Om fullmakter

Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller vårdenhet fullmakt att företräda dig i vissa apoteksärenden. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för de olika fullmakterna och hitta länkar till de rätta blanketterna.

Fullmakt från privatperson till privatperson

För att du som privatperson ska kunna ge en annan person fullmakt att företräda dig i vissa apoteksärenden (se faktaruta) måste du fylla i blanketten "Fullmakt – till privatperson". Både du och fullmaktstagaren behöver underteckna blanketten. Lämna sedan in den på valfritt apotek. Du kan också själv registrera fullmakt från privatperson till privatperson på en webbplats som erbjuder det, till exempel ett e-handelsapotek.

Ladda hem blanketten "Fullmakt – till privatperson"

Fullmakt från vårdnadshavare till privatperson

Du som är vårdnadshavare behöver ingen skriftlig fullmakt för att sköta dina minderåriga barns apoteksärenden. Information om vem som är vårdnadshavare hämtas från folkbokföringen. Om du däremot vill låta en annan privatperson företräda dina barn behöver du en skriftlig fullmakt. Fyll i  blanketten "Fullmakt – vårdnadshavare till barn". Både du och fullmaktstagaren behöver underteckna blanketten. Lämna sedan in den på valfritt apotek

Ladda hem blanketten "Fullmakt – vårdnadshavare till barn"

När du lämnar någon av blanketterna ovan ("Fullmakt – till privatperson" eller "Fullmakt – vårdnadshavare till barn") till valfritt apotek kontrollerar personalen din legitimation. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda visa legitimation. Även den person som du ger fullmakt till kan lämna in blanketten, men då måste samtliga era legitimationer visas upp. Apoteket noterar vem som lämnat in blanketten och att legitimation har kontrollerats. Sedan registrerar apoteket fullmakten i Fullmaktsregistret.


Fullmakt från privatperson till vårdenhet

Du kan ge en vårdenhet fullmakt att uträtta dina apoteksärenden (se faktaruta). En vårdenhet kan till exempel vara en vårdcentral, sjukhus eller klinik som du går till. Hos varje vårdenhet finns ofta mer än en anställd med behörighet att utföra denna typ av ärenden. Den som är verksamhetsansvarig på vårdenheten registrerar de anställda som ska kunna använda fullmakten hos apoteken. När du fyllt i och undertecknat blanketten "Fullmakt – vård och omsorg" lämnar du den till den aktuella vårdenheten.

Ladda hem blanketten "Fullmakt – vård och omsorg".

Fullmakt från vårdnadshavare till vårdenhet

Som vårdnadshavare kan du ge en vårdenhet fullmakt att företräda dina minderåriga barn i deras apoteksärenden. När du fyllt i och samtliga vårdnadshavare har undertecknat blanketten "Fullmakt – vård och omsorg, vårdnadshavare till barn" lämnar du den till den aktuella vårdenheten.

Ladda hem blanketten "Fullmakt – vård och omsorg, vårdnadshavare till barn"

När du har lämnat in blanketten till vårdenheten behöver de din/era legitimationer. Därefter lämnar vårdenheten in blanketten på ett apotek. Apoteket kontrollerar din legitimation samt legitimation på den som lämnat in blanketten och noterar det. Apoteket registrerar sedan fullmakten i fullmaktsregistret.

Faktaruta: Fullmakter

Den som ger en fullmakt kallas fullmaktsgivare, och den som får den kallas fullmaktstagare. Fullmaktsgivaren är alltid en privatperson. Fullmaktstagaren kan vara antingen en privatperson eller en vårdenhet, och dess registrerade anställda. Fullmakterna lagras i Fullmaktsregistret som tillhandahålls av oss på eHälsomyndigheten. En fullmaktstagare kan sköta följande ärenden:

  • Beställa och hämta ut fullmaktsgivarens receptförskrivna läkemedel eller varor.
  • Hämta en översikt över fullmaktsgivarens elektroniskt sparade recept.
  • Ta del av fullmaktsgivarens aktuella saldo och startdatum i högkostnadsdatabasen. 
  • Lämna samtycke till registrering i högkostnadsdatabasen åt fullmaktsgivaren.*
  • Lämna samtycke till att eHälsomyndigheten sparar fullmaktsgivarens recept elektroniskt.*

* I enlighet med lagen om receptregister.

Vanliga frågor om fullmakter

Hur länge sparas avslutade fullmakter i fullmaktsregistret?
En avslutad fullmakt gallras ut 15 månader efter datum för avslut.

Undantag: Om en fullmakt avslutats på grund av att fullmaktsgivaren och/eller fullmaktstagaren fått skyddad identitet gallras fullmakten ut tre månader efter datum för avslut.

Var kan man avsluta en fullmakt?
En fullmakt kan avslutas på valfritt apotek som är anslutet till eHälsomyndighetens tjänst för fullmaktshantering.

Hur länge är en fullmakt giltig?
En fullmakt är giltig antingen tillsvidare eller till och med ett visst datum. Fullmakten kan när som helst återkallas av fullmaktsgivaren eller fullmaktstagaren.

Fullmakten avslutas automatiskt om fullmaktsgivaren och/eller fullmaktstagaren avlider eller får skyddad identitet.

Vem får teckna en fullmakt åt en person som inte själv kan skriva under fullmakten
Om en person inte själv kan skriva under en fullmakt, men förstår innebörden av den, kan personen ändå lämna fullmakt. Villkoret är att fullmakten måste vidimeras (bevittnas) av två personer. Sedan kan antingen fullmaktsgivaren eller fullmaktstagaren gå till ett apotek och få fullmakten registrerad.

Fullmaktsgivarens legitimation ska visas upp när blanketten lämnas in. Om det är fullmaktstagaren som lämnar in blanketten ska även hen visa upp legitimation.

Vi samlar frågor om fullmakter under frågor och svar

Kontakta oss

Registrator:
registrator@ehalsomyndigheten.se

Kundservice:
servicedesk@ehalsomyndigheten.se

Södra Långgatan 60, Kalmar
Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Tel: 010-458 62 00
Kundtjänst: 0771-766 200
Telefontid: 8.00-18.00 vardagar

Vår uppgift

eHälsomyndigheten skapar ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Det gör vi genom att leda regeringens initiativ inom e-hälsoområdet och erbjuda effektiva, kvalitetssäkrade tjänster.