گرفتن دارو جهت فردی دیگر

برای شما که برای فردی دیگر دارو می‌گیرید و یا به فردی دیگر حق تحویل گرفتن دارو را تفویض می‌کنید

                                                      دادن وکالت

شما می‌توانید به فردی دیگر این حق را تفویض نمایید که داروهایتان را برای شما تحویل بگیرد. این امر وکالت دادن نام دارد. شمایی که وکالت می‌دهید موکل و شمایی که وکالت می‌گیرید وکیل (دریافت کننده وکالت) می‌باشید.

از اول ژوئن ٢٠٢٠ ما روش پردازش جدیدی را برقرار می‌کنیم که وکالتی که برای دریافت دارو از داروخانه برای فردی دیگر ضروری است را تحت تاثیر قرار می‌دهد.  هدف از این تغییرات  افزایش امنیت بیماران و تقویت محافظت از اطلاعات شخصی افراد هنگام پردازش می‌باشد.

       این موضوع بدین ترتیب شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد

از اول ژوئن ٢٠٢٠:

از اول ژوئن ٢٠٢٠:

هر وکالت حداکثر تا چهار سال اعتبار خواهد داشت

شما باید رضایت خود را از ثبت اطلاعات شخصی خود اعلام نمایید، خواه وکالت دهنده باشید (موکل) یا وکالت گیرنده (وکیل)

                                                                                         مدت اعتبار

مدت اعتبار این وکالت از تاریخی محاسبه می‌گردد که شما بعنوان وکیل رضایت خود را اعلام نمایید. اگر  از قبل و پیش از تاریخی که تغییرات در روش پردازش اعمال می‌شود، رضایت خود را اعلام نموده‌اید،  مدت اعتبار از تاریخ اول ژوئن ٢٠٢٠ محاسبه خواهد شد.

                                                                                          رضایت

از اول ژوئن ٢٠٢٠ ما روش پردازش جدیدی را برقرار می‌کنیم که وکالتی که برای دریافت دارو از داروخانه برای فردی دیگر ضروری است را تحت تاثیر قرار می‌دهد. براساس مقررات محافظت از اطلاعات شخصی افراد (GDPR)، شما برای ثبت اطلاعات شخصی خود، خواه بعنوان موکل و یا وکیل، باید رضایت خود را اعلام نمایید. برای آنکه یک وکالت اعتبار یابد، شمایی که وکیل هستید باید یا ظرف هفت روز تقویمی از تاریخ ثبت یک وکالت جدید رضایت خود را اعلام نمایید و یا اگر در تاریخی که روش جدید پردازش شروع به اعتبار می‌کند از قبل یک وکالت وجود دارد، حداکثر تا ٣١ ژانویه ٢٠٢١ اینکار را انجام دهید.

                           ثبت وکالت و اعلام رضایت خود را بصورت اینترنتی انجام دهید

شما از طریق خدمات اینترنتی Läkemedelskollen می‌توانید بصورت اینترنتی اقدام به ثبت یک وکالت جهت یک فرد شخصی نموده و رضایت خود را اعلام نمایید.

            در خدمات اینترنتی Läkemedelskollen  یک وکالت ثبت نموده و رضایت خود را اعلام

                                               این خدمات تنها به زبان سوئدی در دسترس می‌باشد.

شما همچنین می‌توانید از طریق وارد شدن در سیستم در وبسایت 1177.se  و کلیک کردن بر روی لینک "خدمات دارویی" (Läkemedelstjänster) این امور را انجام دهید.

                                              این اطلاعات تنها به زبان سوئدی در دسترس می‌باشد.
                                              این خدمات در تمامی داروخانه‌ها نیز موجود است.

                                     به زبان انگلیسی اقدام به ثبت وکالت و اعلام رضایت نمایید

                اگر خواهان ثبت یک وکالت به زبان انگلیسی می‌باشید، می‌توانید از یک فرم استفاده نمایید.

              با کمک یک فرم به زبان انگلیسی اقدام به ثبت یک وکالت و اعلام رضایت نمایید

 

                         آیا پرسش‌هایی دارید؟ با E-hälsomyndigheten تماس بگیرید

تلفن   0771-766 200

registrator@ehalsomyndigheten.se   پست الکترونیکی 

  در مورد وکالت به زبان سوئدی