Kysymyksiä ja vastauksia

Täälä sie löyvät tavalisiimpia kysymyksiä mitä met pruukaama saaja.

Häätyykos mulla olla Covidtoistus ette mie saatan reisata?  

Ei, Covidtoistus ei ole vaatimus ette reisata EU:ssä. Tikitaali vaksinasuunitoistus, jotako kuuttuthaan Covidtoistukseksi Ruottissa, kehitethään ette helpottaa reisaamista muihiin maihiin EU:ssä.  

Kansanterhveysviraston webbipaikala oon informasuunia sulle joka suunittelet reisaamista.  

Vissit maat vaativat toistuksen ette sulla ei ole covid-19 ette sie saatat reisata sisäle maahaan. Muut maat vaativat toistuksen ette heän kansalaiset saattavat tulla takashiin kotia ilman ette olla karantäänissä. Eri maat vaativat erin sorttisia toistuksia, sen takia sie piät pittää ittesti informeerattuna mikä jällaa siinä maassa johonka sie meinaat reisata.

Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista Ulkomaateparttementiltä (UD). Ampasaatitten webbipaikala Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten päätöksistä. UD:n appi Resklar/Reisuvalmis tekkee ette oon helpompi pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

 

Koskas se tullee olheen maholista saaja Covidtoistuksen?

E-terhveysvirasto suunittellee ette e-palvelu Covistoistus aukea 1 heinäkuuta.

 

Kunkas prosessi tehhään ette saaja Covidtoistuksen?

Se oon E-terhveysvirasto joka oon vastuulinen e-palvelusta Covidtoistus ja myöntää toistuksen.

Rekiuunit oon vastuuliset ette annetut vaksiinit ilmotethaan kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin (NVR) Kansanterhveysvirasthoon. Tillaamalla vaksinasuunitoistuksen e-palvelussa Covidtoistus asukas vaatii uloskirjotuksen NVR:istä, ja se oon Covidtoistuksen perustanna.

Covidtoistus lähätethään automaattisesti sinun tikitaahliin preiviloohvaan. Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloovaa sie saatat laittaa semmosen täälä. Covidtoistuksen mennee kansa laajata alle ja kirjottaa ulos.

 

Mitäs Covidtoistus sisältää? Saatankos mie saaja testitoistuksen ja paranemistoistuksen e-palvelusta?

Ensimäisessä e-palvelun Covidtoistuksen värsuuhniin kuuluu vain toistus ette sie olet saanu vaksiinin covid-19 vasten.

Työ oon käynissä ette toistus nekatiivistä covid-19 testistä elikkä toistus ette sitä oon parantuunnukki pitävät kuulua tulevan EU-säätänön mukhaan. Paraneminen tarkottaa ette sitä saattaa näyttää positiivin covid-19 testin jonka terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunta oon ottanheet vähhiinthääns kymmenen päivää ennen.

 

Missäs mie näytän minun Covidtoistuksen?

Covidtoistusta pittää muun muassa saattaa näyttää rajaylityksessä ID-kontrollin yhtheyessä. Piä sinun Covidtoistus saatavanna koko sinun reisun aikana.

Muista ette hyvissä aijoissa ennen reisua pittää vaarila mikä jällaa justhiins sille maale johonka sie meinaat reisata. Laaja alle apin UD Resklar/Reisuvalmis ette saaja aktyelliä informasuunia siittä paikasta johonka sie reisaat. Ampasaatila oon kansa aktyelliä reisuinformasuunia Sweden Abroad:in tykönä.

 

Mitäs mie tartten ette saaja ulos Covidtoistuksen?

1 heinäkuusta lähtien e-palvelhuun Covidtoistus kuuluu toistus vaksinasuunista covid-19 vasten. Ette saaja ulos tikitaalin Covidtoistuksen sie tarttet olla vaksineerattu covid-19 vasten. Ette lokata sisäle e-palvelhuun sie tarttet ruottalaiset e-lekitimasuunin.

Jos sulla ei ole e-lekitimasunia, sie saatat laittaa semmosen tämän kautta:

Skaffa e-legitimation | Elegitimation / Laita e-lekitimasuuni Elekitimasuuni.

