Lakemedelsstatistik_300px.png

Läkemedelsstatistik

eHälsomyndigheten ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel.

I vår årsrapport  hittar du övergripande försäljningsstatistik av såväl receptbelagda som receptfria läkemedel. Om du däremot är intresserad av läkemedelsstatistik kopplat till folkhälsa, hälso- och sjukvård och socialtjänst hänvisar vi till Socialstyrelsen

Heltäckande statistik

Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten.

Den försäljningsstatistik som vi samlar in avser såväl receptbelagda som receptfria läkemedel och lämnas av apoteksaktörer, detaljhandel och partivaruhandel.

Försäljningsstatistiken består av 

  • All detaljhandel med läkemedel (både på apotek och i övriga handeln)
  • Läkemedel som säljs till vården
  • Övriga varor som subventioneras i högkostnadsskyddet (till exempel stomiartiklar, diabeteshjälpmedel).

Beställa statistik

Forskare, media, ideella organisationer, vårdgivare, myndigheter med flera, är ofta intresserade av avgränsade specifika frågeställningar kopplade till försäljning av läkemedel. Om statistiken inte återfinns i årsrapporten kan eHälsomyndigheten erbjuda skräddarsydd statistik.

Den som har för avsikt att beställa statistik bör specificera sitt behov, både avseende vilka data som är eftersträvansvärd och hur detaljerad informationen behöver vara. Definitioner och mått beskrivs mer ingående här:

Enklare beställningar där statistiken kan tas fram med rutinmässiga åtgärder från våra system medför i regel inga kostnader för beställaren. Vid beställningar som kräver mer fortlöpande kontakt mellan utredare och beställare samt hantering, omarbetning och verifiering av statistik, tillkommer en avgift för beställningen.

Kostnaden för beställningen varierar beroende på beställningens komplexitet och hur lång tid det tar att ta fram statistiken. Följande riktvärden tillämpas:

-       2 000 kr (exkl. moms); mindre än 1 timme

-       4 000 kr (exkl. moms); 1-2 timmar

-       10 000 kr (exkl. moms); 2-8 timmar

Steg-för-steg när du ska beställa statistik

1. Specificera beställningen

Försäljningsstatistiken innehåller många variabler och här kan du läsa om de vanligaste:

Spara ner och fyll i blanketten:

För att vi ska kunna behandla beställningen på effektivt sätt ber vi er med noggrannhet fylla i de efterfrågade uppgifterna i blanketten.

Mejla beställningen till: bestallastatistik@ehalsomyndigheten.se

2. Avstämning

En utredare vid eHälsomyndigheten går igenom beställningen och återkommer eventuellt med frågor. När ni båda är överens om beställningen uppskattar vi en tidsplan och eventuell kostnad för beställningen och meddelar dig.

Vi kommer också att pröva beställningen enligt de sekretessbestämmelser som finns. Det får inte finnas någon risk att vi röjer enskilds ekonomiska förhållanden, 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3. Vi levererar din beställning och eventuell faktura

När vi är klara med din beställning levererar vi resultatet till dig och därefter skickas eventuell faktura.

Om samtycke från läkemedelsföretag att lämna ut data som omfattas av sekretess