Så läser du utskriften Förskrivningshistorik

Utskriften Förskrivningshistorik innehåller en förskrivnings hela historik. På den här sidan kan du läsa mer om vad de olika delarna i utskriften betyder. Informationen riktar sig till dig som arbetar på apotek.

första sidan av utskriften Förskrivningshistorik
andra sidan av utskriften Förskrivningshistorik

Förskrivningshistorik innehåller följande information: 

Utskriften har tre fasta avsnitt som alltid visas: Senaste version av förskrivningenOriginalversion av förskrivningen och Utfärdarinformation. 

Avsnitten Förändringar för senaste version, Förändringar och Expeditioner visas endast om det finns innehåll i dem. 

Utskriften visar det senaste först/överst om inget annat anges i texten nedan. Första sidan böjar således med avsnittet Senaste version av Förskrivningen medan Originalversion av förskrivningen visas på sista sidan. 

Information om vem som utfärdat förskrivningen visas i en separat ruta allra sist i utskriften.

Förskrivningsinformation

Informationen i både Senaste version- och Originalversion av förskrivningen är uppdelad i en vänster och en högerkolumn.

För både Senaste version- och Originalversion av förskrivningen visas information om den förskrivna varan till vänster i fet stil. Under visas: behandlingsändamål, doseringsinstruktion, administreringsinstruktion och annan instruktion även de i fetstil med radbrytning emellan.

Förmånsinformationen visas alltid i högerkolumnen för både Senaste version- och originalversion av förskrivningen. I Nationella läkemedelslistan finns det tre flaggor som sammantaget visar förmånsinformationen:

  • Förmånsvillkor uppfyllda, recept skapade via transformatorn och innan migreringen har här NULL och man får läsa i doseringstexten vad som gäller. IOm värdet är Ja innebär det att varan har villkorad förmån och att de villkoren är uppfyllda och har den värdet Nej innebär det att villkoren inte är uppfyllda.
  • Patient förmånsberättigadJa motsvarar R i receptdepå human och Nej motsvarar U. 
  • Fritt enligt SML, Ja betyder att förskrivningen är förskriven inom smittskyddslagen. Recept skapade via transformatorn och innan migreringen har ett Nej och man får läsa i doseringstexten vad som gäller. Om det står Nej på utskriften men står i doseringstexten att det är enligt SML gäller doseringstexten.

Observera att det i ett transformatoranslutet system alltså fortfarande bara visas R och U medan det på utskriften står dessa tre flaggor i motsvarande kombination.


Förskrivningens status visas med versaler till vänster i Senaste version av förskrivningen.

Förskrivningens registreringsunderlag på Originalversion av förskrivningen och aktuellt format på Senaste version av förskrivningen visas båda till höger med versaler.

Om expedieringsintervall, första uttag föreförskrivarens- och apotekets kommentar och akut förändring finns angivet visas detta i högerkolumnen.

De datum som finns angivna för förskrivningen visas i allmänhet i vänsterkolumnen, men "giltigt tom" visas till höger i Originalversion av förskrivningen.

Om en förskrivning till dospatient markerats som akut visas detta under informationen för förmån i högerkolumnen, när en dospatients dosunderlag godkänns släcks akutflaggan automatiskt.

Förändringar för senaste version samt Förändringar

Under lagringstidpunkt visas vilken händelse som gett upphov till den nya versionen av förskrivningen genom ledtext kring vem som utfört händelsen. Ex. "Uttag uppdaterat av:",  "Avslutad av:", "Uppdaterad av:" och så vidare. 

Om ett apotek genomfört ändringen visas användarens ID genom ledtext "Användar-id:". Om vården gjort ändringen visas endast uppgift om arbetsplatsen.

Om händelseorsak angivits visas detta genom "Händelseorsak:".

Om händelsen genomförts med en uppdragsgivare visas dennes arbetsplats genom "På uppdrag av:".

Samtliga förändringar som skett i en uppdatering visas på varsin rad efter "Ändringar:".

"Recept ID:" är ORs ordinationsID.

Den "Kommentar:" som står i Förändring och Förändring för senaste version är den fritext förskrivaren angivit om händelseorsaken är angiven till OTH (other). Förskrivarens- och Apotekets kommentarer har egna ledtexter. 

Expeditioner

Expeditioner visas i kronologisk ordning med den första (äldsta) expeditionen överst som nr 1, nästa som nummer 2, och så vidare. 

Uttagets datum, tid och expeditions-id visas först.

Därefter följer uppgifter om varan, expedierad mängd, förmånsinformation samt på vilket apotek och vilket användarID som genomförde expeditionen.

Ett krediterat uttag visas överstruket och information om var och av vem krediteringen gjordes samt kommentar till krediteringen visas efter den överstrukna expeditionen.

Ett efterregistrerat uttag visas genom ledtexten Efterregistrerad av: på uttaget.

Om kvarvarande mängd eller förpackningsstorleken inte stämmer med förskriven mängd minus expedierad mängd innebär det att ett eller flera av uttagens mängd eller antal förpackningar har korrigerats. Själva korrigeringen visas inte på utskriften.

Information som inte finns med på utskriften Förskrivningshistorik

  • korrigering av uttag (endast expedierad mängd kan korrigeras)
  • spärrar
  • förskrivningskedje-id och information om andra förskrivningar i samma förskrivningskedja (tillkommer i en senare release)
  • flagga som visar att farmaceut manuellt angivit att förskrivningen är slutexpedierad. Dock kan man indirekt utläsa om slutexpediera angivits manuellt eftersom kvarvarande mängd då överstiger 12% av förskriven mängd
  • markeringar som visar om läkemedlet ska tas vid behov eller stående samt om det är dosdispenserat. (tillkommer i senare release)
  • vilken förskrivare som är uppdragsgivare då ett apotek gjort en förändring (tillkommer i en senare release).