Sille jollako puuttuu kelpaava e-lekitimasuuni tullee olheen maholista vaatia ulos Covidtoistuksen 1 heinäkuusta lähtien. Mutta sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero ja sie piät tietenki olla vaksineerattu.

1 heinäkuusta lähtien sie saatat hakea E-terhveysvirastolta - planketti suostumiselle tullee silloin olheen E-terhveysviraston webbipaikala. Sie saat sitten sinun Covidtoistuksen paperille postin kautta sinun kansankirjaosotheesheen. (Sinun Covidtoistusta ei mene hakea eikä saaja etukätheen koska EU-säätäntöä saapii käyttää 1 heinäkuusta lähtien).

E-terhveysvirasto tekkee töitä ette kansa nekatiivi covid-19 testi ja toistus paranemisesta pittää kuulua siiheen.

 

Mulla ei ole e-lekitimasuunia, kunkas mie tehen sitten?

Täälä sie löyvät informasuunia kunka tehhä: Laita e-lekitimasuuni | Elegitimation (e-legitimation.se)

Sillä jollako ei ole kelpaavaa e-lekitimasuunia tullee olheen maholista vaatia Covidtoistuksen 1 heinäkuusta lähtien. Mutta sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero ja sie piät tietenki olla vaksineerattu.

1 heinäkuusta lähtien sie saatat hakea E-terhveysvirastolta – planketti suostumiselle tullee silloin olheen E-terhveysviraston webbipaikala 1 heinäkuuta. Sie saat sitten sinun Covidtoistuksen paperille postin kautta sinun kansankirjaosotheesheen. 

(Sinun Covidtoistusta ei mene hakea eikä saaja etukätheen koska EU-säätäntöä saapii käyttää 1 heinäkuusta lähtien.)

 

Mie en saata käyttää e-lekitimasuunia, kunkas mie sitten tehen?

Jos sulla ei ole maholista käyttää e-lekitimasuunia niin sie saatat 1 heinäkuusta lähtien tilata vaksinasuunitoistuksen E-terhveysvirastolta. Sen sie tehet kirjottamalla ulos, täyttämällä ja panemalla posthiin planketin virasthoon. Sen jälkhiin virasto lähättää sinun vaksinasuunitoistuksen sinun kansankirjaosotheesheen. Muista tilata sinun vaksinasuunitoistuksen hyvissä aijoissa ennen sinun reisua.

(Sinun Covidtoistusta ei mene hakea elikkä saaja etukätheen koska EU-säätäntöä saapii käyttää 1 heinäkuusta lähtien.)

 

Häätyykos mutta olla tikitaali preiviloova ette saaja minun Covitoistuksen?

Ei, tikitaali praiviloova ei ole vaatimus, mutta se oon joustava ja varma ja toimii hyvin tallenuspaikkana. Sie saatat kansa säästää ja kirjottaa ulos sinun Covidtoistuksen suohraan siittä tikitaalista paikasta jotako sie käytät.

 

Tarttenkos mie maksaa minun Covidtoistuksesta?

Et, se oon ilhmainen.

 

Kunkas kätevästi jälkhiin ko mie olen saanu vaksiinin mie saatan saaja minun Covidtoistuksen?

Vaksinasuunin häätyy ilmottaa sisäle Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin (NVR) ensinä. Se saattaa sen takia ottaa suunile seittemän päivää vaksinasuunin jälkhiin ennen ko sie saatat saaja sinun Covidtoistuksen. E-palvelu Covidtoistus aukea 1 heinäkuuta eikä toistusta mene tilata etukätheisesti elikkä saaja ulos ennen sitä.

Muista ette sie vississä taphauksissa saatat saaja ulos sinun Covidtoistuksen ennen ko sitä saattaa käyttää ette reisata sisäle yhtheen maahaan. Tänä päivänä oon esimerkiksi maita jokka vaativat ette oon menny 14 päivää viimisen vaksiiniannoksen jälhiin ette toistusta hyväksythään. Sie tarttet sen takia tarkastaa säänöstöä siinä maassa johonka sie reisaat.

Ota hyvissä aijoissa selvää mitä jällaa sinun reisupaikale, katto UD:n appia Resklar/Reisuvalmis ja Ampasaatitten webbipaikkaa Sweden Abroad.

