Villkor för tjänsten "Administrera covidbevis"

Här kan du läsa om villkoren för användning av tjänsten Administrera covidbevis. Villkoren har uppdaterats den 24 mars 2022 med hänsyn till att det nu krävs att Villkoren godkänns före användning av Tjänsten samt att Villkoren förtydligats vad gäller åtgärder vid otillåten användning eller missbruk av Tjänsten.

1. Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa villkor (”Villkoren”) är tillämpliga vid Vårdgivares användning av E‑hälsomyndighetens tjänst Administrera covidbevis (”Tjänsten”) i syfte att E‑hälsomyndigheten ska kunna utfärda Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis till enskild.

1.2 E-hälsomyndigheten är i enlighet med 4 § förordningen (2021:708) om digitala covidbevis ansvarig för att utfärda de Covidbevis som avses i EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954, däribland Vaccinationsbevis och Tillfrisknandebevis. Dessa Villkor reglerar inrapportering och administrering av uppgifter som ligger till grund för Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis.

1.3 Villkoren gäller om inte annat följer av lag eller annan författning.

1.4 För att kunna logga in och använda Tjänsten måste Behörig personal godkänna Villkoren. Genom att godkänna Villkoren bekräftar Behörig personal att denne har läst Villkoren och förbinder sig att följa Villkoren. Genom att godkänna Villkoren bekräftar Behörig personal även att denne har erforderlig behörighet att företräda sin Vårdgivare för administrering av Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis och att denne har rätt att godkänna Villkoren å Vårdgivarens vägnar. Villkoren är bindande både för Behörig personal och Vårdgivaren.  .  

1.5 Villkoren gäller längst till och med utgången av EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954.

2. Definitioner

2.1 ”Behörig Personal” avser sådan hälso- och sjukvårdspersonal som Vårdgivaren har tilldelat behörighet att för Vårdgivarens räkning få åtkomst till Tjänsten för att kunna administrera Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis i enlighet med dessa Villkor; 

2.2 ”Covidbevis” avser ett interoperabelt bevis med information om en enskilds status i fråga om vaccination (”Vaccinationsbevis”), testning (”Testbevis”) och/eller tillfrisknande (”Tillfrisknandebevis”) som utfärdas av E-hälsomyndigheten i enlighet med EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954;

2.3 ”EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954” avser Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid- 19-pandemin;

2.4 ”HSA-katalogen” avser den elektronisk katalog som tillhandahålls av Inera och som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Regioner och kommuner har kommit överens om att HSA ska vara den gemensamma källan för kvalitetsgranskade kontaktuppgifter och behörighetsgrundande information inom vård och omsorg.

2.5 ”NAAT-test” avser ett molekylärt nukleinsyraamplifieringstest, till exempel PCR med omvänd transkription (RT-PCR), loopmedierad isotermisk amplifiering (LAMP) och transkriptionsmedierad amplifiering (TMA), som används för att påvisa förekomsten av ribonukleinsyra (RNA) från SARS-CoV-2,

2.6 ”Obligatoriska uppgifter” avser de uppgifter som Behörig personal ska bekräfta och inrapportera till Tjänsten och som är nödvändiga för att E‑hälsomyndigheten ska kunna utfärda ett Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis; 

2.7 ”SITHS-kort” avser den elektroniska identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system. SITHS-kort används för inloggning i Tjänsten.

2.8 ”Tillfrisknandebevis” avser ett bevis som, efter ett positivt testresultat av ett NAAT-test utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal, bekräftar att en enskild har tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion;

2.9 ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning” avser de bestämmelser som följer av EU:s dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, nationell lagstiftning som kompletterar dessa bestämmelser samt sådana specialförfattningar som är tillämpliga på den behandling av personuppgifter som kommer att ske enligt dessa Villkor;

2.10 ”Tjänsten” avser det fristående webbgränssnitt och bakomliggande systemlösning som E-hälsomyndigheten tillhandahåller för Vårdgivares administrering av Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis,

2.11 ”Vårdgivare” avser statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i enlighet med definitionen i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som är registrerad i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)

2.12 ”Vaccinationsbevis” avser ett bevis som bekräftar att enskild har fått vaccin mot sjukdomen covid-19 och som uppfyller kraven på vaccinationsintyg som anges i artikel 5 i EU-förordning 2021/953.

