Covidbevis – en tjänst som kan användas i framtiden

Under två års tid utfärdade E-hälsomyndigheten över 18 miljoner covidbevis till över sex miljoner personer. Covidbevisen infördes för att underlätta resor inom Europa under pandemin. Sedan den 1 juli 2023 utfärdas inga covidbevis i Sverige men E-hälsomyndigheten rekommenderar i slutrapporten att tjänsten för covidbevis hålls i beredskap även fortsättningsvis.

Hand som håller i en telefon som visar ett covidbevis
Covidbevisen infördes för att underlätta resor inom Europa under pandemin. Sedan den 1 juli 2023 utfärdas inga covidbevis i Sverige.

När pandemin slog till förändrades världen på några veckor. Länder satte upp restriktioner vid inresa för att minska smittspridningen. Regeringen gav flera myndigheter, vid olika tidpunkter, uppdrag för att förverkliga covidbevis. E‑hälsomyndigheten fick i uppdrag att i samarbete med Myndigheten för digital förvaltning och Folkhälsomyndigheten skapa en tjänst för vaccinationsbevis och senare även för testbevis och tillfrisknandebevis.

Förordningarna om EU:s digitala covidbevis trädde i kraft den 1 juli 2021. Samma dag lanserades vaccinationsbevisen i Sverige och under augusti tillkom testbevis och tillfrisknandebevis.

E-hälsomyndigheten utvecklade kontinuerligt tjänsten för covidbevis för att inkludera fler målgrupper, exempelvis personer som vaccinerats utomlands och personer utan personnummer eller samordningsnummer.

EU:s digitala covidbevis blev även en modell för många länder utanför EU. Totalt drog 51 länder på fyra kontinenter nytta av systemet.

Beredskap i händelse av en ny pandemi

Den svenska tjänsten för covidbevis stängdes ned den 30 juni 2023 och sedan dess har den varit i beredskapsläge för att snabbt kunna tas i bruk om nytt behov skulle uppstå. 

Vid samma tidpunkt inrättade Världshälsoorganisationen (WHO) ett globalt system för hälsointyg som bygger på EU:s system för digitala covidbevis. Syftet med systemet är att skydda människor i hela världen från pågående och framtida hälsohot, bland annat pandemier.

Regeringsuppdraget om att fortsätta förvalta tjänsten för covidbevis har nu slutredovisats. Rapporten tar upp lärdomar och rekommendationer för framtiden. E‑hälsomyndigheten rekommenderar att tjänsten ska hållas i beredskap även fortsättningsvis, det gör det möjligt att snabbare kunna starta upp tjänsten igen i händelse av en ny pandemi.

E-hälsomyndigheten anser att det är viktigt att Sverige, genom myndigheten, fortsätter att delta i WHO:s globala nätverk för digitala hälsointyg, för att bidra till och vidareutveckla gemensamma regelverk för hälsointyg över hela världen.