شما اینگونه تحت تاثیر فهرست ملی دارو قرار می‌گیرید

در این صفحه می‌توانید مطالبی در این مورد مطالعه نمایید که چه کسی می‌تواند داروهایی که از سوی یک پزشک برای شما تجویز شده و از داروخانه گرفته‌اید را مشاهده نماید. همچنین می‌توانید دریابید چگونه می‌توانید بر روی اطلاعاتی که برای مراکز بهداشتی و درمانی و داروخانه قابل مشاهده است، تاثیر بگذارید.

شما می‌توانید از جمله در خدمات اینترنتی Läkemedelskollen داروها و سایر مواردی که برای شما تجویز شده و از داروخانه دریافت نموده‌اید را مشاهده نمایید.  از اول مه ٢٠٢١ به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با کادر بهداشتی و درمانی آسان‌تر می‌شود.  این اطلاعات در سیستم ثبت Nationella läkemedelslistan (فهرست ملی دارویی) قرار دارد.

شما نمی‌توانید مانع از آن شوید که نسخه‌ها و دریافت‌های شما از داروخانه در فهرست ملی دارویی ثبت شود. همچنین نمی‌توانید مانع از آن شوید که اطلاعات مربوط به "محافظت در برابر هزینه‌های بالای دارو" Högkostnadsuppgifter ثبت شوند. بهمین دلیل شروط بالایی برای محافظت از اطلاعات مربوط به شما تعیین شده است - تنها کادر درمانی و کارکنان داروخانه، صلاحیت مشاهده اطلاعات در مورد نسخه‌ها و دریافت‌های دارو از داروخانه توسط شما را دارند.

هنگامی که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنید

کادر بهداشتی و درمانی برای مشاهده اطلاعات مربوط به نسخه‌ها و دریافت‌های دارو توسط شما از داروخانه، بایستی صلاحیت داشته باشند. آنها همچنین برای مشاهده این اطلاعات نیاز به رضایت شما دارند. شما این رضایت را به یک پزشک، پرستار، دندانپزشک یا سایر کادر درمانی می‌دهید. در موارد استثنائی آنها بهرحال این اطلاعات را مشاهده خواهند نمود، بعنوان نمونه زمانی که نمی‌توان از شما در مورد رضایت داشتن پرسش نمود، بعنوان نمونه زمانی که بیهوش هستید.

برای شمایی که داروی خود را بصورت دوزهای معین دریافت می‌کنید (Dospatient) مقررات دیگری غیر از سایر بیماران وجود دارد.

اگر مایل نیستید رضایت خود را اعلام کنید

بدون رضایت شما کادر بهداشتی درمانی دارای صلاحیت می‌توانند مشاهده نمایند که آیا ظرف دو سال اخیر داروهای ویژه‌ای برای شما تجویز شده است یا خیر.  این امر برای آن است که مراکز بهداشتی و درمانی امکانات بیشتری برای شناسایی و مقابله با استفاده نادرست از دارو، بعنوان نمونه از داروهایی که بعنوان مواد مخدر دسته بندی می‌شوند، پیدا کنند.

اگر خواهان پنهان نمودن اطلاعات از کادر بهداشتی و درمانی می‌باشید

شما حق دارید نسخه‌ها و دریافت داروهای مشخصی را از دید کادر بهداشتی و درمانی پنهان نگهدارید. دراینصورت هنگامی که رضایت خود را برای مشاهده نسخه‌ها و دریافت دارو اعلام می‌کنید، این اطلاعات برای کادر بهداشتی درمانی قابل مشاهده نیست.  با این وجود آنها می‌توانند مشاهده نمایند که برخی اطلاعات وجود دارد که پنهان شده است.

شما می‌توانید برای پنهان کردن اطلاعات در سیستم فهرست داروی ملی ازläkemedelkollen  استفاده کنید. شما می‌توانید هرگاه مایل باشید اطلاعات مذکور را دوباره قابل مشاهده نمایید.