3. Administrering av covidbevis  

3.1 Behörig Personal och åtkomst till Tjänsten

3.1.1 Vårdgivaren ska säkerställa att inloggning och administrering i Tjänsten endast kan göras av Behörig personal.

3.1.2 För åtkomst till Tjänsten krävs att Behörig Personal har SITHS-kort.

3.1.3 För åtkomst till Tjänsten avseende Vaccinationsbevis krävs att Behörig personal har ett vårdmedarbetaruppdrag och dessutom en utökad behörighet med en särskild individuell egenskap för IT-tjänster i HSA.

3.1.4 För åtkomst till Tjänsten avseende Tillfrisknandebevis krävs att Behörig personal har antingen:

- ett vårdmedarbetaruppdrag med ändamål "Vård och behandling" eller

- ett vårdmedarbetaruppdrag med valfritt ändamål och en utökad behörighet med en särskild individuell egenskap för IT-tjänster i HSA.

3.2 Krav enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954

3.2.1 Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis kan endast utfärdas efter begäran av en enskild som enligt någon av EU‑förordningarna 2021/953 och 2021/954 är berättigad att erhålla och beställa ett sådant bevis.

3.2.2 Vårdgivaren ska säkerställa, och Behörig personal bekräfta, att begäran om Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis och användning av Tjänsten endast sker på initiativ från enskild.    

3.2.3 För att Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis ska kunna utfärdas måste samtliga Obligatoriska uppgifter som anges i Tjänsten inrapporteras och bekräftas. Endast uppgifter som uppfyller kraven enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 eller som E-hälsomyndigheten i övrigt bedömt nödvändiga för att kunna utfärda och tillhandahålla ett Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis till den enskilde ska inrapporteras till Tjänsten.    

3.2.4 För Tillfrisknandebevis ska Behörig personal kontrollera och bekräfta datumet för den enskildes första NAAT-test med positivt resultat som uppfyller kraven i EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Behörig personal ska även kontrollera och bekräfta att testet har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testningspersonal i Sverige.

3.2.5 Ett Tillfrisknandebevis kan begäras i Tjänsten tidigast elva (11) dagar efter den dag då den enskilde genomgick ett NAAT-test som gav ett positivt resultat och senast 180 dagar efter dagen för det positiva testresultatet.

3.2.6 Om begäran om Tillfrisknandebevis inrapporteras i Tjänsten kort tid före utgången av giltighetstiden för beviset (d.v.s. 180 dagar efter dagen för det första positiva testresultatet) ska Vårdgivaren informera den enskilde om när giltighetstiden går ut samt att det kan ta ett antal dagar innan utfärdat Tillfrisknandebevis kan tillhandahållas den enskilde om denne inte har en digital postlåda.

3.2.7 För Vaccinationsbevis ska Behörig Personal kontrollera och säkerställa att den enskildes vaccination finns journalförd och uppfyller kraven i EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Behörig personal ska även säkerställa den enskildes identitet samt bekräfta att samtliga uppgifter som anges i Tjänsten stämmer överens med de uppgifter som finns i den enskildes journal. Om ett Vaccinationsbevis begärs av en vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 18 år ska Behörig personal ha kontrollerat att det föreligger en vårdnadshavarrelation mellan vårdnadshavaren och barnet.

3.2.8 För Tillfrisknandebevis till enskild, vars covidtest med positivt utfall registrerats på ett reservnummer, ska behörig personal även säkerställa den enskildes identitet samt bekräfta att samtliga uppgifter som anges i Tjänsten stämmer överens med de uppgifter som finns i den enskildes journal. Om ett Tillfrisknandebevis till enskild, vars covidtest med positivt utfall registrerats på ett reservnummer, begärs av en vårdnadshavare till ett barn yngre än 18 år ska Behörig personal ha kontrollerat att det föreligger en vårdnadshavarrelation mellan vårdnadshavaren och barnet.  

