Samtycken och spärrar – så fungerar det

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till information om patienten, och vilken information som ska visas. För att öka den möjligheten införs samtycken och spärrar i Nationella läkemedelslistan.

När lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft kan personer med rätt behörighet titta i en patients läkemedelslista:

 • personal inom hälso- och sjukvård och apotek
 • patienten själv
 • patientens vårdnadshavare eller ombud.

I läkemedelslistan kan de se vilka läkemedel, livsmedel och hjälpmedel patienten har förskrivits, och vad patienten har hämtat ut på apotek. Dessa uppgifter lagras i registret Nationella läkemedelslistan. För att komma åt uppgifterna behöver man ha rätt behörighet, men för att skydda patienten ytterligare införs dessutom samtycken och spärrar i de system och digitala tjänster som visar läkemedelslistan. Kortfattat innebär det att

 • personal inom hälso- och sjukvård och apotek måste ha patientens samtycke för att ta del av viss information
 • patienter kan dölja uppgifter i sin läkemedelslista för vård- och apotekspersonal av integritetsskäl
 • förskrivare kan dölja uppgifter i en patients läkemedelslista för patienten eller dess ombud eller vårdnadshavare av sekretesskäl
 • förskrivarens system ska kunna sätta en spärr på en förskrivning som skickas till Nationella läkemedelslistan.

En patients läkemedelslista

Med patientens läkemedelslista menar vi den läkemedelslista som innehåller information från registret Nationella läkemedelslistan. Hälso- och sjukvårdspersonal måste fortsätta titta i patientens journal och stämma av med patienten för att få en heltäckande bild av patientens läkemedelsbehandling.

Registret Nationella läkemedelslistan

Invånare kan se sin läkemedelslista i den digitala tjänsten Läkemedelskollen, eller be om en utskrift av läkemedelslistan på ett apotek. Hälso- och sjukvårdspersonal använder den digitala tjänsten Förskrivningskollen fram till dess att deras system är anslutna till Nationella läkemedelslistan.

Allt om Nationella läkemedelslistan


Patienter måste samtycka

Patienten avgör till stor del själv vem som får ta del av patientens läkemedelslista.

Vårdpersonal måste ha patientens samtycke

Personal inom hälso- och sjukvården behöver patientens samtycke för att ta del av innehållet i patientens läkemedelslista. Utan patientens samtycke får förskrivare enbart se att patienten har förskrivits särskilda läkemedel, exempelvis narkotikaklassade läkemedel. I undantagsfall får vårdpersonal se hela läkemedelslistan ändå, till exempel om patienten befinner sig i en nödsituation.

Apotekspersonal får expediera utan samtycke

Behörig apotekspersonal får titta i patientens läkemedelslista för att expediera ett läkemedel eller handelsvara, utan att få ett samtycke från patienten. Däremot måste apotekspersonal ha patientens samtycke för att ta del av läkemedelslistan om syftet är att ge praktiska råd som ska underlätta patientens läkemedelsanvändning.

Tre typer av samtycken i systemen

Vård- och apotekssystem ska kunna hantera tre typer av samtycken: tillfälligt samtycke, registrerat tidsbestämt samtycke och dossamtycke.

Vad betyder orden?

 • Förskrivning är ett recept, en livsmedelsanvisning eller ett hjälpmedelskort utfärdat av någon som arbetar inom hälso- och sjukvården och har förskrivningsrätt.
 • Recept används för att förskriva läkemedel.
 • Livsmedelsanvisning används för att förskriva livsmedel till barn under 16 år.
 • Hjälpmedelskort används för att förskriva förbrukningsartiklar.

Så fungerar spärrar

Enligt lagen om nationell läkemedelslista ska både invånare och förskrivare kunna dölja uppgifter i en patients läkemedelslista – invånare av integritetsskäl och förskrivare av sekretesskäl.

Invånare ska inte behöva dölja förskrivningar i sin läkemedelslista, eftersom vårdpersonal inte får titta i läkemedelslistan utan patientens samtycke. Men i vissa fall kan patienten behöva skydda sin integritet ytterligare, genom att dölja en förskrivning eller ett uthämtat läkemedel för vårdpersonalen.

Invånare kan dölja uppgifter av integritetsskäl

Från och med den 1 maj 2021 kan invånare dölja en förskrivning i sin läkemedelslista. Det gör de via den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Då sätts en spärr i registret, så att vårdpersonal inte kan se förskrivningen när de tittar i läkemedelslistan. Apotekspersonal kan fortfarande se förskrivningen när de expedierar läkemedlet, men inte om de enbart ska ge praktiska råd om läkemedelsbehandlingen till patienten.

Invånare ska även kunna dölja orsaken till läkemedelsbehandlingen för apotekspersonal. Då kan apotekspersonal som expedierar läkemedlet inte se behandlingsorsaken i förskrivningen.

Invånare kan inte dölja särskilda läkemedel, till exempel narkotikaklassade läkemedel.

Förskrivare kan dölja uppgifter av sekretesskäl

Ett av målen med Nationella läkemedelslistan är att patienten ska bli mer delaktig i sin läkemedelsbehandling. Men i vissa fall kan förskrivare bedöma att en patient kan fara illa om patienten själv eller patientens vårdnadshavare eller ombud får se orsaken till läkemedelsbehandlingen. Väljer de att dölja behandlingsorsaken sätts en spärr i Nationella läkemedelslistan. Då kan patienten eller patientens vårdnadshavare eller ombud inte se behandlingsorsaken när de tittar i läkemedelslistan i till exempel Läkemedelskollen.

Måste göra en sekretessbedömning

Förskrivare måste göra en sekretessbedömning innan de döljer en uppgift. De måste även journalföra grunden för denna bedömning. Efter sekretessbedömningen kan förskrivaren dölja

 • ett recept i patientens läkemedelslista för patientens vårdnadshavare eller ombud
 • orsaken till läkemedelsbehandlingen för patienten.

Förskrivaren ska kunna använda Förskrivningskollen för att dölja uppgifter. När förskrivarnas system för att förskriva läkemedel och handelsvaror är anslutna till Nationella läkemedelslistan använder de sitt eget system i stället.

Apotekspersonal kan stöta på dolda uppgifter

Apotekspersonal som expedierar läkemedel eller handelsvaror kan stöta på uppgifter som är dolda för patientens vårdnadshavare eller ombud, eller för patienten själv. Det måste apotekspersonalen ta hänsyn till i kontakt med patienten, vårdnadshavaren eller ombudet.

Systemen ger möjlighet att dölja

Vårdsystem måste erbjuda hälso- och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt funktionalitet för att, det vill säga möjlighet att, dölja uppgifter.


Fördjupa dig i samtycken och spärrar

Ska du ansluta ett system till Nationella läkemedelslistan? I Utvecklarportalen kan du läsa mer om hur vård- och apotekssystem ska utvecklas för att hantera samtycken och spärrad information.