טעסט סערטיפיקאט פאר רייזע צוועקן

אויב איר זענט נישט וואקסינירט קעגן קאוויד-19, אבער איר דארפט א סערטיפיקאט פון א נעגאטיווע קאוויד-19 טעסט רעזולטאט, קענט איר זיך טעסט׳ען פאר קאוויד-19. אויב אייער טעסט רעזולטאט איז נעגאַטיוו קענט איר באקומען א טעסט סערטיפיקאט צו ניצן ביים ארומפארן.


געדענקט אז אלטע קאוויד-19 טעסטס, אדער טעסטס וואס איר האט אליין גענומען, זענען נישט גילטיג – עס דארף זיין א טעסט דורכגעפירט דורך אויטאריזירטע העלטקעיר איינגעשטעלטע, אדער אנדערע קוואליפיצירטע טעסט פערסאנאל. די טעסט פערסאנאל מוזן פיזיש דורכפירן אויף אייך דעם טעסט. דער טעסט רעזולטאט איז נאר גילטיג אויף א פאר טעג אין שוועדן – ביטע קוקט נאך אויף אויסצוגעפונען ווי לאנג א נעגאטיווע טעסט רעזולטאט איז גילטיג אויף אייער ספעציפישער רייזע דעסטינאציע.

אין לויף פון א צווישנצייט פעריאדע וועלכס וועט אנגיין ביז 12 אוגוסט, זענען געווענליכע רייזע סערטיפיקאטן וועלכע ווייזן א נעגאטיווע קאוויד-19 טעסט רעזולטאט באשטעטיגט געווארן פאר׳ן צוועק פון אריינקומען אין שוועדן. נאך 12 אוגוסט, קענען לענדער אין דער EU פארלאנגען א טעסט סערטיפיקאט ארויסגעגעבן דורך דער שוועדישע אי-העלט אגענטור. עס איז וויכטיג איר זאלט אויסגעפונען וואס די פארלאנגען זענען אין דער דעסטינאציע וואו איר ווילט פארן.

וויאזוי עס ארבעט דער פראצעס

  • געפונט אויס וועלכע פארארדנונגען זענען אנווענדליך אין דעם לאנד וואו איר פלאנירט צו פארן.
  • באזוכט א העלטקעיר פראוויידער וועלכער איז פארבינדן מיט דער קאוויד סערטיפיקאט סערוויס. ווייטער אונטן אויף דעם בלאט קענט איר געפונען א ליסטע פון העלטקעיר פראוויידערס וועלכע זענען פארבינדן מיט דעם סערוויס.
  • ביי אייער העלטקעיר באזוך, לאזט וויסן פאר׳ן שטאב אז איר ווילט באקומען א טעסט סערטיפיקאט – ד.ה. א סערטיפיקאט וועלכס באשטעטיגט א נעגאטיווע רעזולטאט אויף א קאוויד-19 טעסט.
  • א סעמפל וועט גענומען ווערן פון אייך דורך טרענירטע פערסאנאל.
  • דער סעמפל וועט ווערן אנאליזירט.
  • אויב דער סעמפל גיבט א נעגאטיווע רעזולטאט, וועט דער רעזולטאט געשיקט ווערן צו דער שוועדישע אי-העלט אגענטור.
  • דער שוועדישע אי-העלט אגענטור וועט אויטאמאטיש פראדוצירן א טעסט סערטיפיקאט.
  • אויב איר האט אן עלעקטראנישער פאסט-קעסטל, וועט אייער טעסט סערטיפיקאט ווערן אהינגעשיקט.
  • אויב איר האט נישט קיין עלעקטראנישער פאסט-קעסטל, וועט דער העלטקעיר פראוויידער אייך געבן אייער טעסט סערטיפיקאט, צי אין א פאפירענעם צי אין עלעקטראנישן פארם. אויב איר זענט נישט זיכער וויאזוי צו באקומען אייער טעסט סערטיפיקאט, פרעגט ביי אייער העלטקעיר פראוויידער דערוועגן.

ווי לאנג נעמט עס צו באקומען א טעסט סערטיפיקאט?

רעדט זיך אדורך מיט׳ן העלטקעיר פראוויידער וועלכער פירט דורך דעם טעסט אויף אויסצוגעפונען ווי לאנג עס וועט נעמען צו באקומען די רעזולטאטן.

אויף ווי לאנג איז דער טעסט סערטיפיקאט גילטיג?

עס ווענדט זיך אין יעדע פון די EU׳ס מיטגליד שטאטן צו באשליסן וואס דער גילטיגקייט פעריאד איז פאר PCR טעסטס און אנטידזשען טעסטס (גיכע טעסטס) אין יעדעס לאנד באזונדער. געפונט אויס וועלכע פארארדנונגען זענען אנווענדליך אין דער דעסטינאציע לאנד בעפאר איר נעמט דעם טעסט. אין די מערהייט פעלער ווערן די טעסטס נאר אנגענומען פאר א פּאָר טעג.