3.3 Information som ska lämnas till den enskilde

3.3.1  Om samtliga Obligatoriska uppgifter är inrapporterade i Tjänsten och kraven enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 är uppfyllda utfärdar E-hälsomyndigheten ett Vaccinationsbevis eller ett Tillfrisknandebevis, beroende på vad som begärts, till den enskilde.

3.3.2 För Tillfrisknandebevis ska Behörig personal informera den enskilde om att Tillfrisknandebeviset utfärdats av E‑hälsomyndigheten och att Tillfrisknandebeviset tillhandahålls till den enskildes digitala brevlåda, eller om den enskilde inte har någon digital brevlåda, till den enskildes folkbokföringsadress eller som rekommenderat brev till en vid begäran uppgiven adress mot uppvisande av en giltig legitimation. Den information som Behörig personal ska lämna till den enskilde kommer att tillhandahållas av E‑hälsomyndigheten i Tjänsten.”

3.3.3 För Vaccinationsbevis ska Behörig personal informera den enskilde om att Vaccinationsbeviset utfärdats av E‑hälsomyndigheten och att Vaccinationsbeviset tillhandahålls till den enskildes adress som Vårdgivaren angett manuellt i Tjänsten. Vaccinationsbeviset postas då med rekommenderad brev till den enskilde och den enskilde måste kunna legitimera sig för att hämta ut Vaccinationsbeviset. Den information som Behörig personal ska lämna till den enskilde kommer att tillhandahållas av E‑hälsomyndigheten i Tjänsten.

4. Ansvar  

4.1 E-hälsomyndigheten ansvarar för att tillhandahålla ett fristående webbgränssnitt (Tjänsten) för att möjliggöra Vårdgivares administrering av Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis enligt dessa Villkor. Tjänsten ska normalt vara tillgängligt dygnet runt. E‑hälsomyndigheten garanterar dock inte att Tjänsten är fri från fel, förseningar eller avbrott. Avbrott avseende tekniskt underhåll eller andra driftsmässiga skäl ska ske på sådant sätt att störningar begränsas i möjligaste mån. E-hälsomyndigheten ansvarar inte för bristande tillgänglighet till Tjänsten som beror på Vårdgivarens egen utrustning, programvara eller liknande.

4.2 E-hälsomyndighetens servicedesk erbjuder en samlad och enhetlig kontaktyta för hantering av inkommande ärenden rörande Tjänsten. Servicedesk är öppen helgfria vardagar 8.00-17.00. Kontaktuppgifter till servicedesk finns på E-hälsomyndighetens webbplats. Information om driftstatus och tidpunkter för servicefönster visas på E‑hälsomyndighetens webbplats

4.3 Om Vårdgivaren eller Behörig personal upptäcker fel i Tjänsten eller avbrott i tillgängligheten till Tjänsten ska Vårdgivaren eller Behörig personal utan onödigt dröjsmål rapportera detta till E‑hälsomyndighetens servicedesk. E‑hälsomyndigheten ska skyndsamt åtgärda eventuella fel eller brister i Tjänsten. Vårdgivaren äger inte rätt att göra annan påföljd gällande gentemot E‑hälsomyndigheten för fel eller störningar i Tjänsten.

4.4 Vårdgivaren ansvarar för att de uppgifter som Behörig personal inrapporterar i Tjänsten är korrekta, fullständiga och i enlighet med de krav som följer av EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Vårdgivaren ska ha rutiner och processer på plats för att granska och kontrollera att Behörig personal följer dessa krav vid inrapportering till Tjänsten. 

4.5 Vårdgivaren ska ha en funktion för att kunna ta emot frågor från E‑hälsomyndigheten om felaktig eller utebliven inrapportering i Tjänsten och ska meddela E-hälsomyndigheten kontaktuppgifter till sådan funktion. Vårdgivaren ska medverka till att skyndsamt rätta eventuella fel i inrapporteringen som upptäcks.   

