Läkemedelsstatistik

Efter en rättsutredning har eHälsomyndigheten funnit att myndigheten inte längre kan presentera statistik som beskriver försäljningsvolymer av specifika läkemedelsprodukter. Bakgrunden till rättsutredningen är en dom i kammarrätten som fann att denna typ av uppgifter omfattas av sekretess, eftersom de är hänförliga till enskilda företag och rör företagens ekonomiska förhållanden (Kammarrätten i Stockholm, mål 2359-18).

Vilka uppgifter kan röja försäljningsvolymer?

Det är detaljeringsgraden och hur uppgifterna kombineras som gör att försäljningsvolymer kan röjas. eHälsomyndigheten behöver därför göra en enskild prövning av varje fall. Det går därmed inte att på förhand säga exakt vad som kan lämnas ut.

Exempel på uppgifter som kan röja försäljningsvolymer är:

 • Antal expedierade förpackningar per enskild produkt
 • Läkemedlens varunummer (varu-id)
 • Namn på läkemedel (produktnamn)
 • ATC-kod vid endast två eller färre tillverkare/ombud
 • Antal definierade dygnsdoser (DDD) för enskild produkt
 • Apotekens utförsäljningspris (AUP) för enskild produkt

Läkemedelsföretag kan samtycka till att data lämnas ut

Enligt 12 kap. 2 § 1 st. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan en enskild helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för denne. Enligt 10 kap. 1 § OSL framgår dessutom att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det.

För att kunna lämna ut uppgifter om ett läkemedelsföretags försäljningsvolym kan läkemedelsföretaget inkomma med samtycke till att efterge sekretess till den som inkommer med förfrågan. Ett läkemedelsföretag kan därmed bestämma att någon annan ska få rätt att ta del av uppgifter om företagets försäljningsvolym av läkemedelsprodukter

Ett samtycke kan vara partiellt, dels så att det avser endast en viss uppgift i en större informationsmängd, dels så att det riktar sig till viss adressat. Det är därför viktigt att samtycket tydligt specificerar vilka uppgifter som får lämnas ut till vilken/vilka mottagare.

Hur skickar jag in samtycket?

Samtycket mejlas till registrator@ehalsomyndigheten.se som ett inskannat dokument. Märk mejlet med diarienummer för den beställning samtycket gäller. Relevanta samtycken ska skickas in för varje databeställning.

Utformning av samtycket

För att eHälsomyndigheten ska kunna lämna ut uppgifter om försäljningsvolymer så behöver samtycket innehålla följande:

 • Namn och organisationsnummer för det företag som efterger sin sekretess.
 • Namn och person-/organisationsnummer för den person/det företag som uppgifterna får lämnas ut till.
 • Tidsbegränsning för hur länge samtycket gäller, max 1 år.
 • Vilka typer av uppgifter samtycket gäller, det vill säga uppgifter om företagens ekonomiska förhållanden.
 • Att uppgifterna får hämtas ur eHälsomyndighetens register.
 • En förteckning över vilka varunummer och produktnamn tillsammans med de försäljningsvolymer som samtycket avser.
 • Underskrift av behörig firmatecknare för det företag som efterger sin sekretess samt namnförtydligande, titel, datum och plats (ort) för påskrift.

Om samtycket ska dras tillbaka ska det företag som gett sitt samtycke kontakta eHälsomyndigheten.

Exempel på utformning av samtycke:

Företag XXX (namn och organisationsnummer) ger härmed samtycke till att YYY (namn och person-/organisationsnummer) får ta del av försäljningssiffror för samtliga av Företag XXX:s produkter ur eHälsomyndighetens register.

Detta samtycke gäller fram till och med ZZZ (max 1 år).