Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm_liten.png

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Patienten blir mer delaktig i sin vård, samtidigt som förskrivare får ett bättre verktyg för att följa upp läkemedelsbehandlingen. Patientsäkerheten kommer att öka, bland annat genom att minska risken för läkemedelsmissbruk.


Senaste nytt

Debatt: Förändrade arbetssätt med Nationella läkemedelslistan

15 juli 2019. Hur påverkas arbetssätten i vårdkedjan när Nationella läkemedelslistan blir verklighet i juni 2020? Hur förändras till exempel läkarens och farmaceutens arbetssituation och mötet med patienten?

Tips för att komma igång med anslutningen till Nationella läkemedelslistan

19 juni 2019. – I juni 2020 träder lagen i kraft, och då ska också alla vård- och apotekssystem anpassa sig till den nya läkemedelslistan, säger Madelen Domajnko, projektledare från eHälsomyndigheten i en film om anslutningen. Filmen tipsar om vad det är som behöver göras och hur mycket tid det krävs för att anpassa tjänsterna.

Frågor fick svar på seminarium om Nationella läkemedelslistan

16 april 2019. Under frågestunden ställde representanter från apotek, hälso- och sjukvården och systemleverantörer frågor till eHälsomyndigheten och de andra aktörerna som är med och skapar Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

11 april 2019. Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder får du en kortfattad introduktion till hur det blir när listan är på plats.


Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge en och samma bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Registret kommer att öka patientsäkerheten, ge effektivare arbetsprocesser, förbättra uppföljningen och minska risken för missbruk och manipulation.

Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen. All information från dessa två register ska föras över till Nationella läkemedelslistan.


Kom igång med anslutningen

– I juni 2020 träder lagen i kraft, och då ska också alla vård- och apotekssystem anpassa sig till den nya läkemedelslistan, säger Madelen Domajnko, projektledare från E-hälsomyndigheten. Filmen tipsar om vad det är som behöver göras och hur mycket tid det krävs för att anpassa tjänsterna.

 

En reportagefilm med tips till vården, apoteken och systemleverantörerna om hur man kommer igång med arbetet på hemmaplan för att ansluta till Nationella läkemedelslistan.


Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder

Är du nyfiken på vad Nationella läkemedelslistan är och vilken nytta den ska ge? I filmen får du en kortfattad introduktion till hur det blir när listan är på plats.

 

Nationella läkemedelslistan på 90 sekunder


Ökad delaktighet och trygghet

Hur leder Nationella läkemedelslistan till ökad delaktighet för patienten? Hur kan vården komma att förändras och utvecklas, när patienten blir mer delaktig?

De medverkande delar med sig av sina erfarenheter av hur information kring patientens läkemedel fungerar idag och hur det kommer att bli när Nationella läkemedelslistan är på plats.

Seminarium: Så ger Nationella läkemedelslistan patienten ökad delaktighet och trygghet


Läkemedelslistans innehåll

Nationella läkemedelslistan ska innehålla en patients receptförskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Sverige. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning. Enligt den nya lagen ska registret inte innehålla rekvisitionsläkemedel från öppen- och slutenvården, EU-recept och rekvirerade vacciner. E-hälsomyndigheten tar, så långt det är möjligt, höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.

Så samarbetar vi

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Men många aktörer behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att listan ska bli så bra som möjligt. Därför samarbetar eHälsomyndigheten med såväl andra myndigheter som med de aktörer som ska ansluta sig till Nationella läkemedelslistan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges apoteksförening deltar med sin expertis i Strategiskt samverkansforum. Regionerna, apoteken och systemleverantörer deltar i i två olika referensgrupper (en för vård och en för apotek) samt i olika arbetsgrupper. Det finns idag tolv arbetsgrupper som jobbar med utveckling och utredning av olika frågor. Gruppernas arbete förankras i referensgrupperna.

Läs mer om hur E-hälsomyndigheten samarbetar kring utvecklingen av Nationella läkemedelslistan.

Om standarden FHIR

I arbetet med att utveckla Nationella läkemedelslistan har E-hälsomyndigheten valt standarden FHIR. FHIR är en e-hälsostandard som används för att standardisera hur man utbyter information mellan olika system. I Nationella läkemedelslistan kommer recept och all relaterad information att skickas via det externa FHIR- gränssnittet.

Läs mer om varför E-hälsomyndigheten har valt standarden FHIR.

Tidsplanen

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska E-hälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan. Några milstolpar:

 • Mars 2019 - tjänstespecifikationer publicerade på Simplifier.net
 • Mars 2019 - maj 2020 - löpande tillgängliggörande av teknisk lösning till gemensam utvecklingsmiljö
 • December 2019 - den tekniska utveckling klar
 • Våren 2020 - slutlig kvalitetssäkring
 • Den 1 juni 2020 - driftsättning och start för anslutning
 • Den 1 juni 2022 - senaste datum för anslutning

Bakgrund

De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver en samlad och aktuell bild av en patients medicinering för att kunna ge god och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel e-recept av alla länder har till exempel läkare inte fullständig information om vilka läkemedel en patient har fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården påverkas och patientsäkerheten blir lidande.

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till regeringens förslag till lagen om Nationell läkemedelslista (NLL). Lagen börjar gälla den 1 juni 2020 och den 1 juni 2022 ska alla vård- och apoteksaktörer vara anslutna. Ett övergripande mål med den nya lagen är att skapa en samlad källa av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor samtidigt som patientens behov av integritetsskydd tillgodoses.

Regeringens lagrådsremiss

Lagen om Nationell läkemedelslista

E-hälsomyndighetens uppdrag

I slutet av juni 2018 fick E-hälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt register (Nationella läkemedelslistan, NLL) och ersätta två av de register som E-hälsomyndigheten förvaltar idag.

I E-hälsomyndighetens uppdrag ingår att:

 • förbereda för att kunna ansluta till NLL för de vård- och apotekssystem som berörs
 • utveckla ändamålsenliga gränssnitt samt en struktur för behörighetsstyrning
 • utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek.
 • bygga en webbaserad ingång till NLL för den vårdpersonal som av olika anledningar inte har tillgång till ett vårdsystem med anslutning till NLL.
 • säkerställa den tekniska lösningen tillsammans med anslutande parter
 • säkerställa att det nya registret och dess anslutningar uppnår en hög nivå av informations- och cybersäkerhet.

Två förstudier

Arbetet föregicks av två förstudier som E-hälsomyndigheten genomförde på uppdrag av regeringen. I juni 2017 redovisades en förstudie om hur den Nationella läkemedelslistan kan realiseras. I förstudien redogjordes till exempel för vilka insatser som krävs för E-hälsomyndighetens tekniska plattform, årliga kostnader för drift och förvaltning samt när olika insatser kan ske. I mars 2018 redovisades en fördjupad förstudie som utredde bland annat de tekniska förutsättningarna för Nationella läkemedelslistan.

Förstudie om Nationella läkemedelslistan 2017

Fördjupad förstudie om Nationella läkemedelslistan 2018