Läkemedelssubventioner

Här hittar du praktisk information om statens läkemedelssubventioner, det vill säga apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel. Innehållet på den här sidan riktar sig främst till dig som är farmaceut eller apoteksaktör.

Syftet med sidan är att samla den praktiska informationen om informations- och betalningsflöde för de olika typerna av ersättning på ett ställe. För mer djuplodande information om de juridiska och avtalsmässiga förutsättningarna för respektive subvention hänvisas till det landsting/den myndighet som hanterar subventionen.

En stor del av subventionerna är landstingsspecifika. Formerna för dessa subventioner återfinns på respektive landstings hemsida.

Kom ihåg att apotekens ersättning för läkemedel som expedierats kostnadsfritt enligt smittskyddslagen från och med den 1 oktober 2016 ska hanteras nationellt (se nedan).

Vad gäller per område - inom läkemedelsförmånen

Inom läkemedelsförmånen finns det flera olika typer av kostnadsreduktioner. Apoteksaktörerna markerar transaktionerna med en förmånstyp som identifierar typen av kostnadsreduktion (F, L eller R). Med stöd av eHälsomyndighetens tjänster beräknas de kostnadskomponenter som tillsammans utgör försäljningspriset. Det vill säga förmånsbeloppet (betalas av landsting), merkostnad (patientkostnad – uppstår vid nekat utbyte) samt egenavgift (resterande belopp). Informationen bearbetas av eHälsomyndigheten och vi sammanställer apotekens sammanlagda fordringar på landstingen och förmedlar betalningen en gång per månad.

  • Högkostnadstrappa

För huvuddelen av alla transaktioner inom läkemedelsförmånen gäller att patienten har rätt till en stegvis ökande kostnadsreduktion. Om denna konstruktion ska tillämpas så märker apoteken transaktionerna med förmånstyp R. Även transaktioner där kostnadsreduktionen är 100% ska märkas på detta sätt – om subventionsgraden utgår från att patienten uppnått taket i högkostnadstrappan. Om kostnadsfriheten utgår från en annan bestämmelse – se nedan.

  • Livsmedel till personer under 16 år

För vissa näringsändamål kan läkemedelsförmånen även omfatta vissa kostnader för livsmedel till personer under 16 år. Denna typ av kostnadsreduktion medger inte att patienten ”stegar upp” i högkostnadstrappan. Om denna konstruktion ska tillämpas så märker apoteken transaktionerna med förmånstyp L. 

  • Kostnadsfritt för vissa varor och patientgrupper

För vissa varor och patientgrupper finns det särskilda bestämmelser som anger att kostnadsreduktionen ska vara 100%. Dessa transaktioner märks med förmånstyp F. Även om asylsökande kan ha rätt till motsvarande subventioner ska förmånstyp U användas för dem – och informationen under Läkemedel till asylsökande ovan gäller.

Kostnadsfrihet finns för:

  1. Personer som vid expeditionstillfället inte fyllt 18 år
  2. Preventivmedel för personer som vid expeditionstillfället inte fyllt 21 år (från och med 1 januari 2017)
  3. Förbrukningsartiklar för tillförsel av läkemedel eller egenkontroll av medicinering
  4. Insulin till vissa (de flesta) diabetespatienter

Det sistnämnda är egentligen inte en del av förmånslagstiftningen, där görs ingen skillnad på insuliner och andra läkemedel. Det utgår istället från en överenskommelse mellan staten och Sveriges landsting och regioner. Systemet för informations- och betalflöde är dock utformat som att egenavgiftsreduktionen för insulin vore en del av läkemedelsförmånen.

Vad gäller per område – utanför läkemedelsförmånen

Det finns idag tre olika områden där hanteringen av subventioner avviker från vad som är normalt inom det generella läkemedelsförmånssystemet som regleras i lagen om läkemedelsförmåner.

  • Smittskydd

När det gäller läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen och expedieras kostnadsfritt till patienten så förändras hanteringen den 1 oktober 2016.

Från och med den första oktober 2016 markerar apoteksaktören att det är fråga om ett smittskyddsläkemedel i sina expeditionssystem (förmånstyp S). Informationen bearbetas av eHälsomyndigheten, som sammanställer apotekens sammanlagda fordringar på landstingen och fömedlar betalningen på ett likartat sätt som läkemedelsförmånen. Detta sker två gånger per månad.

Även smittskyddsläkemedel till vissa utländska sjömän vid behandling av könssjukdom samt till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska hanteras på samma sätt. Däremot ska smittskyddsläkemedel till asylsökande hanteras i enlighet med bestämmelserna om subvention till asylsökande – inte som smittskyddsläkemedel. I dessa fall används alltså förmånstyp U.

Subventionen för smittskydd begränsas inte till specifika läkemedel utan avser alla läkemedel som förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom, och som läkaren bedömt minskar risken för smittspridning. Vissa smittskyddsläkemedel ingår i läkemedelsförmånen, men för att den praktiska hanteringen av högkostnadsskyddet ska bli korrekt – och för att möjliggöra en likartad uppföljning av läkemedelssubventioner över hela landet, är det viktigt att transaktionerna märks upp som smittskyddsläkemedel om det är den subvention som förskrivaren intygat på receptet.

  • Läkemedel till asylsökande

Apoteken använder sig av förmånstyp U för dessa transaktioner. Det gäller även för kostnadsfria läkemedel till asylsökande barn – och smittskyddsläkemedel till asylsökande. Detta är viktigt för att informations- och betalflödet ska bli korrekt.

Apoteken begär ersättning för dessa kostnader från Migrationsverket. Läs mer om bestämmelserna för asylsökande, och den praktiska hanteringen av betalningen, på Migrationsverkets webbplats.

  • Övriga landstingssubventioner

Landstingen subventionerar vissa läkemedel och andra varor som inte ingår i den vanliga läkemedelsförmånen där de ser samhällsekonomiska fördelar med att betala hela, eller delar av kostnaderna. Det handlar till exempel om preventivmedel för ungdomar och läkemedel för psykiskt sjuka vuxna. Olika regler gäller i de olika landstingen. Apoteken märker transaktionerna med förmånstyp U – och begär ersättning i enlighet med landstingens instruktioner (se länkar ovan).

Notera att preventivmedel för personer upp till 21 år från och med 1 januari 2017 flyttar in i läkemedelsförmånen. Det finns dock utrymme för enskilda landsting att medge generösare regler. Sådana ska i sådana fall hanteras utanför förmånen.