איר וועט דארפן אליינס נאכקוקן אויף אויסצוגעפונען צי גיכע טעסטס ווערן אנגענומען אין דעם לאנד וואו איר ווילט פארן.

איך בין געווארן גע׳טעסט׳עט, אבער איך האב נאך אלץ נישט באקומען א טעסט סערטיפיקאט. וואס זאל איך טוהן?

קאנטאקט דער העלטקעיר פראוויידער וואו איר זענט גע׳טעסט געווארן און פרעגט אייך נאך דערוועגן. געדענקט אז איר זענט בארעכטיגט צו באקומען א טעסט סערטיפיקאט אויף א פאפיר אויב איר האט נישט קיין עלעקטראנישער פאסט-קעסטל.

דא קענט איר לייענען מער וועגן וועלכע טעסטס ווערן אנגענומען אין דער EU

דא קענט איר געפונען מער פראגעס און ענטפערס וועגן קאוויד סערטיפיקאטן

ליסטע פון העלטקעיר פראוויידער וועלכע זענען פארבינדן מיט דער קאוויד סערטיפיקאט סערוויס.

באמערקט אז נאר העלטקעיר פראוויידערס וועלכע זענען פארבינדן מיט דער קאוויד סערטיפיקאט סערוויס קענען דורכפירן טעסטס וואס די רעזולטאטן ווערן רעגיסטרירט אין דעם פארם פון א טעסט סערטיפיקאט.

(קאמפאניס וואס זענען נישט אויפ׳ן ליסטע זענען נישט באהאפטן מיט׳ן קאוויד סערטיפיקאט סערוויס און קענען נישט גיבן קיין טעסט סערטיפיקאטן.) 

די לאקאציעס אויף דער ליסטע זענען אין סדר פון אלפאבעט. 

 

Arvika

Edmans Hälsa: www.edmanshalsa.se

Boden

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Borås

Dr. Svar: www.drsvar.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Botkyrka

Genetika: www.genetika.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Testmottagningen: www.testmottagningen.se

Danderyd

Doktor Hemma Stockholm AB: www.doktorhemma.se

Sina Care: www.sina.se

Ekerö

Covidlabs: www.covidlabs.se

Enköping

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Resecentrum Vaccinationer: www.resecentrumvaccinationer.se

Eskilstuna

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vårdcentralen Årby: www.vcarby.se

Eslöv

Kvickotek: www.kvicktest.se

Falun

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Gnesta

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Gnosjö

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Gotland

Rocus Medical: www.rocus.se

Gävle

Anelia Care: www.aneliacaregavle.se

BRC Utvecklingspartner: www.brcenter.se

Covidlabs: www.covidlabs.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Göteborg

Askimskliniken: www.askimskliniken.se

Carelab: www.carelab.se

Cleopatra Medical Center: www.cmcenter.se

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Gendoktorn: www.gendoktorn.se

Götabergshälsan: www.gotabergshalsan.se

Hedda Care: www.heddacare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

Intygslakaren.se: www.intygslakaren.se

Långedrags sjuksköterskemottagning: www.langedragsmottagningen.se

Lifelab: www.lifelab.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Sina Care: www.sina.se

Snabblabb: www.snabblabb.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vårdcentrum: www.vardcentrum.com

Vårdkuriren: www.vardkuriren.se

Werlabs: www.werlabs.se

Halmstad

Expresscare: www.expresscare.se

Reseintyg Sverige: www.reseintygsverige.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Haninge

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Helsingborg

Kry: www.kry.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PharmaUse: www.testcenter.nu

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Huddinge

Genetika: www.genetika.se

Ortmedica: www.ortmedica.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Hudiksvall

Daveys Syrror: www.daveyssyrror.se

Valmea Vård: www.valmeavard.se

Huskvarna

Dr. Svar: www.drsvar.se

Härryda

Expresscare: www.expresscare.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Järfälla

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ortmedica: www.ortmedica.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vibblaby Husläkarmottagning: www.vibblaby.se

Järna

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Jönköping

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccinhuset: www.vaccinhuset.se

Kalmar

Covidlabs: www.covidlabs.se

Santob Care: www.santobcare.com

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vaccinera Kalmar: www.vaccinera.com

Karlshamn

Sina Care: www.sina.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Karlskrona

Expresscare: www.expresscare.se

Sina Care: www.sina.se

Karlstad

Covidlabs: www.covidlabs.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Scandinavian Gastro Clinic: www.scandinaviangastroclinic.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Kiruna