 

Onkos sillä väliä minkä vaksiinin mie olen saanu?

Kaikki vaksiinit covid-19 vasten joitako annethaan Ruottissa oon hyväksytty Covidtoustukselle.

 

Jällaakos Covidtoistus jos mie olen saanu kaks eri vaksiinia?

Jälkhiin ko sie olet saanu vaksiinin sie tulet saattamhaan saaja ulos Covidtoistuksen joka sisältää informasuunia sinun vaksinasuunista (vaikka oon kaks eri vaksiinia).

EU-säätänön mukhaan vaksinasuunitoistukset tulhaan myöntämhään kaikile joitako oon vaksineerattu covid-19 vasten, riippumatta vaksiinia. Maat häätyvät hyväksyä vaksinasuunitoistukset vaksiinile joitako EU oon hyväksynny.

Muuten joka maa päättää itte mikkä säänöt jällaavat. Sie häyt itte hyvissä aijoissa ottaa selvää mikä jällaa siinä maasa johonka sie meinaat reisata. Laaja alle appi UD Resklar/Reisuvalmis ette saaja aktyelliä informasuunia sinun reisupaikasta. Ampasaatila oon kansa aktyelliä reisuinformasuunia Sweden Abroad:illa.  

 

Onkos sitä tarvinu saaja kaks annosta ennen ko sitä saattaa hakea Covidtoistuksen elikkä riittäkos yks annos?

Sinun Covidtoistuksessa seisoo minkä vaksiinin ja kunka monta annosta sie olet saanu. Ko sie olet saanu ensimäisen annoksen sie saatat saaja Covidtoistuksen.

Säänöt jos sie tarttet yhen elikkä kaks annosta saattaa erota eri maitten välissä. Se oon maa jossako sie meinaat käyvä joka päättää mikkä vaatimukset jällaavat sielä. Sen takia sie piät hyvissä aijoissa ennen ko sie reisaat itte ottaa selvää mikä jällaa, katto UD:n appia Resklar/Reisuvalmis ja Ampasaatitten webbipaikkaa Sweden Abroad.

 

Riittääkos se ette olla vaksineerattu elikkä tartteekos sitä kansa tehhä PCR-testin?

Se saattaa erota maitten välissä. Se oon maa jossako sie meinaat käyvä joka päättää mikkä säänöt jällaavat sielä. Sen takia sie piät hyvissä aijoissa ennen ko sie reisaat itte ottaa selvää mikä jällaa, katto UD:n appia Resklar/Reisuvalmis ja Ampasaatitten webbipaikkaa Sweden Abroad.

 

Tartteekos minun lapsi Covidtoistuksen ette saattaa reisata?

Covidtoistuksen tarkotus oon ette helpottaa reisuja EU:ssä. Tällä hetkelä ei tarjota ylheistä vaksinasuunia covid-19 vasten lapsile ja sen takia vaksinasuunitoistus ei ylheisesti ole aktyelli lapsile.

Työ oon käynissä ette kansa toistus nekatiivistä covid.19 testistä ja toistus ette oon käyny läpi tauin pittää kuulua Covidtoistuksheen. Tilapäisen EU-säätänön mukhaan lapsetki saattavat saaja niin vaksinasuunitoistuksen ko net kaks muuta tulevaa toistusta. Kunkas se tehhään Ruottissa ei vielä ole selvää.

Muista ette aina ottaa selvää mikkä säänöt jällaavat siinä maassa johonka sie reisaat. UD:lä oon aktyelliä informasuunia mikä jällaa eri maissa.

 

Tulleekos Covidtoistus olheen kelpaava muissa yhtheyksissä ko reisuissa, esimerkiksi konsäärissä, teatterinäyttelyissä ja urheiluyhtheyksissä?

Covidtoistus oon muotostettu ette kohata kansanvälisiä vaatimuksia ja oon tarkotettu helpottamhaan ulkomaareisua. Sitä pittää muun muassa saattaa näyttää ylös rajaylityksessä id-tarkastelun yhtheyessä.

