Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm_liten.png

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Patienten blir mer delaktig i sin vård, samtidigt som förskrivare får ett bättre verktyg för att följa upp läkemedelsbehandlingen. Patientsäkerheten kommer att öka, bland annat genom att minska risken för läkemedelsmissbruk.


Senaste nytt

Se filmen från NLL-seminariet

1 november 2019. Nu kan du se inspelningen från frukostseminariet den 17 oktober om Nationella läkemedelslistan. Du kan även ta del av de frågor som ställdes under frågestunden.

”Säker tillgång till ett fungerade system är helt prioriterat”

22 oktober 2019. Nationella läkemedelslistan måste fungera för alla anställda i vården, även för dem som inte ligger i framkant med sin it-kompetens. Det hoppas Elin Karlsson, läkare och ordförande för Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik inom Sveriges Läkarförbund.

"Nationella läkemedelslistan mer än bara en it-lösning"

2 oktober 2019. Vad innebär införandet av Nationella läkemedelslistan för apoteken? E-hälsomyndigheten har träffat Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, som betonar att det handlar om att förändra synen på vad läkemedel är.

17 oktober: Frukostseminarium om Nationella läkemedelslistan

20 september 2019. Så funkar det när Nationella läkemedelslistan är på plats. Välkomna till ett frukostseminarium där vi berättar om det pågående arbetet med att utveckla Nationella läkemedelslistan.

Debatt: Förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

15 juli 2019. Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet i juni 2020? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten?


Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge en och samma bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Registret kommer att öka patientsäkerheten, ge effektivare arbetsprocesser, förbättra uppföljningen och minska risken för missbruk och manipulation.

Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen. All information från dessa två register ska föras över till Nationella läkemedelslistan.


Frukostseminarium 17 oktober 2019: Så funkar det när Nationella läkemedelslistan är på plats

Vad är egentligen Nationella läkemedelslistan och hur kommer den att fungera? Vad är en förskrivningskedja och hur går utredningen av förskrivning på substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande)? 

Frukostseminarium för Nationella läkemedelslistan 17 oktober 2019

Frågestund 

Efter seminariet hölls en frågestund, där publiken ställde sina frågor om läkemedelslistan till panelen. Läs artikeln från frågestunden.


Kom igång med anslutningen

– I juni 2020 träder lagen i kraft, och då ska också alla vård- och apotekssystem anpassa sig till den nya läkemedelslistan, säger Madelen Domajnko, projektledare från E-hälsomyndigheten. Filmen tipsar om vad det är som behöver göras och hur mycket tid det krävs för att anpassa tjänsterna.

 

En reportagefilm med tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en kortfattad introduktion till hur det blir när listan är på plats.

 

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder


Ökad delaktighet och trygghet

Hur leder Nationella läkemedelslistan till ökad delaktighet för patienten? Hur kan vården komma att förändras och utvecklas, när patienten blir mer delaktig?

De medverkande delar med sig av sina erfarenheter av hur information kring patientens läkemedel fungerar idag och hur det kommer att bli när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Seminarium: Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet


Läkemedelslistans innehåll

Nationella läkemedelslistan ska innehålla en patients receptförskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Sverige. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning. Enligt den nya lagen ska registret inte innehålla rekvisitionsläkemedel från öppen- och slutenvården, EU-recept och rekvirerade vacciner. E-hälsomyndigheten tar, så långt det är möjligt, höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.

Så samarbetar vi

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Men många aktörer behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att listan ska bli så bra som möjligt. Därför samarbetar eHälsomyndigheten med såväl andra myndigheter som med de aktörer som ska ansluta sig till Nationella läkemedelslistan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges apoteksförening deltar med sin expertis i Strategiskt samverkansforum. Regionerna, apoteken och systemleverantörer deltar i i två olika referensgrupper (en för vård och en för apotek) samt i olika arbetsgrupper. Det finns idag tolv arbetsgrupper som jobbar med utveckling och utredning av olika frågor. Gruppernas arbete förankras i referensgrupperna.

Läs mer om hur E-hälsomyndigheten samarbetar kring utvecklingen av Nationella läkemedelslistan.

Om standarden FHIR

I arbetet med att utveckla Nationella läkemedelslistan har E-hälsomyndigheten valt standarden FHIR. FHIR är en e-hälsostandard som används för att standardisera hur man utbyter information mellan olika system. I Nationella läkemedelslistan kommer recept och all relaterad information att skickas via det externa FHIR- gränssnittet.

