Hantering av personuppgifter för covidbevis

Den här informationen har till syfte att i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR) ge information om hur E-hälsomyndigheten, såsom personuppgiftsansvarig, behandlar dina personuppgifter när du ansöker om ett covidbevis och vilka rättigheter du har.

Covidbevis ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. Det är utformat på samma sätt inom hela EU, Norge, Island och Liechtenstein. Covidbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten. Med ett covidbevis kan du visa att du har

  • vaccinerats mot covid-19 (vaccinationsbevis) eller
  • testat negativt för covid-19 (testbevis) eller
  • tillfrisknat från covid-19 (tillfrisknandebevis)

Hämta ditt covidbevis digitalt eller få det på papper

Du loggar in på e-tjänsten https://www.covidbevis.se för att hämta ditt covidbevis. För att få kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer, en svensk e-legitimation och vara över 16 år.

Om du inte kan använda en e-legitimation så kan du även beställa ett covidbevis från E-hälsomyndigheten. Du kan ansöka hos E‑hälsomyndigheten via en blankett. Du skriver ut blanketten och fyller i den, lägger den i ett kuvert och postar det till E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Därefter skickar myndigheten ditt covidbevis med posten till din folkbokföringsadress.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

I e-tjänsten Covidbevis.se

När du använder E-hälsomyndighetens e-tjänst för att hämta ditt covidbevis, så sparas ditt personnummer, din IP-adress och dina skapade bevis hos myndigheten. Ditt personnummer och din IP-adress sparas för att dokumentera att myndigheten har gjort en säker identifiering av dig som ansöker om ett covidbevis. Ditt personnummer används också för att säkerställa att du får rätt bevis när du använder e-tjänsten. De bevis som skapas sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vanvänder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över användningen av tjänsten, till exempel för att se hur tjänsten används och för att planera och följa upp användningen av tjänsten. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.  

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Beställning av covidbevis genom blankett

När du skickar in en blankett till E-hälsomyndigheten med begäran om att beställa ett covidbevis, så sparas blanketten och det bevis som har skapats. Det görs i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Uppgifterna som du har lämnat på blanketten ligger till grund för utfärdande av ditt covidbevis. Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över beställda covidbevis. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.  

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter. 

Hur ser dina rättigheter ut?

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till de personuppgifter som E‑hälsomyndigheten behandlar om dig. Du har också rätt att få en kopia av den informationen.

Vi kommer att, på din begäran eller på eget initiativ, rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du hänvisar till.

Om du inte är nöjd med vår behandling har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (http://www.imy.se/), som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Du kan även vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar. Du har rätt till skadestånd om dina personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.

Om du har frågor om covidbevis eller om hur
E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter, kontakta E-hälsomyndigheten på telefonnummer 010-458 62 00 (öppettider: helgfri måndag–fredag: 8.00–18.00) eller mejla till e-postadressen covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

Du kan även kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud genom att mejla till e-postadressen dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor med posten till:

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

Information om sekretess

Utöver information om hur E-hälsomyndigheten hanterar dina personuppgifter, är myndigheten även skyldig att informera dig om hur din information hanteras vid sekretess. Detta sker enligt den svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

E-hälsomyndigheten hämtar uppgifter om din vaccination från Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Det görs för att myndigheten ska kunna utfärda ett vaccinationsbevis till dig.

Uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den sekretessen är väldigt stark. När du begär och ger ditt samtycke till att hämta ett vaccinationsbevis så bryter du den sekretessen för uppgifterna. Därför kan E-hälsomyndigheten hämta uppgifterna om din vaccination och utfärda ett vaccinationsbevis till dig. När uppgifterna hanteras av E-hälsomyndigheten så omfattas de av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen.