Villkor för användning av tjänsten Tillfrisknandebevis

Här kan du läsa om villkoren för användning av tjänsten Tillfrisknandebevis.

1 Villkorens tillämplighet

1.1 Dessa villkor (”Villkoren”) är tillämpliga vid Vårdgivares administrering av Tillfrisknandebevis i E‑hälsomyndighetens tjänst Tillfrisknandebevis (”Tjänsten”) i syfte att E‑hälsomyndigheten ska kunna utfärda ett Tillfrisknandebevis till enskild.

1.2 E-hälsomyndigheten är i enlighet med 4 § förordningen (2021:708) om digitala covidbevis ansvarig för att utfärda de Covidbevis som avses i EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954, däribland Tillfrisknandebevis. Dessa Villkor reglerar enbart inrapportering och administrering av uppgifter som ligger till grund för Tillfrisknandebevis.

1.3 Villkoren gäller om inte annat följer av lag eller annan författning.

1.4 Genom att använda Tjänsten bekräftar Behörig personal att denne har erforderlig behörighet att företräda Vårdgivaren för administrering av Tillfrisknandebevis och godkänner därigenom Villkoren. Genom att låta Behörig personal använda Tjänsten godkänner Vårdgivaren Villkoren. Villkoren är bindande både för Behörig personal och Vårdgivaren.  

1.5 Villkoren gäller längst till och med utgången av EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 samt förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

2 Definitioner

2.1 ”Behörig Personal” avser sådan hälso- och sjukvårdspersonal som Vårdgivaren har tilldelat behörighet att för Vårdgivarens räkning få åtkomst till Tjänsten för att kunna administrera Tillfrisknandebevis i enlighet med dessa Villkor; 

2.2 ”Covidbevis” avser ett interoperabelt bevis med information om en enskilds status i fråga om vaccination (”Vaccinationsbevis”), testning (”Testbevis”) och/eller tillfrisknande (”Tillfrisknandebevis”) som utfärdas av E-hälsomyndigheten i enlighet med EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954;

2.3 ”EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954” avser Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) 2021/953 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 av den 14 juni 2021 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid- 19-pandemin;

2.4 ”HSA-katalogen” avser den elektronisk katalog som tillhandahålls av Inera och som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Regioner och kommuner har kommit överens om att HSA ska vara den gemensamma källan för kvalitetsgranskade kontaktuppgifter och behörighetsgrundande information inom vård och omsorg.

2.5 ”NAAT-test” avser ett molekylärt nukleinsyraamplifieringstest, till exempel PCR med omvänd transkription (RT-PCR), loopmedierad isotermisk amplifiering (LAMP) och transkriptionsmedierad amplifiering (TMA), som används för att påvisa förekomsten av ribonukleinsyra (RNA) från SARS-CoV-2,

2.6 ”Obligatoriska uppgifter” avser de uppgifter som Behörig personal ska bekräfta och inrapportera till Tjänsten och som är nödvändiga för att E-hälsomyndigheten ska kunna utfärda ett Tillfrisknandebevis; 

2.7 ”SITHS-kort” avser den elektroniska identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system. SITHS-kort används för inloggning i Tjänsten.

2.8 ”Tillfrisknandebevis” avser ett bevis som, efter ett positivt testresultat av ett NAAT-test utfört av hälso- och sjukvårdspersonal eller kvalificerad testningspersonal, bekräftar att en enskild har tillfrisknat från en SARS-CoV-2-infektion;

2.9 ”Tillämplig Dataskyddslagstiftning” avser de bestämmelser som följer av EU:s dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, nationell lagstiftning som kompletterar dessa bestämmelser samt sådana specialförfattningar som är tillämpliga på den behandling av personuppgifter som kommer att ske enligt dessa Villkor;

2.10 ”Tjänsten” avser det fristående webbgränssnitt med adressen [www.covidbevis.se/friskbevis] och bakomliggande systemlösning som E-hälsomyndigheten tillhandahåller för Vårdgivares administrering av Tillfrisknandebevis,

2.11 ”Vårdgivare” avser statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet i enlighet med definitionen i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och som är registrerad i vårdgivarregistret hos Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). 

3 Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

3.1 Mot bakgrund av EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffat en överenskommelse om ansvarsfördelning avseende utfärdande av Tillfrisknandebevis (Överenskommelse om digitala covidbevis, tillfrisknandebevis, diarienummer S2021/05364). Enligt överenskommelsen åtar sig regionerna bl.a. att säkerställa att uppgifter om tillfriskande från sjukdomen covid-19, på begäran av den enskilde när verifierade uppgifter föreligger, skyndsamt inrapporteras till E-hälsomyndigheten i enlighet med de krav på utfärdade som stadgas i EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Regionerna åtar sig även att säkerställa att inrapportering görs av behörig personal via det fristående webbgränssnitt som E‑hälsomyndigheten ska tillhandahålla.  