27 toukokuuta hallitus ilmotti ette net kansa tutkivat jos oon maholista käyttää vaksinasuunitoistusta elikkä vastaavaa vissile ylheisille yhtheyksille ja julkisille tilasuuksille rajotettuna aikana. Hallitus tullee takashiin kannanoton kansa kesäkuun keskivaiheessa.

 

Kuuluukos minun positiivi antikroppitesti Covidtoistuksheen?

Antikroppitesti ei kelpaa ette saaja ulos tikitaalin covidtoistuksen paranemiselle EU-säätänön mukhaan. Vain varempi positiivi NAAT-testi (PCR) jonka terhveys-ja saihraanhoitohenkilökunta elikkä kvalifiseerattu testihenkilökunta (ei omatesti) oon myöntäny tullee olheen kelpaava ja saatethaan käyttää Covidtoistuksessa.

Paranemistoistus tulhaan saattamhaan myöntää varhaimiten ykstoista päivää positiivin NAAT.testin (PCR). Se tullee olheen kelpaava 180 päivää ensimäisen positiivin testituloksen jälkhiin.

 

Menneekos Covidtoistusta saaja ennen 1 heinäkuuta?

E-terhveysvirasto tarttee oikeuenmukhaisen perustan ette hantteerata henkilötietoja toistuksessa. Oikeuenmukhainen perusta annethaan samassa ko EU-säätäntö ja uusi ruottalainen säätäntö astuvat voihmaan 1 heinäkuuta tänä vuona. Ruottila ei tällä hetkelä ole, siis ennen ko EU-säätäntö astuu voihmaan, oikeuenmukhaista perustaa kansalisella tasola ette hantteerata henkilötietoja toistuksessa.

 

Mie olen saanu minun ensimäisen annoksen vaksiinia muussa maassa ja tulen saahmaan minun toisen annoksen Ruottissa. Tulenkos mie saahmaan kelpaavan Covidtoistuksen?

Jos sie saat sen toisen annoksen Ruottissa niin hoijonantaja saattaa ilmottaa sisäle vaksinasuunin annoksenna 2 kahesta (2/2) Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin. Silloin sie tulet saahmaan ulos toistuksen www.covidbevis.se näyttää ette sie olet täysvaksineerattu. Se oon tärkeä näyttää vaksinasuunin antajalle Ruottissa ette se oon sinun toinen annos niin ette se ilmotethaan oikein. Piä huolela ette sulla oon hyvä tokymentasuuni ensimäisestä vaksiiniannoksesta ja joka oon myönetty hoijonantajalta elikkä virastolta.

 

Menneekos Covidtoistusta saaja ulos muussa eurooppalaisessa maassa ko sitä oon sielä? Tulevatkos muitten maitten systeemit saattamhaan vaihettaa informasuunia toisitten kansa?

Sie tulet saattamhaan ottaa ulos toistuksen www.covidbevis.se kautta jos sie olet vaksineerattu Ruottissa ja jos sulla oon ruottalainen e-lekitimiasuuni. Niitä ei tulla lähättämhään tietoja vaksinasuunista elikkä testistä maitten välissä. Jos sie olet vaksineerattu elikkä testattu muussa EU maassa sie piät tutkia kunka sie saatat saaja toistuksen siittä maasta.

 

Onkos se vain ruottalaiset kansalaiset jokka saattavat saaja Covidtoistuksen?

Sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero, olla vaksineerattu Ruottissa ja sulla pittää olla hyväksytty e-lekitimasuuni ette saaja tikitaalin Covidtoistuksen Ruottissa.

E-terhveysvirasto tekkee töitä ette henkilöt joilako ei ole ruottalaista e-lekitimasuunia ja ruottalaista henkilönumeroa saattavat saaja toistuksen ette net oon vaksineerattu Ruottissa.

 

Saattaakos sitä saaja tikitaalin Covidtoistuksen jos sitä oon ruottalainen kansalainen mutta assuu ulkomaila?

E-terhveysvirastolla ei ole tehtävännä ette myöntää Covidtoistuksia vaksinasuunista jokka oon annettu muissa maissa.

Jos sie olet saanu vaksiinin muussa EU-maassa (plus Norjassa, Iislantissa, Sveitisissä ja Lichtensteinissä) sie piät tutkia kunka sie saatat saaja toistuksen siittä maasta.