Information till vårdgivare som förmedlar begäran om tillfrisknandebevis på uppdrag av patient

Här kan du som vårdgivare läsa om hur du via ett webbaserat formulär kan skapa ett tillfrisknandebevis med QR-kod till en patient som har haft covid-19.

Manualer för vårdpersonal som ska beställa tillfrisknandebevis

Tillfrisknandebevis - manual för vårdpersonal (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tillfrisknandebevis - manual för vårdpersonal som ska skapa tillfrisknandebevis för patienter med reservnummer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Länk till webbtjänsten

Här beställer du tillfrisknandebevis på begäran av patient.

Tillfrisknandebevis är ett covidbevis som visar att en person tidigare testats positivt för covid-19 i ett NAAT-test (till exempel PCR) taget av vårdpersonal.

Tillfrisknandebeviset baseras på EU-förordning 2021/953 om digitala covidbevis och ska underlätta den fria rörligheten och möjliggöra ett säkert resande i EU under coronapandemin. Utöver tillfrisknandebevis finns två andra typer av covidbevis; vaccinationsbevis och testbevis.

Vem kan få tillfrisknandebevis?

I särskilda fall är det möjligt att få tillfrisknandebevis, men för de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller bevis på negativt covid-19-test (testbevis) det som är aktuellt. Anledningen är att de flesta som testat positivt i Sverige är testade med självtest eller egenprovtagning. Dessa testmetoder är inte giltiga för att få ett tillfrisknandebevis enligt förordningen.

Observera: Flera villkor måste vara uppfyllda för att kunna få ett tillfrisknandebevis. Många som har varit sjuka i covid-19 uppfyller inte dessa villkor och kan då inte få ett tillfrisknandebevis.

Den som är vaccinerad mot covid-19 kan hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. Då behövs inte ett tillfrisknandebevis.

Den som inte är vaccinerad eller kan få tillfrisknandebevis kan istället ta ett covid-19-test som vid negativt resultat kan ligga till grund för ett testbevis för resa. Covid-19 test för resa genomförs inte av den offentliga hälso- och sjukvården utan av privata vårdgivare/testföretag.

Ansvarsfördelning för tillfrisknandebevis

E-hälsomyndigheten utvecklar och förvaltar tjänsten Tillfrisknandebevis och utfärdar tillfrisknandebevis efter inrapportering från vården på begäran av patienten. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för e-tjänsten och tillfrisknandebeviset när det skapas.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i juli 2021 träffat en överenskommelse om ansvarsfördelning avseende utfärdande av tillfrisknandebevis.

Enligt överenskommelsen ska regionerna bland annat säkerställa att uppgifter om tillfriskande från covid-19, på begäran av den enskilde när verifierade uppgifter finns, skyndsamt inrapporteras till E‑hälsomyndigheten i enlighet med kraven i EU-förordning 2021/953.

Regionerna ska även säkerställa att inrapportering görs av behörig personal via ett fristående webbgränssnitt hos E-hälsomyndigheten.

Tjänsten Tillfrisknandebevis: www.covidbevis.se/friskbevis-web öppnade den 12 augusti 2021. Vårdgivare som uppfyller kraven kan rapportera in tillfrisknandebevis.

Behörighet att utfärda tillfrisknandebevis

För att ha behörighet att utfärda tillfrisknandebevis krävs att medarbetaren har ett SITHS-kort och finns i HSA-katalogen antingen med ett vårdmedarbetaruppdrag med ändamål vård och behandling (samma som krävs för NPÖ, Pascal och Intygstjänster), eller ett vårdmedarbetaruppdrag med annat syfte och en särskild roll i HSA.

Vid inloggning med SITHS väljs vilket vårdmedarbetaruppdrag som är aktuellt att logga in med. Då visas även vilket ändamål som är angivet i HSA-katalogen för aktuellt vårdmedarbetaruppdrag. Den som saknar rätt behörighet ska vända sig till vårdgivarens HSA-administratör som ansvarar för att uppdatera uppgifterna i HSA-katalogen.

Privata vårdgivare kan ansluta sig till HSA och SITHS via ett privat HSA-ombud. Det är viktigt att notera att regioner inte kan registrera tillfrisknandebevis baserat på tester som gjorts av privat vårdgivare och ska inte hänvisas dit. Regioner kan inte heller hjälpa privata vårdgivare utan vårdavtal med anslutning till HSA eller SITHS.

Läs mer om tillgängliga privata HSA-ombud: HSA Katalogtjänst - Inera

Villkor för tillfrisknandebevis:

 • Personen ska själv vilja ha ett bevis på tillfrisknande från covid-19.
 • Personen ska ha testat positivt i ett NAAT-test (Nucleic Acid Amplification Test) – där den vanligaste typen är så kallat PCR-test.
 • NAAT-testet ska vara utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal (inte egenprovtagning eller självtest) i Sverige.
 • Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast 11 dagar efter personens första positiva NAAT-test.
 • Egenprovtagning och självtester är inte godkända för att få ett covidbevis. Snabbtester i form av antigentester eller antikroppstester är inte en giltig grund för ett tillfrisknandebevis.
 • Villkoren ovan framgår av EU-förordningen.
 • För att hämta ut ett tillfrisknandebevis åt sig själv måste personen ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer, samordningsnummer eller ha fått sitt positiva testresultat registrerat på reservnummer. För barn under 16 år gäller att vårdnadshavaren ska begära och få tillfrisknandebevis för barnets räkning.

När kan ett tillfrisknandebevis tidigast utfärdas? 

Ett tillfrisknandebevis kan utfärdas tidigast elva dagar efter ett positivt NAAT-test.

Om personen är testad den 1 september räknar du 1+11=12. Tillfrisknandebeviset kan alltså skapas och är giltigt tidigast den 12 september.