4.6 Vårdgivaren ansvarar för att hantera eventuella frågor eller krav från enskild som uppstår till följd av att Vaccinationsbevis eller Tillfrisknandebevis inte kan utfärdas, eller om fel eller försening uppstår, på grund av att Vårdgivaren eller Behörig personal inte uppfyllt sina åtaganden enligt dessa Villkor.

4.7 E-hälsomyndigheten ansvarar för att hantera eventuella frågor eller krav från enskild som uppstår till följd av att Vaccinationsbevis eller Tillfrisknandebevis inte kan utfärdas, eller om fel eller försening uppstår, på grund av att E‑hälsomyndigheten inte uppfyllt sina åtaganden enligt dessa Villkor eller enligt vad som följer av lag eller myndighetens uppdrag.

5. Personuppgifts-behandling

5.1 Vardera Part är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Parten utför enligt dessa Villkor och ska säkerställa att Tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

5.2 EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 ger rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att utfärda, kontrollera och godta Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebevis.

5.3 EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 innehåller en uppgiftsskyldighet för Vårdgivare, som utfört test på vilket ett Tillfrisknandebevis ska baseras eller som administrerat ett covid-19-vaccin på vilket ett Vaccinationsbevis ska baseras, att till behörig myndighet (i Sverige E-hälsomyndigheten) överföra de personuppgifter som är nödvändiga för att utfärda ett Tillfrisknandebevis (art 10.7 i EU-förordning 2021/953). Denna bestämmelse ger även en rättslig grund för överföring av sådana personuppgifter till E-hälsomyndigheten.

5.4 Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Vårdgivaren utför vid vaccinering, provtagning och testresultat samt den personuppgiftsbehandling som sker vid inrapportering av uppgifter till E‑hälsomyndigheten.

5.5 E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som E-hälsomyndigheten utför vid utfärdande, kontroll och godtagande av Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebeviset samt vid tillhandahållande av Vaccinationsbevis respektive Tillfrisknandebeviset till den enskilde.

6. Avstängning

6.1 E-hälsomyndigheten äger rätt att kontrollera, t.ex. genom stickprovskontroller, att Vårdgivaren och dess personal, följer dessa Villkor vid användning av Tjänsten.

6.2 Om Vårdgivaren, eller dess personal, missbrukar Tjänsten eller på annat sätt bryter mot Villkoren eller agerar på ett sätt som riskerar att skada förtroendet för E-hälsomyndigheten har E‑hälsomyndigheten rätt att stänga av Vårdgivarens, och dess personals, åtkomst till Tjänsten. Vårdgivaren ska snarast möjligt underrättas om avstängningen eller begränsningen samt skälen till denna.

7. Force Majeure

7.1 Ingen av Parterna ska ansvara för utebliven, bristfällig eller försenad prestation av någon av sina skyldigheter enligt Villkoren i den utsträckning och för sådana tidsperioder som sådan utebliven, bristfällig eller försenad prestation beror på förhållanden utanför den presterande Partens kontroll. Förhållanden utanför Parts kontroll innefattar, men är inte begränsade till, strejk och annan arbetskonflikt, brand, explosion, översvämning, jordbävning, tyfoner, epidemi, krig, myndighetsåtgärd, upplopp, revolution, sabotage, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller myndighets underlåtenhet, ändrat myndighetsuppdrag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan liknande omständighet som den Part som åberopar omständigheten inte skäligen kunde ha förutsett effekterna av eller övervunnit på annat sätt.

8. Ändringar och tillägg

8.1 E-hälsomyndigheten har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa Villkor som beror på förändringar i lag eller annan författning, ändrat myndighetsuppdrag, myndighetsbeslut eller som är nödvändiga till följd av funktionella ändringar i Tjänsten. E-hälsomyndigheten ska underrätta Vårdgivaren om sådana tillägg och ändringar i god tid.

9. Tillämplig lag

9.1 Svensk lag ska tillämpas på Villkoren. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga.

9.2 Tvister i anledning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.

Senast uppdaterad 24 mars 2022