Så läser du utskriften Uthämtade läkemedel

Utskriften Uthämtade läkemedel innehåller en lista över en patients uthämtade läkemedel. Det gäller både för dospatienter och icke-dospatienter. Privatperson kan skriva ut utskriften via webbtjänster eller få den utskriven av ett apotek. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Informationen riktar sig till dig som arbetar på apotek. Om det inte finns några förskrivningar under ett avsnitt så visas inte avsnittet eller rubriken alls. Om det helt saknas expeditioner visas texten "Expeditioner saknas för aktuellt personnummer de senaste 15 månaderna” på PDF-filen. "Expeditioner saknas för aktuellt personnummer de senaste 15 månaderna” skrivs inte ut för patienter vars enda uttag backats (när uttag och backning gjorts inom 15 månader).

första sidan av utskriften Uthämtade läkemedel
andra sidan av utskriften Uthämtade läkemedel
tredje sidan av utskriften Uthämtade läkemedel

Uthämtade läkemedel innehåller följande information: 

Utskriften innehåller en patients expedierade läkemedel upp till 15 månader bakåt i tiden.

Den 15-månadersperiod som utskriften avser visas under utskriftens rubrik "Uthämtade läkemedel".

Utskriften har två fasta avsnitt som markeras med rubrikerna: "Uthämtade med e-recept" och "Uthämtade med pappersrecept"

Uthämtat datum

I kolumnen Uthämtat datum visas datumet för expeditionen.

Inom varje avsnitt visas uttagen sorterade i fallande ordning, med det senaste uttaget överst, baserat på det datum det hämtats ut. Det gäller även krediterade uttag.

Uthämtat läkemedel 

I kolumnen Uthämtat läkemedel visar den första siffran hur många förpackningar av en viss förpackningstyp som har expedierats.

Användning

I kolumnen Användning visas den dosering som gällde för uttaget, finns en uttagsdosering är det detta som visas, annars är det förskrivningens dosering.

Ett krediterat uttag visas med överstruken text. 

Under den krediterade raden står det datum krediteringen gjordes, med ledtexten "Borttaget:" samt en eventuell kommentar skriven av den som genomförde krediteringen, med texten"Borttagskommentar:".

Om utskriften sker via transformatorn filtreras vårdnadshavarspärrad information alltid bort.

Information som inte finns med på utskriften Uthämtade läkemedel

  • information om vilket apotek som expedieringen skett på
  • backade uttag, det vill säga där ingen ekonomisk rapportering har hunnit gå igenom 
  • förmånsinformation
  • information om vilken förskrivning uttaget skedde på
  • uttag av varor som inte är läkemedel
  • vilken vara som är den förskrivna, det vill säga om utbyte skett eller inte
  • övrig förskrivningsinformation.