Ny strategi för Vision e-hälsa 2025 är klar

Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Hur det gemensamma arbetet mellan staten och SKR ska utformas och fyra inriktningsmål tas upp.

Den nya strategin för arbetet under 2020–2022 har uppdaterats med fyra tydligare inriktningsmål:

1. Individen som medskapare

2. Rätt kunskap och information

3. Trygg och säker informationshantering

4. Utveckling och digital transformation i samverkan

Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet ska utvecklingstakten öka och den samlade förmågan stärkas. Inriktningsmålen ska skapa ett ramverk som ska vägleda parterna i arbetet med prioriteringar av insatser för att nå visionen.

Precis som i föregående strategi pekas områdena regelverk, standarder och enhetligare begrepp ut som grundläggande förutsättningar för att genomföra visionen.

Kort bakgrund

År 2016 beslutade regeringen och SKR att anta Vision e-hälsa 2025. Målet är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Den tidigare handlingsplanen gällde 2017–2019 och regeringen och SKR har nu antagit en ny strategi för arbetet under 2020–2022.

En ny strategi för införandet av Vision e-hälsa 2025 - nästa steg på vägen

Pressmeddelande: Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg

Logotyp för Vision e-hälsa 2025