vision e-hälsa 2025 logga minnet.png

Vision e-hälsa 2025

Sedan 2016 finns Vision e-hälsa 2025. Det är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till 2025. För att visionen ska bli verklighet krävs det att alla kraftsamlar och att vi arbetar tillsammans.

Film om Vision e-hälsa 2025

Med en åldrande befolkning är digitaliseringen ett verktyg för att fortsätta ha en socialtjänst, hälso- och sjukvård och tandvård av god kvalitet. Teknikutvecklingen gör också att människor både ändrar beteende och får nya förväntningar på till exempel olika välfärdstjänster.

Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens om. Kopplat till visionen finns en strategi (tidigare handlingsplan) som beskriver prioriterade områden.

Strategi för 2020–2022

I vision e-hälsas strategi för 2020–2022 fastställs fyra inriktningsmål. Genom att slå fast tydliga mål för inriktningen av arbetet är tanken att öka utvecklingstakten och stärka den samlade förmågan.

  1. Individen som medskapare
  2. Rätt kunskap och information
  3. Trygg och säker informationshantering
  4. Utveckling och digital transformation i samverkan

Samordningskansli för
e-hälsofrågor

Som ett stöd i arbetet med visionen finns ett samordningskansli som E-hälsomyndigheten ansvarar för tillsammans med SKR. Kansliet stöttar den gemensamma styr- och samverkansorganisationen med bland annat omvärldsbevakning, beslutsunderlag eller stöd vid uppföljning och styrning av arbetet med de prioriterade insatserna.

E-hälsomyndighetens ansvarar också för att följa upp Vision e-hälsa 2025. Det sker med en årlig rapport till regeringen.

Regeringsuppdraget regionala e-hälsokonferenser 

E‑hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stötta genomförandet av regionala e-hälsokonferenser under 2021. 

Under våren har Region Östergötland/kommunerna i regionen, liksom Region Jämtland Härjedalen/ Östersunds kommun arrangerat e-hälsokonferenser i samverkan med E-hälsomyndigheten. Konferenserna har tagit avstamp i strategin för Vision e-hälsa 2025, och under dagen har strategins inriktningsmål diskuterats i en rad spännande panelsamtal med regionala och nationella företrädare. Socialminister Lena Hallengren har inlett konferenserna i dialog med regionala företrädare.

Om du missade konferensdagarna kan du se dem i efterhand.

 
Se konferensen från Region Östergötland
 

 
Se konferensen från Region Jämtland Härjedalen