Expresscare: www.expresscare.se

Kristianstad

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Expresscare: www.expresscare.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Kungsbacka

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Läkarhuset Kungsbacka : www.lakarhusetkungsbacka.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Kungsör

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Kungälv

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ögonspegeln/Kungälvs Vaccinmottagning: www.kungalvsvaccin.com

Kävlinge

Löddeköpinge

Kvickotek: www.kvicktest.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Köping

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Landskrona

Kvickotek: www.kvicktest.se

Lilla Edet

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Linköping

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Ludvika

BRC Utvecklingspartner: www.brcenter.se

Lund

Betahälsan: www.betahalsan.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

InnoVacc: www.innovacc.se

Kvickotek: www.kvicktest.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Luleå

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

Malmö

Carelab: www.carelab.se

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Expresscare: www.expresscare.se

Hedda Care: www.heddacare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

Kry: www.kry.se

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PharmaUse: www.testcenter.nu

Reseintyg Sverige: www.reseintygsverige.se

Scillas Sweden: www.scillas-sweden.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Tjugonde friskvård i Malmö: www.tjugonde.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vårdkuriren: www.vardkuriren.se

Werlabs: www.werlabs.se

Motala

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Mölndal

Scandinavian Gastro Clinic: www.scandinaviangastroclinic.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Nacka

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Norrköping

Covidlabs: www.covidlabs.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Nyköping

Kry: www.kry.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Olofström

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Oxelösund

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Ronneby

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Salem

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Sigtuna

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

Genetika: www.genetika.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Skurup

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Skövde

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Reseintyg Sverige: www.reseintygsverige.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Sollentuna

Covidlabs: www.covidlabs.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Solna

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Ortmedica: www.ortmedica.se

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se

Stenungsund

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Stockholm

Bokaintyg.nu: www.bokaintyg.nu

Bonliva Care: www.bonliva.se/pcr-test

Carelab: www.carelab.se

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare

Expresstesta: www.expresstesta.se

Genetika: www.genetika.se

Hedda Care: www.heddacare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

IDTM: www.idtm.se

Kry: www.kry.se

Lakarintyg.se: www.lakarintyg.se

Läkarlabbet: www.lakarlabbet.se

Medicinska Intyg: www.medicinskaintyg.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Nordic Executive Medicine: www.nem.kaddio.com

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

PharmaUse: www.testcenter.nu

Reseintyg365.se: www.reseintyg365.se

Sina Care: www.sina.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Test och Intyg: www.testochintyg.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vårdbest: www.doktorhemma.nu

Vårdkuriren: www.vardkuriren.se

Werlabs: www.werlabs.se

Strömstad

Expresscare: www.expresscare.se

Sundbyberg

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

PCRbilen.se: www.pcrbilen.se

Sundsvall

Covidlabs: www.covidlabs.se

Expresscare: www.expresscare.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Söderhamn

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Söderköping

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Södertälje

Fornhöjdens Vårdcentrum: www.fhvc.se

PCR Direkt: www.pcrdirekt.com

Tranås

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Trelleborg

InnoVacc: www.innovacc.se

Kvickotek: www.kvicktest.se

PharmaUse: www.testcenter.nu

Trollhättan

Expresscare: www.expresscare.se

Trosa

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Täby

Covidlabs: www.covidlabs.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Uddevalla

Hälsobolaget: www.halsobolaget.se

Snabblabb: www.snabblabb.se

Umeå

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Min Doktor: www.mindoktor.se 

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Upplands-Bro

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Uppsala

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Genetika: www.genetika.se

PCR-tester Stockholm: www.pcrtester.se 

Resecentrum Vaccinationer: www.resecentrumvaccinationer.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Vallentuna

Ortmedica: www.ortmedica.se

Varberg

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Friskintyg.nu: www.friskintyg.nu

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Värmdö

Testmottagningen.se: www.testmottagningen.se

Västerås

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Din hälsa i Västerås: www.dinhalsavasteras.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

Min Doktor: www.mindoktor.se 

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Travel Nurse sjuksköterskemottagning i Västerås: www.travelnurse.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Växjö

Bonliva Care: www.bonliva.se/pcr-test

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Expresscare: www.expresscare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Ystad

InnoVacc: www.innovacc.se

Åtvidaberg

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Älmhult

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Ängelholm

Macc Scandinavia: www.covidprov.se

Örebro

Coronanegativ.nu: www.coronanegativ.nu

Covidlabs: www.covidlabs.se

Dr. Svar: www.drsvar.se

Expresscare: www.expresscare.se

iDr Kliniken: www.idr-medical.se

PCR-reseintyg.se: www.pcr-reseintyg.se

Svea Vaccin: www.idr-medical.se

Vaccina: reseintyg.vaccina.se

Östersund

Veronicare: www.veronicare.se