Läs mer om varför E-hälsomyndigheten har valt standarden FHIR.

Utredning av förskrivning på substansnamn

I regeringsuppdraget för Nationell läkemedelslista (NLL) ingår det att utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande).

E-hälsomyndigheten bedriver ett utredningsarbete tillsammans med intressenter inom NLL-samverkansstrukturen för att hitta en lösning på hur förskrivning på substans ska fungera.

E-hälsomyndigheten arbetar just nu med att ta fram en lösning för att förskrivning på substans ska fungera i hela kedjan mellan vård, apotek och patient.

Läs mer om utredning av förskrivning på substansnamn

Tidsplanen

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska E-hälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan. Några milstolpar:

 • Mars 2019
  Tjänstespecifikationer publicerade på Simplifier.net
 • Hösten 2019 och våren 2020
  Funktionaliteter i den gemensamma test- och utvecklingsmiljön släpps löpande, tillsammans med den dokumentation som hör till.
 • Hösten 2019 och våren 2020
  FHIR-profiler, som används av vård- och apotekssystem för integration mot Nationella läkemedelslistan,
  introduceras löpande och ska vara specificerade och utvecklade till den 1 juni 2020 med tillhörande dokumentation.
 • Årsskiftet 2019/2020
  E-hälsomyndigheten tydliggör vilka funktioner (användningsfall) som är obligatoriska för olika flöden i vård- apoteks- och e-handelssystem för att få ansluta till det nya registret. Dessa krav kommer att detaljeras under våren 2020.
 • 1 juni 2020
  - Plattformsbyte med full migrering (från Receptregistret och Läkemedelsförteckningen) genomförs
  - Transformatorn, som behövs för att kunna hantera två parallella gränssnitt under övergångsperioden, implementeras.
  - Förskrivningskollen, en webbtjänst för vården, finns tillgänglig
  - Vård och apotek kan påbörja anslutning
 • 1 juni 2022
  Senaste datum för anslutning

Bakgrund

De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver en samlad och aktuell bild av en patients medicinering för att kunna ge god och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel e-recept av alla länder har till exempel läkare inte fullständig information om vilka läkemedel en patient har fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården påverkas och patientsäkerheten blir lidande.

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till regeringens förslag till lagen om Nationell läkemedelslista (NLL). Lagen börjar gälla den 1 juni 2020 och den 1 juni 2022 ska alla vård- och apoteksaktörer vara anslutna. Ett övergripande mål med den nya lagen är att skapa en samlad källa av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor samtidigt som patientens behov av integritetsskydd tillgodoses.

Regeringens lagrådsremiss

Lagen om Nationell läkemedelslista

E-hälsomyndighetens uppdrag

I slutet av juni 2018 fick E-hälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt register (Nationella läkemedelslistan, NLL) och ersätta två av de register som E-hälsomyndigheten förvaltar idag.

I E-hälsomyndighetens uppdrag ingår att:

 • förbereda för att kunna ansluta till NLL för de vård- och apotekssystem som berörs
 • utveckla ändamålsenliga gränssnitt samt en struktur för behörighetsstyrning
 • utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek.
 • bygga en webbaserad ingång till NLL för den vårdpersonal som av olika anledningar inte har tillgång till ett vårdsystem med anslutning till NLL.
 • säkerställa den tekniska lösningen tillsammans med anslutande parter
 • säkerställa att det nya registret och dess anslutningar uppnår en hög nivå av informations- och cybersäkerhet.

Två förstudier

Arbetet föregicks av två förstudier som E-hälsomyndigheten genomförde på uppdrag av regeringen. I juni 2017 redovisades en förstudie om hur den Nationella läkemedelslistan kan realiseras. I förstudien redogjordes till exempel för vilka insatser som krävs för E-hälsomyndighetens tekniska plattform, årliga kostnader för drift och förvaltning samt när olika insatser kan ske. I mars 2018 redovisades en fördjupad förstudie som utredde bland annat de tekniska förutsättningarna för Nationella läkemedelslistan.

Förstudie om Nationella läkemedelslistan 2017

Fördjupad förstudie om Nationella läkemedelslistan 2018