حتی اگر شما اطلاعات را پنهان نمایید ممکن است این اطلاعات برای کادر بهداشتی درمانی قابل مشاهده باشد،  بعنوان نمونه در شرایط زیر:

  • اگر در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته باشید و قادر به اعلام رضایت خود نباشید
  • اگر بیماری هستید که داروی خود را بصورت دوز معین دریافت می‌کنید
  • اگر این اطلاعات در پرونده پزشکی شما موجود است، لازم است این اطلاعات را در پرونده پزشکی خود هم پنهان نمایید تا کادر درمانی قادر به مشاهده آنها نباشند.

پنهان کردن اطلاعات مربوط به دارو می‌تواند خطرآفرین باشد

اگر پزشک شما قادر به مشاهده اطلاعات مربوط به داروهای شما نباشد، خودداری از تجویز داروهایی که اثر یکدیگر را خنثی نموده و یا با یکدیگر بصورت منفی تداخل می‌کنند، دشوارتر می‌شود. این امر بمعنای آن است که پنهان کردن اطلاعات می‌تواند خطر ایجاد نماید. اگر نسخه‌ها و دریافت‌های داروی خود را پنهان نمایید بایستی خودتان برای کادر درمانی شرح دهید کدام داروها را مصرف می‌کنید تا آنها بتوانند خدمات درمانی مناسب و ایمنی ارائه نمایند.

پنهان کردن دریافت دارو با نسخه کاغذی

شما می‌توانید دریافت‌های دارویی که  از طریق نسخه کاغذی انجام داده‌اید و انجام خواهید داد را پنهان نمایید تا کادر بهداشتی و درمانی قادر به مشاهده آنها در سیستم خود نباشند.

از اول مه ٢٠٢١ نسخه‌های کاغذی، با برخی استثنائات، پیش از آنکه دارو تحویل داده شود، در سیستم ثبت داروی ملی ثبت خواهند شد. برای پنهان کردن این دریافت‌‌های دارو باید نسخه‌ای که مربوط به دریافت مذکور می‌باشد را پنهان نمایید.

هنگامی که به یک داروخانه مراجعه می‌کنید

برای آنکه کارمندان داروخانه بتوانند کالای مربوطه را به شما تحویل دهند، آنها همواره نسخه‌‌ها و دریافت‌های داروی شما را مشاهده می‌نمایند، اما برای مشاهده دلیل درمان در نسخه نیازمند رضایت شما می‌باشند.

شما می‌توانید دلیل درمان را پنهان نمایید

شما می‌توانید دلیل درمان ذکر شده در نسخه را پنهان نمایید. اگر کارکنان داروخانه تشخیص دهند که برای تحویل کالای مربوطه لازم است دلیل درمان را مشاهده نمایند، نیازمند رضایت دیگری از سوی شما می‌باشند.

نسخه شما ممکن است هم حاوی دلیل درمان و هم هدف درمان باشند. شما تنها می‌توانید دلیل درمان ذکر شده در نسخه را پنهان نماید. کارکنان داروخانه کماکان می‌توانند هدف درمان را مشاهده نمایند.

هنگامی که درخواست مشاوره در مورد استفاده از دارو می‌نمایید

اگر کارکنان داروخانه خواهان مشاهده نسخه‌ها و دریافت‌های داروی شما جهت راهنمایی شما می‌باشند بدون آنکه دارویی تحویل دهند، کارکنان داروخانه نیازمند رضایت شما می‌باشند. دلیل درمان ذکر شده بر روی نسخه هیچگاه در هنگام مشاوره  قابل مشاهده نیستند.

اگر نسخه‌ای و دریافت آن، و یا دریافت داروهای دریافت شده از طریق نسخه کاغذی را از کادر بهداشتی و درمانی پنهان نموده باشید، در هنگام مشاوره این موارد توسط کارکنان داروخانه هم قابل مشاهده نخواهد بود.  کارکنان داروخانه نمی‌توانند مشاهده نمایند که شما اطلاعاتی را در فهرست ملی دارو پنهان نموده‌اید.

