Läkemedelsstatistik illustration dator

Läkemedelsstatistik

E-hälsomyndigheten ansvarar för att samla in och tillhandahålla uppgifter om läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel som sker på svensk marknad.

Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till E-hälsomyndigheten.

De försäljningsuppgifter som rapporteras in avser såväl receptbelagda som receptfria läkemedel och lämnas av apoteksaktörer, detaljhandel och partivaruhandel.

Försäljningsstatistiken består av:

 • all detaljhandel med läkemedel (både på apotek och i övriga handeln)
 • läkemedel som säljs till vården
 • övriga varor som subventioneras i högkostnadsskyddet (till exempel stomiartiklar, diabeteshjälpmedel).

Beställa statistik

Forskare, media, ideella organisationer, vårdgivare, myndigheter med flera är ofta intresserade av avgränsade specifika frågeställningar kopplade till försäljning av läkemedel. Genom att beställa en anpassad rapport från E-hälsomyndigheten finns det möjlighet att ta del av skräddarsydd statistik.
Den som har för avsikt att beställa statistik bör specificera sitt behov, både avseende vilka data som önskas och hur detaljerad informationen behöver vara.

Sekretess

Sekretess råder för uppgifter hos E-hälsomyndigheten som avser personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Inför utlämnande av statistik prövar E-hälsomyndigheten beställningen utifrån innehåll och mottagare. Detaljeringsgraden i uppgifterna som presenteras och hur uppgifterna kombineras avgör om de kan lämnas ut. Som regel kan vi inte lämna ut uppgifter om en specifik läkemedelsprodukt tillsammans med uppgifter som anger försäljningsvolymer. Uppgifter som kan röja enskilds försäljningsvolym kan vara:

 • Ett läkemedels varunummer (varu-ID) och/eller NPLPackID-nummer,
 • Namn på läkemedel (produktnamn) eller
 • ATC-kod i det fall två eller färre företag säljer produkter i gruppen.

I kombination med

 • Antalet expedierade förpackningar
 • Antal definierade dygnsdoser eller
 • Apotekens utförsäljningspris (AUP)

Ett företag som säljer läkemedel i Sverige kan samtycka till att andra får ta del av uppgifter om försäljningsvolymer av företagets produkter. På så sätt kan de statistikbeställare som omfattas av samtycket även framöver beställa och få sådan statistik från E-hälsomyndigheten.

Gå till sidan om samtycke för företag som säljer läkemedel

Kostnad

Vid beställning av statistik varierar kostnaden för beställningen beroende på beställningens komplexitet och tidsåtgång för hantering, omarbetning och verifiering av statistiken. Följande riktvärden tillämpas:

 • 2 000 kr (exkl. moms): mindre än 1 timme
 • 4 000 kr (exkl. moms): 1–2 timmar
 • 10 000 kr (exkl. moms): 2–8 timmar

Steg-för-steg när du ska beställa anpassade rapporter

1. Specificera beställningen

Försäljningsstatistiken innehåller många variabler och här kan du läsa om de vanligaste:

Spara ner och fyll i blanketten:

För att vi ska kunna behandla beställningen på effektivt sätt ber vi er med noggrannhet fylla i de efterfrågade uppgifterna i blanketten.

Mejla beställningen till: bestallastatistik@ehalsomyndigheten.se

2. Avstämning

En utredare vid E-hälsomyndigheten går igenom beställningen och återkommer eventuellt med frågor. När ni båda är överens om beställningen uppskattar vi en tidsplan och eventuell kostnad för beställningen och meddelar dig.

Vi kommer också att pröva beställningen enligt de sekretessbestämmelser som finns. Det får inte finnas någon risk att vi röjer enskilds ekonomiska förhållanden, 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3. Vi levererar din beställning och eventuell faktura

När vi är klara med din beställning levererar vi resultatet till dig och därefter skickas eventuell faktura.