Lakemedelsstatistik_300px.png

Läkemedelsstatistik

eHälsomyndigheten ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel.

Välkommen att höra av dig till oss för att beställa rapporter om försäljningsstatistik. Om du vill ta fram egna tabeller med uppgifter om läkemedelsstatistik, besök Socialstyrelsens webbplats

Heltäckande statistik

Alla som säljer läkemedel i Sverige är enligt lag skyldiga att regelbundet rapportera in försäljningsuppgifter till eHälsomyndigheten.

Den försäljningsstatistik som vi samlar in avser såväl receptbelagda som receptfria läkemedel och lämnas av apoteksaktörer, detaljhandel och partivaruhandel.

Försäljningsstatistiken består av 

 • All detaljhandel med läkemedel (både på apotek och i övriga handeln)
 • Läkemedel som säljs till vården
 • Övriga varor som subventioneras i högkostnadsskyddet (till exempel stomiartiklar, diabeteshjälpmedel).

Receptfria läkemedel

Den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel måste anmäla sin försäljning till Läkemedelsverket och rapportera försäljningen till oss på eHälsomyndigheten. Vi använder uppgifterna för upprätta en komplett nationell statistik för läkemedelsförsäljningen – vilket gör det möjligt att genomföra uppföljningar och utvärderingar inom läkemedelsområdet.

Det är lagen om handel med läkemedel som styr rapporteringsskyldigheten för detaljhandeln och aktörer med partivaruhandelstillstånd.

Huvudregeln är att sista försäljningsledet från partivaruhandeln till detaljhandeln i vid mening är rapporteringspliktigt. Handel mellan aktörer med partihandelstillstånd omfattas alltså inte, och eftersom det är den sista försäljningen, omfattas inte heller distributörer som levererar läkemedel de inte själva äger.

Aktörer med tillstånd som både partivaruhandlare och öppenvårdsapotek ska rapportera sin partivaruhandel separat från apoteksförsäljningen.


Sök statistik

 • Vi förmedlar statistiken till landsting och myndigheter för uppföljning av läkemedelstrender. Professionella statistikmottagare får statistik via rådatafiler. Myndigheter och landsting kan abonnera på vårt statistiksystem Concise för att kunna genomföra sina analyser.
 • Delar av statistiken lämnas ut till marknadsaktörer, media, forskare med flera, under förutsättning att det är förenligt med gällande sekretessbestämmelser. 
 • Vi publicerar standardrapporter varje år. 
 • Anpassad statistik som gäller apoteksförsäljning kan tas fram cirka fem arbetsdagar efter månadsslut.
 • Om du vill ta fram egna tabeller med uppgifter om läkemedelsstatistik, besök Socialstyrelsens webbplats

Vem kan beställa rapporter?

Forskare, media, ideella organisationer, vårdgivare, myndigheter med flera, är ofta intresserade av avgränsade specifika frågeställningar kring försäljningsstatistik.Om statistiken inte återfinns via våra kanaler kan eHälsomyndigheten erbjuda skräddarsydda rapporter.Välkommen att kontakta oss!

Den som har för avsikt att beställa en anpassad rapport bör i görligaste mån försöka specificera sitt behov, både avseende vilka data som är eftersträvansvärd och hur detaljerad informationen behöver vara.

Vid beställning precisera följande detaljer:

 • Försäljningskanal (apotek, detaljhandel, förskrivna läkemedel, egenvård, vårdens köp, dosdispenserade läkemedel etc.)
 • Ingående produkter (så noga beskrivet som möjligt, gärna enligt ATC-systemet för de som känner till det)
 • Försäljningsperiod
 • Mätvärden (ekonomiska mått, volymmått).
 • Geografisk uppdelning