Så samarbetar vi

E-hälsomyndigheten samarbetar med många aktörer i utvecklingen av Nationella läkemedelslistan. Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges apoteksförening deltar med sin expertis i Strategiskt samverkansforum. Regionerna, apoteken och systemleverantörer deltar i två olika referensgrupper (en för vård och en för apotek) samt i olika arbetsgrupper.

Det finns idag tolv arbetsgrupper som jobbar med utveckling och utredning av olika frågor. Gruppernas arbete förankras i referensgrupperna.

För att underlätta samverkan har E-hälsomyndigheten skapat en gemensam samverkansyta där delresultat presenteras och där deltagare i arbetsgrupper ges möjlighet att kommentera innehållet. Samverkansytan skall vara ett verktyg för ett effektivt och smidigt arbetssätt inom arbetsgrupperna.

Samverkansområden

 1. Identifiera behov, samverka kring lösningsalternativ och så småningom kring mer detaljerade lösningsförslag.

 2. Verifiera, validera och förankra delkomponenter/komponenter av själva lösningen.
  – Behöver göras i samarbete med berörda parter genom aktivt deltagande i de samverkansstrukturer som finns.
  – Fördjupat utvecklingssamarbete för att i ett tidigt skede verifiera och säkerställa den tekniska lösningen.

 3. I samverkan erbjuda externt stöd för anslutning till Nationella läkemedelslistan.

Formen och behoven av samverkan kan komma att förändras och utvecklas över tid men målet är att engagera relevanta aktörer för att på så vis skapa goda förutsättningar för införandet och så småningom användandet av Nationella läkemedelslistan. 

Så här ser samverkansstrukturen ut

Referensgrupperna

Syftet med referensgrupperna är att förankra och samordna, sprida information, lyfta utmaningar och skapa gemensamma perspektiv och lösningar

 • Representanter ska företräda deltagarorganisationerna och ha kompetens inom digitalisering, ur ett verksamhets- respektive it-perspektiv.
 • Förankra frågor inom sin organisation eller den grupp av organisationer man företräder.
 • Ha mandat att föra talan från sin organisation/organisationer i de frågor som berörs.

Arbetsgrupperna

Syftet med arbetsgrupperna är att stödja utvecklingen av Nationella läkemedelslistan för specifika frågor genom att vara ett forum:

 • som bidrar med expertis, verksamhetskunskap samt kunskap om arbetssätt.
 • som påverkar utformning av krav och lösning för Nationella läkemedelslistan.
 • för diskussion om olika alternativa lösningar och dess konsekvenser och effekter på olika verksamheter.
 • för förankring i egen verksamhet.

Idag finns tolv arbetsgrupper:

 • Effekthemtagning
 • FHIR
 • Nya kodverk
 • Dosering
 • Spärrar/samtycke
 • Fullmakter
 • Presentationskrav
 • Förskrivning/ordination
 • Dosdispensering
 • Webbingång vård
 • Testadmin
 • Användningsfall