfattas av sekretess mot vårdnadshavare. Om så är fallet ska de begära att E-hälsomyndigheten spärrar uppgifterna i Nationella läkemedelslistan och uppgifterna ska inte vara elektroniskt tillgängliga för varken vårdnadshavaren eller för tonåringen.

Kräver utveckling av Nationella läkemedelslistan

Enligt utredningen ska barnets hälso- och sjukvårdsuppgifter inte heller göras tillgängliga elektroniskt för vårdnadshavaren om ett barn som fyllt tretton år motsätter sig det. Det ska finnas en skyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal att informera barn som har fyllt tretton år om rätten att motsätta sig att vårdnadshavaren får elektronisk tillgång till barnets uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

E-hälsomyndigheten konstaterar att utredningens förslag innebär teknisk utveckling av Nationella läkemedelslistan och tjänsten Läkemedelskollen. Det behövs för att hantera utredningsförslagen om spärrar, vårdnadshavares möjlighet till direktåtkomst till sina barns uppgifter från 13 års ålder, samt barnets egen direktåtkomst från 13 års ålder. De tekniska förändringarna kommer att leda till kostnader för E-hälsomyndigheten samt för aktörer inom hälso- och sjukvård och apotek.

Tillsattes i juni 2022

I juni 2022 fick Maria Jacobsson, rättschef på E-hälsomyndigheten, i uppdrag att biträda Socialdepartementet med att utreda elektronisk åtkomst till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.

För att genomföra utredningens förslag behövs ändringar i patientdatalagen, lagen om nationell läkemedelslista och offentlighets- och sekretesslagen. Utredningen blev klar i maj 2023 och gick på remiss i september.