3.2 Dessa Villkor gäller i tillägg till ovan angiven överenskommelse mellan staten och SKR.

3.3 Ersättning utgår till regioner för administrering och inrapportering av uppgifter för utfärdande av Tillfrisknandebevis i enlighet med vad som följer av ovan angiven överenskommelse mellan staten och SKR. Ingen ersättning utgår från E‑hälsomyndigheten till Vårdgivare för administrering av Tillfrisknandebevis i Tjänsten.

4 Administrering av Tillfrisknandebevis  

4.1 Behörig Personal och åtkomst till Tjänsten

4.2 Vårdgivaren ska säkerställa att inloggning och administrering i Tjänsten endast kan göras av Behörig personal.

4.3 För åtkomst till Tjänsten krävs SITHS-kort och ett medarbetaruppdrag med syftet vård och behandling i HSA-katalogen.

4.4 Krav enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954

4.4.1 Tillfrisknandebevis kan endast utfärdas efter begäran av en enskild som enligt någon av EU‑förordningarna 2021/953 och 2021/954 är berättigad att erhålla och beställa ett sådant bevis.

4.4.2 Vårdgivaren ska säkerställa, och Behörig personal bekräfta, att begäran om Tillfrisknandebevis och användning av Tjänsten endast sker på initiativ från enskild.    

4.4.3 För att Tillfrisknandebevis ska kunna utfärdas måste samtliga Obligatoriska uppgifter som anges i Tjänsten inrapporteras och bekräftas. Endast uppgifter som uppfyller kraven enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 ska inrapporteras till Tjänsten.    

4.4.4 Behörig personal ska kontrollera och bekräfta datumet för den enskildes första NAAT-test med positivt resultat som uppfyller kraven i EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Behörig personal ska även kontrollera och bekräfta att testet har utförts av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testningspersonal i Sverige.

4.4.5 Ett Tillfriskandebevis kan begäras i Tjänsten tidigast elva (11) dagar efter den dag då den enskilde genomgick ett NAAT-test som gav ett positivt resultat och senast 180 dagar efter dagen för det positiva testresultatet.

4.4.6 Om begäran om Tillfrisknandebevis inrapporteras i Tjänsten kort tid före utgången av giltighetstiden för beviset (d.v.s. 180 dagar efter dagen för det första positiva testresultatet) ska Vårdgivaren informera den enskilde om när giltighetstiden går ut samt att det kan ta ett antal dagar innan utfärdat Tillfrisknandebevis kan tillhandahållas den enskilde om denne inte har en digital postlåda. 

4.5 Information som ska lämnas till den enskilde

4.5.1   Om samtliga Obligatoriska uppgifter är inrapporterade i Tjänsten och kraven enligt EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 är uppfyllda utfärdar E-hälsomyndigheten ett Tillfrisknandebevis till den enskilde.

4.5.2   Behörig personal ska informera den enskilde om att Tillfrisknandebeviset utfärdats av E‑hälsomyndigheten och att Tillfrisknandebeviset tillhandahålls till den enskildes digitala brevlåda, eller om den enskilde inte har någon digital brevlåda, till den enskildes folkbokföringsadress. Den information som Behörig personal ska lämna till den enskilde kommer att tillhandahållas av E‑hälsomyndigheten i Tjänsten.

5 Ansvar  

5.1 E-hälsomyndigheten ansvarar för att tillhandahålla ett fristående webbgränssnitt (Tjänsten) för att möjliggöra Vårdgivares administrering av Tillfrisknandebevis enligt dessa Villkor. Tjänsten ska normalt vara tillgängligt dygnet runt. E‑hälsomyndigheten garanterar dock inte att Tjänsten är fri från fel, förseningar eller avbrott. Avbrott avseende tekniskt underhåll eller andra driftsmässiga skäl ska ske på sådant sätt att störningar begränsas i möjligaste mån. E-hälsomyndigheten ansvarar inte för bristande tillgänglighet till Tjänsten som beror på Vårdgivarens egen utrustning, programvara eller liknande.

5.2 E-hälsomyndighetens servicedesk erbjuder en samlad och enhetlig kontaktyta för hantering av inkommande ärenden rörande Tjänsten. Servicedesk är öppen helgfria vardagar 8.00-17.00. Kontaktuppgifter till servicedesk finns på E-hälsomyndighetens webbplats. Information om driftstatus och tidpunkter för servicefönster visas på E‑hälsomyndighetens webbplats

5.3 Om Vårdgivaren eller Behörig personal upptäcker fel i Tjänsten eller avbrott i tillgängligheten till Tjänsten ska Vårdgivaren eller Behörig personal utan onödigt dröjsmål rapportera detta till E‑hälsomyndighetens servicedesk.  E‑hälsomyndigheten ska skyndsamt åtgärda eventuella fel eller brister i Tjänsten. Vårdgivaren äger inte rätt att göra annan påföljd gällande gentemot E‑hälsomyndigheten för fel eller störningar i Tjänsten.

