Utredning av förskrivning på substansnamn

I regeringsuppdraget för Nationell läkemedelslista (NLL) ingår det att utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande). E-hälsomyndigheten bedriver ett utredningsarbete tillsammans med intressenter inom NLL-samverkansstrukturen för att hitta en lösning på hur förskrivning på substans ska fungera. E-hälsomyndigheten arbetar just nu med att ta fram en lösning för att förskrivning på substans ska fungera i hela kedjan mellan vård, apotek och patient.

Utredning pågår

E-hälsomyndigheten bedriver ett utredningsarbete tillsammans med intressenter inom NLL-samverkansstrukturen för att hitta en lösning på hur förskrivning på substans ska fungera.

Förskrivning på substans är inte möjligt i dagsläget, varken tekniskt eller juridiskt.

Tidigare utredningar kring generisk förskrivning och kunskap hos intressenterna har utgjort en viktig del i utredningsarbetet.

Lösning ska fungera i hela kedjan

E-hälsomyndigheten arbetar just nu med att ta fram en lösning för att förskrivning på substans ska fungera i hela kedjan mellan vård, apotek och patient.

Lösningen ska:

 • möjliggöra förskrivning på substans
 • vara genomförbar
 • fungera i hela vårdkedjan
 • stödja motsvarande befintlig funktionalitet med beslutsstöd
 • ge förutsättningar för eventuellt bredare införande i framtiden

Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper

Tidigare utredningar har pekat på Läkemedelsverkets befintliga utbytesbarhetsgrupper som möjlig grund för lösning. Detta har även bekräftats i den pågående dialogen med intressenterna under utredningsarbetet.

Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper innehåller läkemedel med samma substans, läkemedelsform och styrka. Läs mer om utbytbara läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida.

Vad kommer förskrivning på substans att innebära för vården, apoteken och patienten?

Målet är att patienten ska ha samma namn på en läkemedelsbehandling över tid, oavsett om patienten:

 • möter personal i vården eller på apotek
 • läser sin patientjournal på internet
 • läser i Nationella läkemedelslistan
 • tittar på etiketten på förpackningen

För att detta ska vara möjligt krävs bland annat tydlig visning av substans i de olika gränssnitt som används av vård, apotek och patient.

Ytterligare ett sätt att förskriva och expediera läkemedel

Idag anger en förskrivare en specifik förpackning av ett läkemedel på en förskrivning. Mängden läkemedel anges i antal förpackningar och hur många gånger patienten kan hämta ut på förskrivningen.

Vid förskrivning på substans är förslaget att förskrivaren istället pekar ut en utbytbarhetsgrupp, det vill säga läkemedel med samma substans, läkemedelsform och styrka. Frågor som återstår att lösa för att åstadkomma en sådan lösning är exempelvis hur förskrivaren ska ange mängd läkemedel samt vilken information farmaceuten behöver för expedition av lämplig förpackning. Dessa frågor diskuteras med intressenterna för att hitta en optimal lösning.

När kommer förskrivning på substans att bli möjlig?

Tidplanen är inte klar och kommer att bero på när de juridiska förutsättningarna är på plats samt när den tekniska lösningen kommer att kunna realiseras.

Vad är nästa steg i projektet?

 • Fastställande av Läkemedelsverkets utbytbarhetsgrupper som grund för lösning
 • Tydliggörande av lösningsförslag och informationsstruktur
 • Konceptuell proof-of-concept med systemleverantör från både vård och apotek för mera detaljerad teknisk lösning
 • Fortsatt kunskapsutbyte, förankring och kommunikation