می‌توانید ازläkemedelkollen  استفاده کنید

شما به چند روش می‌توانید نسخه‌ها و دریافت‌های داروی خود را مشاهده نمائید: از طریق رونوشت دریافتی از داروخانه، از طریق‑handelsapotek و از  طریق خدمات الکترونیکی Läkemedelskollen. در Läkemedelskollen همچنین می‌توانید اطلاعات مربوط به خود را پنهان نمایید. شما می‌توانید هرگاه مایل باشید اطلاعات مذکور را دوباره قابل مشاهده نمایید.

بطور ساده شده می‌توان گفت که Läkemedelskollen دریچه‌ای به سیستم ثبت Nationella läkemedelslistan می‌باشد. شمایی که ١٨ سال داشته و شناسه الکترونیکی دارید می‌توانید موارد زیر را در Läkemedelskollen انجام دهید:

  • داروهایی که توسط شما، فرزندان زیر ١٣ سال و حیوانات خانگی شما از طریق نسخه دریافت شده است
  • مشاهده آنچه از داروخانه دریافت نموده‌اید
  • مدیریت و ثبت وکالتنامه‌ها برای امور مربوط به داروخانه
  • مشاهده زمانی که تا رسیدن به تخفیف‌های "سیستم محافظت از پرداخت بیش از حد برای مخارج داروئی"، باقیمانده است
  • دریافت رونوشتی از اطلاعات ثبت شده در سیستم فهرست ملی دارو و سیستم ثبت داروهای حیوانات خانگی Receptdepå Djur

Läkemedelskollen از طریق راهنمای درمانی 1177 و یا  وبسایت E‑hälsomyndighetens قابل دسترسی است.

اگر امکان استفاده از Läkemedelskollen را ندارید می‌توانید با E hälsomyndigheten (بخش خدمات الکترونیکی سازمان بهداشت سوئد) برای پنهان کردن اطلاعات معینی در فهرست ملی دارو، تماس بگیرید. در اینصورت فرمی برای شما به آدرس منزلتان ارسال می‌شود که آن را پر کرده و دوباره برای E-hälsomyndigheten پس می‌فرستید. اگر خواهان سفارش یک فرم هستید به این آدرس:registrator@ehalsomyndigheten.se  ایمیل ارسال نمایید. همچنین می‌توانید به ما به شماره 200 766-0771 زنگ بزنید.

اطلاعات می‌تواند از سرپرست و نماینده قانونی فرد پنهان باشد

کادر بهداشتی درمانی که صلاحیت نوشتن نسخه دارو را دارند، می‌توانند اطلاعات مربوط به نسخه مربوط به یک بیمار زیرسن قانونی را بدلایل امنیتی پنهان نمایند. اطلاعات زیر می‌تواند از سرپرستان و نماینده قانونی بیمار زیر سن پنهان بماند:

  • یک نسخه و دریافت‌های قبلی و آتی آن
  • همه دریافت‌های داروی انجام گرفته از طریق نسخه کاغذی

اطلاعاتی که از سرپرست و نماینده قانونی پنهان شده، بر روی رونوشت اطلاعات ثبت شده در فهرست ملی دارو که از داروخانه دریافت می‌شود، هم دیده نمی‌شود صرفنظر از اینکه چه کسی خواهان مشاهده آنها باشد. این امر در مورد رونوشت‌های مشابه دریافتی از طریق e‑handel هم صدق می‌کند.

لوگوی دسترسی نشان می‌دهد چه کسی اطلاعات مربوط به شما را مشاهده نموده است

در Läkemedelskollen یک لوگوی دسترسی می‌یابید. در اینجا می‌توانید اطلاعات مربوط به زمان، علت، مشخصات مرجع و محلی که فردی از آنجا اطلاعات مربوط به نسخه‌های شما و دریافت‌های دارو را مشاهده نموده ببینید.