Illustration vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi brukar få. Du kan sortera dem per ämne i rullmenyn.

Specifikation
En strukturerad beskrivning av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt. 

E-hälsospecifikation
En specifikation för tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Nationell gemensam e-hälsospecifikation, NGS
En e-hälsospecifikation som motsvarar ett behov som delas av flera aktörer och som efter en genomgången formell process har funnits vara nationellt tillämpligt. Det finns olika typer av e-hälsospecifikationer som till exempel rapportmallar för kvalitets- och hälsodataregister, Nationella informationsmängder NIM, Tjänstekontrakt och informationsspecifikationer.

En viktig förutsättning för digitalisering av vård och omsorg, är att information entydigt och att data säkert kan utbytas inom och mellan olika aktörer och system. En grund för standardiserad och strukturerad information är att använda gemensamma termer och begrepp, som finns beskrivna i e‑hälsospecifikationer.

Med ett standardiserat och strukturerat informationsutbyte kan informationen enklare återanvändas där den behövs vilket minskar risken för dubbeldokumentation och sparar tid. 

E-hälsospecifikationer kan tas fram lokalt, regionalt eller nationellt. Det sker ofta i processer för utveckling och/eller digitalisering av verksamheter. De personer som arbetar med att ta fram e-hälsospecifikationer är väl insatta i området och arbetar nära verksamheten som specifikationen berör.

 

En e-hälsospecifikation kan till exempel innehålla informationsmodeller, kunskapsunderlag, urval av koder från till exempel Snomed CT, Internationell klassifikation av funktionstillstånd, ICF, Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ och Nationella informationsmängder, NIM.

Myndigheter, intresseorganisationer, regioner, kommuner och systemleverantörer som utvecklar och tillhandahåller it-system till socialtjänsten, hälso- och sjukvården.

Den som har tagit fram specifikationen är också ansvarig för innehållet och att det uppdateras. E-hälsomyndighetens uppgift är att tillgängliggöra uppgifter om e-hälsospecifikationer via NGS-tjänsten. 

NGS-tjänsten är en katalog som ger möjlighet att söka efter information om e‑hälsospecifikationer. I tjänsten finns i dag uppgifter (metadata) om e-hälsospecifikationerna. Från NGS-tjänsten finns länkar till själva e-hälsospecifikationen på utgivarens hemsida.

Arbetet pågår med att bedöma och utse e-hälsopecifikationer av nationellt intresse, dessa blir nationella och gemensamma, NGS:er.

Tillsammans med berörda aktörer utvecklar E-hälsomyndigheten en bedömnings- och beslutsprocess för att komma överens om vilka e‑hälsospecifikationer som kan bli nationella gemensamma, NGS:er.  Nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer, NGS:er, är tillförlitliga och användbara enligt fastställda kriterier.

Exempel på nationella digitala tjänster och informationssystem:
E-recept, covidbevis, inrapportering till patient- och hälsodataregister.