Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Nationella läkemedelslistan är ett nationellt informationssystem som ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit samt livsmedel till barn under 16 år). Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och tas fram av E-hälsomyndigheten på uppdrag av regeringen.

Lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista och andra lagändringar gäller sedan den 1 maj 2021. Nationella läkemedelslistan ska ge alla tillgång till samma aktuella information om en patients läkemedelsbehandling – vården, apoteken och patienten själv.

Alla system som används för att förskriva eller expediera läkemedel och andra varor till människor ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistans nya teknik senast den 1 december 2025. Den nya tekniken medför exempelvis möjlighet att hålla förskrivnings- och uttagsinformationen i registret aktuell. Därför är det först när alla system är anpassade till den nya tekniken som alla fördelar med Nationella läkemedelslistan får effekt.

En stor förbättring är att hälso- och sjukvårdspersonal får möjlighet att se en patients alla recept, så att patienten kan få en bättre och säkrare vård. Tidigare har de bara kunnat se recept som de själva har förskrivit och vilka läkemedel patienten har hämtat ut på apotek – inte recept som patienten har fått hos någon annan vårdgivare. För att få se recepten behöver vårdpersonalen be om patientens samtycke, det vill säga fråga patienten om lov.

Med andra ord ger Nationella läkemedelslistan hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor (förbrukningsartiklar, teknisk sprit och livsmedel till barn under 16 år). En uppdaterad lista med patientens förskrivningar och uttag leder till en ökad patientsäkerhet.

Nationella läkemedelslistan ger patienter, personal inom hälso- och sjukvård och personal på apotek en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor.

Registret ger samlad information om patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet läkemedlet är utskrivet eller uthämtat. 

Förbättrad patientsäkerhet

Felaktig läkemedelsanvändning som dubbelmedicinering, interaktioner och läkemedelsbiverkningar kan upptäckas och åtgärdas vid ordination och expedition.

Effektiva arbetsprocesser

Snabbare läkemedelsgenomgångar i vården med högre kvalitet tack vare färre källor.

Ökad patientdelaktighet

Patienten kan se aktuell information om sina egna läkemedelsbehandlingar och kan påverka vem som får tillgång till informationen.

Försvårar missbruk och manipulation

Patienter kan inte längre röra sig mellan flera läkare för att få olämpliga läkemedel förskrivna.

Förbättrade uppföljningsmöjligheter

Förskrivare får bättre verktyg för att följa upp en patients behandling, till exempel genom att behandlingsorsak införs.

Enligt lag om nationell läkemedelslista ska registret Nationella läkemedelslistan omfatta förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Sverige.

E-hälsomyndigheten har så långt det är möjligt tagit höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.

Alla system som används för att förskriva och expediera läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek, ska vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025. När alla system är anpassade blir det lättare att hålla informationen i registret aktuell. Till exempel kan förskrivare uppdatera en befintlig förskrivning, i stället för att skapa en ny – vilket är viktigt exempelvis om doseringen av ett läkemedel ändras.

Det framgår av lag (2018:1212) om nationell läkemedelslista. Lagen reglerar vad Nationella läkemedelslistan får innehålla och hur informationen i registret får hanteras.

Enligt lagstiftningen som den ser ut nu, ska registret inte innehålla rekvisitionsläkemedel från öppen- och slutenvården, EU-recept och rekvirerade vacciner. Inte heller information från patienten eller så kallad uppmärksamhetsinformation från vård och apotek ingår.

E-hälsomyndigheten har så långt det är möjligt tagit höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen

Nationella läkemedelslistan ersatte receptregistret (Receptdepå human) och registret med uthämtade läkemedel (läkemedelsförteckningen, LF).

Från den 28 november 2021 är den så kallade transformatorn i drift. Syftet med transformatorn är att möjliggöra för berörda vård- och apotekssystem att kommunicera med varandra via Nationella läkemedelslistan under en övergångsperiod då vissa av dessa system är anslutna till de gamla tjänstegränssnitten medan andra är anslutna till de nya.

I Nationella läkemedelslistan skickas recept och all information via det så kallade FHIR- gränssnittet. FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) är en e-hälsostandard som används för att standardisera hur man utbyter information mellan olika system. I detta fall sker utbytet mellan E-hälsomyndigheten och ett journal- eller ett expedieringssystem.

Vid utvecklingen av Nationella läkemedelslistan har E-hälsomyndigheten samarbetat med ett flertal myndigheter och organisationer, bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Apoteksförening. Myndigheten har också referensgrupper med representanter från patient- och brukarorganisationer, vård- och apotekspersonal och systemleverantörer. 

