Om standarden FHIR

I arbetet med att utveckla Nationella läkemedelslistan har eHälsomyndigheten valt standarden FHIR.

Vad är FHIR?

FHIR är en e-hälsostandard som används för att standardisera hur man utbyter information mellan olika system. FHIR standardiserar benämningar och hur informationen ska vara strukturerad. I Nationella läkemedelslistans fall handlar det om informationsutbyte mellan eHälsomyndigheten och ett journal- eller ett expedieringssystem. I Nationella läkemedelslistan kommer recept och all relaterad information att skickas via det externa FHIR-gränssnittet.

Varför har E-hälsomyndigheten valt FHIR?

Sverige har hittills inte anammat e-hälsostandarder i någon större utsträckning. Vanligast är att man skapar egna begrepp och informationsstrukturer. När Nationella läkemedelslistan använder FHIR innebär det bland annat att vi får en gemensam uppsättning begrepp och definitioner att utgå från. Detta underlättar arbetet med Nationella läkemedelslistan samt att E-hälsomyndigheten kan återanvända delar av detta arbete för andra lösningar i framtiden.

När E-hälsomyndigheten skulle välja standard för sina tekniska gränssnitt föll valet på FHIR av ett antal anledningar. Några av dem är att E-hälsomyndigheten ville välja en standard som är aktuell och vidareutvecklas, som stödjer återanvändning av framtagna resurser, har en utbredd användning idag, har en ökande användningsgrad, samt är internationell.

Förändring i systemen krävs

Nationella läkemedelslistan innebär att både apoteken och vården kommer att behöva göra ombyggnationer i sina system. Vården kommer nu att kunna läsa information och interagera på ett antal nya sätt, och ett antal nya funktioner införs som kommer att påverka både vård- och apotekssystemen.

Tjänstespecifikationer publicerade

I slutet av mars 2019 publicerade E-hälsomyndigheten utkast till tjänstespecifikationerna, det vill säga en beskrivning av hur man ska nyttja E-hälsomyndighetens externa tjänster och vilka delar av FHIR som stöds i Nationella läkemedelslistan. Tjänstespecifikationerna är än så länge utkast, det vill säga under utveckling och kommer att ändras under året. Du som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan och vill ha fördjupad information kan ta del av utkasten till specifikationerna som finns på webbplatsen Simplifier.net

FHIR står för Fast Healthcare Interoperability Resources och är en standard som publiceras av organisationen HL7 – en internationell organisation bestående av experter inom hälso- och sjukvård som samarbetar för att skapa standarder för utbyte, hantering och integration av elektronisk hälsoinformation.