تأمین حداکثر هزینه درمانی

در سوئد چیزی به نام تا مین حداکثر هزینه درمانی وجود دارد، و این به این معنی است که افراد در صورت پرداخت مبالغی بیش از یک میزان خاص بابت خدمات درمانی، دندانپزشکی، ایاب و زهاب برای بیماران و دارو، پس از آن مبلغ کمتری پرداخت می کنند. برای تضمین عملکرد این سیستم در رابطه با هزینه دارو ، اطلاعات مربوط به هزینه های هر شخصی در یک بانک اطلاعاتی جمع آوری می شود.

تأمین حداکثر هزینه درمانی چیست؟

تأمین حداکثر هزینه درمانی از مزایایی است که در قانون تنظیم شده است و  به این معنی است که هزینه دارو برای افرادی که مشمول آن می شوند برای نسخه هایی که در سوئد صادر شده اند کاهش می یابد. تمام کسانی که ساکن سوئد هستند مشمول تأمین حداکثر هزینه درمانی می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تأمین حداکثر هزینه درمانی برای خدمات پزشکی و دندانپزشکی، مطالب مربوطه را مطالعه نمائید.

اتباع کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EEA)  و سوئیس نیز که در سوئد به سر می برند در برخی شرایط مشمول تأمین حداکثر هزینه درمانی می شوند. حتی افرادی که به گونه ای در استخدام کارفرمایی در سوئد هستند اما در اینجا زندگی نمی کنند حق استفاده از اغلب مزایای تأمین حداکثر هزینه درمانی را دارند.

هزینه های شما بابت داروهایی که با نسخه خریداری می کنید گام به گام و طی یک دوره دوازده ماهه کاهش می یابد. در طی این دوره شما هرگز هزینه ای بیش از ۲٨٥٠ کرون پرداخت نخواهید کرد. وقتی که هزینه ی داروهای شما پیش از تخفیف به ٦٩٩٤ کرون برسد شما خودتان مبلغ ۲٨٥٠ کرون  پرداخت کرده اید. در آن صورت داروهای شما برای قسمت باقی مانده آن دوره دوازده ماهه رایگان خواهد بود.

اول ژانو یه ۲٠۲٤ سقف تأمین حداکثر هزینه درمانی برای دارو از  ۲٦٠٠ کرون به ۲٨٥٠ افزایش یافت. دلیل این افزایش بالا رفتن میزان قیمت پایه از  ٥۲٥٠٠ کرون به  ٥٧٣٠٠ کرون در سال جاری می باشد