Hur länge är ett tillfrisknandebevis giltigt? 

Tillfrisknandebevis är giltigt i 180 dagar från det datumet då personen först testades positivt för covid-19 med NAAT-test.

Hur rapporterar vården in tillfrisknandebevis? 

Det finns två sätt:

 • Begäran om tillfrisknandebevis rapporteras in av vårdgivaren till E‑hälsomyndigheten i tjänsten Tillfrisknandebevis på: www.covidbevis.se/friskbevis-web

Inloggning görs med SITHS-kort av personal som har rätt behörighet i HSA-katalogen. Se mer information under rubriken "Behörighet att utfärda tillfrisknandebevis". Observera att tillfrisknandebevis kan rapporteras och utfärdas tidigast 11 dagar efter ett positivt NAAT-test.

Krav på vårdgivare och vårdpersonal – behörighet och identifiering 

Endast hälso- och sjukvårdspersonal med SITHS-kort och med rätt behörighet i HSA-katalogen, kan logga in på webbtjänsten för att skapa tillfrisknandebevis. Se mer information under rubriken "Behörighet att utfärda tillfrisknandebevis".

Skälet är att E-hälsomyndigheten behöver säkerställa identitet och behörighet i den digitala lösningen. Vi arbetar för att hitta en säker lösning för vårdpersonal/vårdgivare som inte har SITHS-kort.

Vårdgivaren ska säkerställa att begäran om tillfrisknandebevis endast sker på initiativ från enskild.

All behandling av tillfrisknandebevis och personuppgifter som tillhandahålls vårdgivaren ska ske inom EU/EES. Vårdgivaren får inte överföra personuppgifterna till tredje land, det vill säga utanför EU/EES.

Vad gäller när en vårdnadshavare begär ut tillfrisknandebevis för ett barn som fått sitt positiva test registrerat på ett reservnummer? 

En person som är 16 år eller äldre kan beställa beviset själv. Om personen är yngre än 16 år, så behöver en vårdnadshavare begära ut beviset. Då ska det göras en kontroll av vårdnadshavarrelationen.

Är personen 16 eller 17 år ska du ange om det är personen själv eller vårdnadshavaren som begär ut beviset. I de fall då det är vårdnadshavaren som begär ut beviset ska du kontrollera vårdnadshavarrelationen.

Hur informeras invånarna? 

E-hälsomyndigheten informerar i tjänsten Covidbevis.se genom att länka till information om tillfrisknandebevis på webbplatsen ehalsomyndigheten.se.

E-hälsomyndigheten informerar om villkoren för tillfrisknandebevis och hänvisar till respektive regional sida på 1177.se. Det gör vi eftersom personen som uppfyller villkoren för ett tillfrisknandebevis och önskar ett sådant måste begära det hos vårdgivaren.

Varje region informerar invånarna om var de ska vända sig för att begära sitt tillfrisknandebevis och hur de ska göra. Mer information finns i verktygslådan för kommunikatörer.

Så här går det till att få ett tillfrisknandebevis:

 1. Personen har varit sjuk i covid-19 och genom ett NAAT-test testats positivt för covid-19 av utbildad sjukvårdspersonal (ej egenprovtagning eller självtest) i Sverige.
 2. Efter att personen har tillfrisknat, och minst 11 dagar efter att hen testades positivt, kan personen begära ut ett tillfrisknandebevis från vårdgivaren. Exakt hur detta ska göras är upp till varje vårdgivare/region. Det är viktigt att det tydligt framgår på vårdgivarens hemsida var begäran görs så att invånarna vet var de ska vända sig för att begära tillfrisknandebevis. För offentliga vårdgivare bör det tydligt framgå på de regionala 1177-sidorna om covidbevis var de ska vända sig.
 3. Vårdgivaren skickar en begäran till E‑hälsomyndigheten: www.covidbevis.se/friskbevis-web som skapar ett tillfrisknandebevis eller via E-hälsomyndighetens API för tillfrisknandebevis: instruktioner för avtal och anslutning
 4. Om personen har en digital brevlåda (e-Boks, Kivra, Billo eller ​Min Myndighetspost) skickas tillfrisknandebeviset dit.
 5. Om personen inte har en digital brevlåda postas tillfrisknandebeviset till folkbokföringsadressen. Om personen saknar folkbokföringsadress kan beviset skickas med rekommenderat brev.   

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas. 

Information och support för vårdgivare

Information och användarmanual för tjänsten finns på dessa sidor och ingen särskild anmälan behövs för att använda tjänsten.

Tjänsten nås på adressen www.covidbevis.se/friskbevis-web och kan användas av vårdpersonal med SITHS-kort och rätt behörighet i HSA. Se mer information under rubriken "Behörighet att utfärda tillfrisknandebevis". Vid användning av tjänsten godkänner vårdgivaren de allmänna villkoren som finns publicerade i tjänsten.

Vid problem eller frågor, välkommen att kontakta E-hälsomyndighetens servicedesk för vård- och apoteksaktörer.

Telefon 0771-18 18 77, eller mejla på servicedesk@ehalsomyndigheten.se.
Vänligen ange ”Anslutning tillfrisknandebevis” i ämnesraden.

Länk till webbtjänsten

Beställ tillfrisknandebevis på begäran av patient.

API för tillfrisknandebevis

Instruktioner för ansökan, avtal och anslutning

Manual för vårdpersonal om tillfrisknandebevis

Manual i pdf-format

Villkor för användning av tjänsten Administrera covidbevis

Här kan du läsa om villkoren för användning av tjänsten Administrera covidbevis

Verktygslåda för dig som ska kommunicera om covidbevis

Här finns informationsmaterial för dig som arbetar med att kommunicera om resor, vaccinationer och covidbevis.