Samarbete möjliggör Nationella läkemedelslistan – viktig information för alla aktörer om tidplanen framåt

Regioner och kommuner, liksom övriga vårdgivare inklusive tandvård samt apotek och veterinärer, behöver senast den 1 maj 2020 ha anpassat sina system för att fortsatt ha tillgång till e-recepttjänsterna när Nationella läkemedelslistan träder i kraft.

Nationella läkemedelslistan illustration

Denna information riktar sig till regioner, kommuner, övriga vårdgivare inklusive tandvård samt apotek och veterinärer.

För att e-receptflödet ska fungera från och med den 1 juni 2020 då lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla, krävs att samtliga aktörer som ska använda eHälsomyndighetens tjänster anpassar sig till myndighetens release 17.1.

eHälsomyndigheten har nyligen förlängt tiden för anpassning till myndighetens release 17.1 till den 1 maj 2020. Tidplanen är ändå pressad.

Ett grundläggande krav från regionernas sida har varit att anslutning till NLL bland annat ska möjliggöra maskin till maskinkommunikation mellan regionernas system och NLL, något som även en del apoteksaktörer tidigare framfört. Detta är en utmaning som myndigheten behöver beakta, vilket påverkar kraven för anslutning till myndighetens tjänster.

Brett samarbete

eHälsomyndigheten, SKL och Inera har nu kommit överens om ett gemensamt arbete kring säkerhetslösningen. Parterna är eniga om att skyndsamt tillsätta resurser för att analysera vilka anpassningar som krävs och genomföra nödvändiga åtgärder. Arbetet bedrivs inom ramen för pågående NLL-samverkan, där övriga aktörer också deltar.

Övergripande tidplan

2020-05-01:
eHälsomyndigheten tar tjänsterna i 16.1 ur produktion. Säkerhetslösningen från 16.1 kommer att tillgängliggöras i 17.1.

Samtliga vård- och apoteksaktörer måste därmed senast den 1 maj 2020 ha driftsatt 17.1 med säkerhetslösningen från antingen 16.1 eller 17.1 (Säker åtkomst).

Den 1 maj 2020 är senaste datum för anslutna aktörer att gå upp på 17.1, oavsett val av säkerhetslösning.

17.1 kan användas till dess att aktörer ansluter till release 20.1 där NLL ingår, men som längst till den 1 juni 2022.

2020-06-01:
NLL driftsätts och därmed kan anslutning till release 20.1 göras.

2022-06-01:
Samtliga vård- och apoteksaktörer ska ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan via release 20.1 där NLL ingår.

Vad händer nu?

eHälsomyndigheten, SKL och Inera tar i nära dialog med regionerna fram en åtgärdslista kring förändringar för att anslutning till NLL ska fungera utifrån ett tekniskt och funktionellt helhetsperspektiv.

Långsiktiga mål med samarbetet

  • En realisering av NLL i vården som är ändamålsenlig och säker och som inte negativt inverkar på patientsäkerhet eller verksamhetsutveckling i vården utifrån den realisering som krävs i vårdsystemen
  • De hinder som identifieras dokumenteras och lyfts för gemensam dialog kring möjliga lösningsalternativ
  • Legala förutsättningar som gemensamt identifieras som hinder dokumenteras och lyfts gemensamt till ansvarigt departement
  • Långsiktiga samarbetsformer.

Mer om Nationella läkemedelslistan

Vid frågor, kontakta

Frågor om säkerhetslösningen och Säker åtkomst: registrator@ehalsomyndigheten.se

Frågor om Nationella läkemedelslistan:
nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Prenumerera på nyhetsbrevet om Nationella läkemedelslistan. Beställ i sidfoten nedan.