Digital transformation av hälso- och sjukvård högprioriterat i EU

E‑hälsomyndigheten bidrar med förutsättningar för att hälsodata ska kunna delas enkelt, säkert och ändamålsenligt mellan EU-länder. En av EU-kommissionens prioriteringar för 2019-2025 är att skapa ett europeiskt dataområde för hälsodata.

Med projektet Towards the European Health Data Space (TEHDAS) ska medlemsländerna lägga grunden till European Health Data Space (EHDS). Dataområdet ska främja gränsöverskridande användning av hälsodata inom forskning, innovation eller för att skapa nya regelverk och ny lagstiftning inom området. Detta ska leda till fler folkhälsoinsatser, att nya behandlingar utvecklas, till exempel nya läkemedel och ny medicinteknisk utrustning.

– Genom att medverka i TEHDAS har vi från Sveriges sida möjlighet att lära av andra samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. Viktigt är också att vi kan vara med och påverka utvecklingen i en positiv riktning, säger Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndighetens samordningsavdelning.

Att följa och bidra till utvecklingen av hälsodata över landsgränser är även viktigt för att Sverige ska nå Vision e-hälsa 2025.

E‑hälsomyndigheten vill främja och underlätta användning av hälsodata samtidigt som integritetsskyddet för den enskilda individen säkerställs. Behovet av ökad samverkan och av att dela hälsodata över landsgränser har blivit särskilt tydligt under pandemin och arbetet sker nu i snabb takt.

Arbetet med TEHDAS sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och grundas på principerna transparens, tillit, individens medinflytande samt det allmännas bästa. Därutöver ska data vara FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Det innebär att data ska vara lätt att hitta, tillgänglig, interoperabel och återanvändbar.

I TEHDAS-konsortiet ingår myndigheter, hälsoministerier och andra berörda aktörer från 26 europeiska länder, i första hand från EU. Arbetet i TEHDAS ska ligga som grund till ett lagförslag rörande European Health Data Space (EHDS) som EU‑kommissionen planerar att presentera, och kanske även anta, i slutet av 2021.

Flera pågående EU-samarbeten

E-hälsomyndigheten medverkar även aktivt i EU-konsortiet X-eHealth. Det är en samverkan för att skapa förutsättningar för att nya informationsmängder kunna delas över landsgränser; laboratorieresultat, medicinsk bild samt utskrivningsbrev från vården. Sedan tidigare pågår också EU-gemensamt arbete med e‑recept och patientöversikt (Patient Summary).