E-hälsomyndigheten använder flera kanaler för att informera invånare, medarbetare och beslutsfattare i hälso- och sjukvården och på apotek samt systemägare och systemleverantörer. Exempelvis används E-hälsomyndighetens webbplats och sociala medier för att berätta om Nationella läkemedelslistan.

På E-hälsomyndighetens webbplats finns utbildningar för hälso- och sjukvårdspersonal och personal på apotek. På webbplatsen finns också informationsmaterial som riktar sig till invånare/patienter, till hälso- och sjukvårdspersonal och till apotekspersonal. Utöver detta finns filmer, nyhetsbrev och affischer som handlar om Nationella läkemedelslistan.

Om ett system i en kommun ska ansluta till Nationella läkemedelslistan eller inte beror på varifrån systemet hämtar sin information. Det finns tre alternativ:

  1. Ett system som inte alls visar, förskriver eller ändrar i recept behöver inte vara anpassat till Nationella läkemedelslistan den 1 december 2025.
  2. Ett system behöver inte vara ett journalsystem för att ansluta till Nationella läkemedelslistan. Fristående förskrivningssystem så som Pascal och alfa e-recept, samt system som bara visar förskrivningar utan möjlighet att ändra eller förskriva något, måste vara anpassade till Nationella läkemedelslistan senast den 1 december 2025.
  3. Ett journalsystem som idag visar och där man kan förskriva eller ändra i recept måste anpassas till Nationella läkemedelslistan under övergångsperioden.

Behörig personal som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård har tillgång till Nationella läkemedelslistan på samma sätt som personal i regional hälso- och sjukvård. Det är:

  • Sjuksköterskor med behörighet att förskriva läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek.
  • Viss hälso- och sjukvårdspersonal utan förskrivningsrätt, exempelvis sjuksköterskor och dietister.

En förändring är att de pdf-utskrifter som finns i dag får ett nytt utseende från och med den 28 november 2021.

Alla aktörer som använder Nationella läkemedelslistans tjänstegränssnitt måste använda E-hälsomyndighetens säkerhetslösning. Aktörerna ska vara anslutna till Nationella läkemedelslistan via de nya gränssnitten och säkerhetslösningen senast den 1 december 2025. Samma krav gäller även för att använda de flesta av E-hälsomyndighetens övriga tjänster.

Mer om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning finns att läsa här på E-hälsomyndighetens webbplats under Utveckla system mot E-hälsomyndighetens tjänster.

Det ställs höga krav på att invånarnas uppgifter i Nationella läkemedelslistan skyddas. Endast personal som är behörig får se informationen om patientens recept och uttag. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver patientens samtycke för att se informationen, förutom i undantagsfall, till exempel om patienten befinner sig i en nödsituation.

I webbtjänsten Läkemedelskollen kan patienten även dölja recept och andra uppgifter för personal inom hälso- och sjukvården. Tänk på att om man väljer att dölja uppgifter kan det bli svårare för läkaren att göra en bedömning av läkemedelsbehandlingarna, till exempel att undvika läkemedel som motverkar eller reagerar negativt med varandra.

Personal i hälso- och sjukvården och på apoteken får möjlighet att se samma information om dina läkemedel som du ser i webbtjänsten Läkemedelskollen. På så sätt ökar möjligheten att din behandling blir korrekt och patientsäker.

I Nationella läkemedelslistan kan din läkare på sikt uppdatera dina befintliga recept, i stället för att skapa nya recept. Det kan till exempel vara aktuellt om doseringen av ditt läkemedel ändras. Läkaren kan också lättare ta bort recept som inte längre är aktuella. Det gör att listan med dina recept i Läkemedelskollen blir mer aktuell.

E-hälsomyndighetens webbtjänst Läkemedelskollen är invånarens fönster mot Nationella läkemedelslistan. Här kan du se information om dina recept. Tjänsten når du via 1177.se eller E-hälsomyndighetens webbplats. Du loggar in med en e-legitimation och QR-kod.

I Läkemedelskollen kan du som är över 18 år:

  • se de läkemedel som du, dina barn under 13 år eller dina husdjur, har fått på recept
  • se vad du har hämtat ut på apotek
  • hantera och registrera fullmakter för apoteksärenden
  • se var du befinner dig i högkostnadsskyddets rabattrappa
  • hämta utdrag på de uppgifter som finns om dig i registren Nationella läkemedelslistan och Receptdepå djur

Läkemedelskollen kan du även dölja recept och andra uppgifter för personal inom hälso- och sjukvården. Du kan när som helst välja att visa uppgifterna igen.