Frågor och svar om vaccinationsbevis till personer utan person- eller samordningsnummer

Här hittar du svar på vanliga frågor om vaccinationsbevis till personer som har fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer, eftersom de saknar person- eller samordningsnummer.

Vilka individer kan få ett vaccinationsbevis utfärdat på detta sätt?

Individer som är vaccinerade i Sverige mot covid-19 och saknar personnummer eller samordningsnummer och därför har fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer. Individen behöver kunna identifieras och ha giltig legitimation för att kunna hämta ut ett rekommenderat brev.

Vad gäller när en vårdnadshavare begär ut vaccinationsbevis för sina barn?

En person som är 16 år eller äldre kan beställa beviset själv. Om personen är under 16 år, behöver en vårdnadshavare begära ut beviset. Då ska det göras en kontroll av vårdnadshavarrelationen.

Är personen 16 eller 17 år ska du ange om det är personen själv eller vårdnadshavaren som begär ut beviset. I de fall då det är vårdnadshavaren som begär ut beviset ska du kontrollera vårdnadshavarrelationen.

Behöver vården säkerställa identiteten genom ett fysiskt besök och giltig legitimation?

Regionerna behöver säkerställa individens identitet och att det finns journalförda vaccinationer. Det är inget krav från E-hälsomyndigheten att identifieringen skall ske vid ett fysiskt besök. I de fall där regionerna kan verifiera identiteten på annat sätt genom befintliga rutiner kan vaccinationsbevis för dessa individer utfärdas. Om identifiering exempelvis är gjord vid vaccinationstillfället kan ett vaccinationsbevis utfärdas om individen begär det. E-hälsomyndigheten skickar ut vaccinationsbeviset med rekommenderat brev, det vill säga; individen behöver giltig legitimation för att hämta ut sitt bevis och därav säkerställs att beviset inte lämnas ut till fel person.

Vilken legitimation är giltig?

Normala rutiner för identifiering av person som söker vård. Se exempelvis hur Region Stockholm beskriver det. 

Hur ska individer utan giltig legitimation kunna hämta ut sitt vaccinationsbevis om det skickas som rekommenderat brev?

Initialt kan dessa vaccinationsbevis endast hämtas ut av individer med en av de legitimationer som PostNord godkänner. Godkända legitimationer | PostNord.

LMA-kort är ej godkänd legitimation, om dessa individer inte har annan giltig legitimation, till exempel pass, kan vaccinationsbeviset inte lämnas ut. Dessa och andra undantag behöver utredas vartefter behovet blir tydligare. 

Hur ska regionerna tänka kring att begränsa tillgången genom den särskilda behörigheten i HSA?

Vilka faktiska medarbetare som ska få uppdraget att skapa vaccinationsbevis åt patienter vars vaccinationer har registrerats på reservnummer är självklart ett beslut som vårdgivaren (regionen) tar i enlighet med de riktlinjer och rutiner som gäller för behörighetstilldelning inom organisationen. Det bör även vara regionens beslut huruvida dessa behörigheter ska tilldelas medarbetare hos anlitade privata utförare.

Hur ska det registreras i tjänsten, om en person har fått två olika typer av vaccin?

Det är vaccinets namn för den senaste dosen som skall registreras. 

Hur gör vi om en person har fått vaccin hos två olika mottagningar/vårdgivare - till exempel dos 1 i Region Östergötland och dos 2 i region Jönköping?

Det är datumet för senaste dosen som registreras i tjänsten och hamnar i vaccinationsbeviset. Den region som har registrerat den senaste dosen – som kommer att synas som dos 2 av 2 eller dos 3 av 3 i beviset – är den som tillhandahåller vaccinationsbeviset.