5.4 Vårdgivaren ansvarar för att de uppgifter som Behörig personal inrapporterar i Tjänsten är korrekta, fullständiga och i enlighet med de krav som följer av EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954. Vårdgivaren ska ha rutiner och processer på plats för att granska och kontrollera att Behörig personal följer dessa krav vid inrapportering till Tjänsten. Om det vid sådan kontroll eller granskning framkommer brister i Behörig personals inrapportering, ska Vårdgivaren skyndsamt åtgärda sådan brist samt, vid behov, samverka med E-hälsomyndigheten för att säkerställa att det inte upprepas och rätta eventuella felaktiga inrapporteringar som skett till följd av sådan brist. 

5.5 Vårdgivaren ska ha en funktion för att kunna ta emot frågor från E‑hälsomyndigheten om felaktig eller utebliven inrapportering i Tjänsten och ska meddela E-hälsomyndigheten kontaktuppgifter till sådan funktion. Vårdgivaren ska medverka till att skyndsamt rätta eventuella fel i inrapporteringen som upptäcks.   

5.6 Vårdgivaren ansvarar för att hantera eventuella frågor eller krav från enskild som uppstår till följd av att Tillfrisknandebevis inte kan utfärdas, eller om fel eller försening uppstår, på grund av att Vårdgivaren eller Behörig personal inte uppfyllt sina åtaganden enligt dessa Villkor.

5.7 E-hälsomyndigheten ansvarar för att hantera eventuella frågor eller krav från enskild som uppstår till följd av att Tillfrisknandebevis inte kan utfärdas, eller om fel eller försening uppstår, på grund av att E‑hälsomyndigheten inte uppfyllt sina åtaganden enligt dessa Villkor eller enligt vad som följer av lag eller myndighetens uppdrag.

6 Personuppgiftsbehandling

6.1 Vardera Part är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Parten utför enligt dessa Villkor och ska säkerställa att Tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

6.2 EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 ger rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att utfärda, kontrollera och godta Tillfrisknandebevis.

6.3 EU-förordningarna 2021/953 och 2021/954 innehåller en uppgiftsskyldighet för Vårdgivare, som utfört test på vilket ett Tillfrisknandebevis ska baseras, att till behörig myndighet (i Sverige E-hälsomyndigheten) överföra de personuppgifter som är nödvändiga för att utfärda ett Tillfrisknandebevis (art 10.7 i EU-förordning 2021/953). Denna bestämmelse ger även en rättslig grund för överföring av sådana personuppgifter till E-hälsomyndigheten.

6.4 Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Vårdgivaren utför vid provtagning och testresultat samt den personuppgiftsbehandling som sker vid inrapportering av uppgifter till E‑hälsomyndigheten.

6.5 E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som E-hälsomyndigheten utför vid utfärdande, kontroll och godtagande av Tillfrisknandebeviset samt vid tillhandahållande av Tillfrisknandebeviset till den enskilde.

7 Force Majeure

7.1 Ingen av Parterna ska ansvara för utebliven, bristfällig eller försenad prestation av någon av sina skyldigheter enligt Villkoren i den utsträckning och för sådana tidsperioder som sådan utebliven, bristfällig eller försenad prestation beror på förhållanden utanför den presterande Partens kontroll. Förhållanden utanför Parts kontroll innefattar, men är inte begränsade till, strejk och annan arbetskonflikt, brand, explosion, översvämning, jordbävning, tyfoner, epidemi, krig, myndighetsåtgärd, upplopp, revolution, sabotage, naturkatastrofer, myndighetsbeslut eller myndighets underlåtenhet, ändrat myndighetsuppdrag, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan liknande omständighet som den Part som åberopar omständigheten inte skäligen kunde ha förutsett effekterna av eller övervunnit på annat sätt.

8 Ändringar och tillägg

8.1 E-hälsomyndigheten har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa Villkor som beror på förändringar i lag eller annan författning, ändrat myndighetsuppdrag, myndighetsbeslut eller som är nödvändiga till följd av funktionella ändringar i Tjänsten. E-hälsomyndigheten ska underrätta Vårdgivaren om sådana tillägg och ändringar i god tid.

9 Tillämplig lag

9.1 Svensk lag ska tillämpas på Villkoren. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga.

9.2 Tvister i anledning av Villkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av allmän domstol.