Gemensam informationsmodell för verksamhet och organisation (GIMVO)

E-hälsomyndigheten har initierat en förstudie om hantering av grundläggande gemensam information om verksamheter och organisationer inom vård, omsorg och apotek. Målet är att skapa en gemensam nationell förvaltning av en hållbar och harmoniserad beskrivning av organisation och verksamhet.

Arbetet utgår från medborgarens, vårdgivarens och myndigheters perspektiv:

  • Som medborgare vill jag veta var jag kan hitta en mottagning som har öppettider som passar mig, är nära där jag bor eller jobbar och erbjuder den vård jag behöver.
  • Som medborgare vill jag också hitta kommunal vård och omsorg, lika enkelt som skola och förskola.
  • Som vårdgivare vill jag hitta, hänvisa och remittera patienter till olika utförare av vård både inom den egna och andra regioner.
  • Som tjänsteman vill jag ha tillgång till korrekt information om vård- och omsorgsenheter både för att följa upp kvaliteten i vården och att säkerställa att offentliga medel används rätt.

Projektet

Syftet med förstudien är att identifiera behov, nyttor och utmaningar med en gemensam informationsmodell.

Arbetet pågår under perioden februari till september 2019 och görs i samverkan med Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Region Stockholm, Statistiska centralbyrån (SCB), Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Inera. Arbetet ska resultera i:

  • en gemensam vision och målbild
  • en effektkarta med definierade effektmål och användarbehov
  • ett forum för den långsiktiga samverkan för utveckling, införande och förvaltning av begrepps- och informationsmodeller
  • ett förslag på förvaltningsmodell för GIMVO.

Förstudierapporten

2020-01-08: Förstudierapport GIMVO,version 1.0

Bilaga 1, GIMVO effektkarta

Modellerna nedan tillhör resultatet från det tidigare projektet GIMVO/RBMVO, åren 2016-2017, och kommer enligt förslaget att omarbetas på grund av den utvidgade kravs- och behovsbilden.

Bilaga 2, GIMVO begreppsmodell

Bilaga 2, GIMVO informationsmodell

Referenser

Relaterade projekt, program och pågående initiativ som GIMVO samverkar och koordinerar arbetet med


Kontakt:

Rodabe Alavi, projektledare

Fredric Landqvist, informationsarkitekt

Eva Stenlund, informationsarkitekt

Mikael Sköld, effektstrateg

Manne Andersson, senior rådgivare