ሕቶታትን መልስታትን

ምእንቲ ክገይሽ ናይ ኮቪድ ምስክር (Covidbevis) የድልየኒ ዲዩ?

ኣይፋልን፡ ናይ ኮቪድ ምስክር ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኤውሮጳ ንኽትገይሽ ኣድላዪ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ሃገር ሽወደን ከም ምስክር ኮቪድ ዚጽዋዕ ዲጂታላዊ ናይ ክታበት ምስክር፡ ነቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ዚካየዱ መገሻታት ንምቅላል ኢዩ ተዳሊዩ ዘሎ። 

ነቶም ኪገይሹ መደብ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ወብሳይት ሓበሬታ ኣሎ።

ገለ ሃገራት ኣብቲ ክልለን ንኽትገይሽ ኮቪድ-19 ከም ዘይብልካ ዚገልጽ መረጋገጺ ይደልያ ኢየን። ገለ ካልኦት ሃገራት ድማ እቶም ዜጋታተን ናብ ውሸባ ብዘይ ምእታው ናብ ሃገሮም ኪምለሱ ዘኽእሎም መረጋገጺ ይደልያ።

እተፈላለያ ሃገራት እተፈላለየ ዓይነት መረጋገጺ ይደልያ፡ ስለዚ ንስኻ ኣብቲ እትገሾ ሃገር እንታይ መምርሒ ከም ዘሎ እኹል ሓበሬታ ኪህልወካ ይግባእ።

ነቶም ናብ ወጻኢ ሃገር ዝዓለሙ መገሻታት ብዚምልከት ብቐዳምነት ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ንሓበሬታ ተወከስ። ኣብቲ ናይ ኣምባሳደራት መርበብ ሓበሬታ (Sweden Abroad) ነቲ  ኣብ እተፈላለያ ሃገራት ዚዝውተር መምርሒታት ዚምልከት ሓበሬታ ኣሎ። ኣብቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር እንታይ ከም ዘድሊ ንምፍላጥ ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ UD:s app resklar ብምድላይ ኪቀለልካ ይኽእል ኢዩ።  

 

መኣስ እዩ ናይ ኮቪድ ምስክር ዚውሃብ?

ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ነቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ (e-tjänsten Covidbevis) ኣብ ወርሒ ሓምለ 1 ኪኸፍቶ መደብ ኣለዎ።

 

ናይ ኮቪድ ምስክር ንምርካብ እቲ መስርሕ ከመይ ኢዩ?

እቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) እዩ ናይቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ሓላፍነት ዚወስድን ናይ ክታበት ምስክርነት ወይ ሰርቲፊከት ዚህብን። 

እተን ወረዳታት ነቲ እተኻየደ ክታበት ጸብጻብ ገይረን ናብቲ ናይ በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ሃገራዊ ናይ ክታበት ደብተር (NVR) ንምልኣኽ ሓላፍነት ይወስዳ። እቲ ተቐማጣይ ኣብቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ ኣትዩ ናይ ክታበት መረጋገጺ ኪእዝዝ ከሎ ነቲ ካብ NVR እተዋጽአ ሓበሬታ ኢዩ ዚሓትት ዘሎ፡ ንሱ ከኣ'ዩ መሰረት ናይቲ ምስክርነት ኮቪድ (Covidbevis)።

እቲ ምስክርነት ኮቪድ ብተክኒካዊ መገዲ ኢዩ ናብቲ ዲጂታላዊ መኽዘን ደብዳበታትካ (digital brevlåda) ዚለኣኽ። ዲጂታላዊ መኽዘን ደብዳበታት ምስ ዘይህልወካ፡ ኣብዚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ኮቪድ ምስክር ኪዕቀብን (ሴቭ ኪኸውን) ኪሕተምን ይኽእል ኢዩ።

 

እቲ ምስክር ኮቪድ እንታይ ኢዩ ዚጥርንፍ? ኣብቲ ኢ-ሸንስተን ናይ መርመራ መረጋገጽን ናይ ምሕዋይ መረጋገጽን ኪወሃበኒ ይኽእል ዶ?

እቲ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም እተኸተብካ ጥራይ ኢዩ ዘመልክት።

ብመሰረት መጻኢ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒ፡ ነቲ ናይ ነጋቲቭ ናይ ኮቪድ-19 መርመራን፡ ናይ ምሕዋይ ምስክርን ብሓደ ንምጥርናፍ ስራሕ ይካየድ ኣሎ። ምሕዋይ ኪብሃል ከሎ፡ እቲ ሰብ እንተ ወሓደ 10 መዓልቲ ዝገበረ ብሰራሕተኛታት ጥዕናን ክንክንን እተኻየደ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ፖዚቲቭ ውጽኢት ከርኢ ኪኽእል ኣለዎ።

 

ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ኣበይ እየ ዘርእዮ?

እቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ምስ ኣይ.ዲ ኮንትሮል ብሓደ ኣብቲ ናይ ዶብ መሳገሪ ቦታ ኢዩ ኪረአ ዘለዎ። ስለዚ ኣብ ኩሉ መገሻኻ እቲ ምስክር ኮቪድ ካባኻ ኣይፈለ።

ቅድሚ ናብታ እትገሸላ ዘሎኻ ሃገር ምብጋስካ፡ ኣቐዲምካ ኣብቲ ዓዲ እንታይ መምርሒታት ከም ዘሎ ኣረጋግጽ። ምእንቲ ናይቲ እትገሾ ዘሎኻ ዓዲ እዋናዊ ሓበሬታ ክትረክብ፡ ነቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣፕሊከሽን UD Resklar ዳውንሎድ ግበሮ። እተን ኤምባሲታት እውን ኣብቲ Sweden Abroad ንመገሻ ዚምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ኣለወን።

 

ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክርነት ንምውጻእ እንታይ የድልየኒ?

ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ኣብቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ፡ ናይ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ምስክር ኪኣቱ እዩ። ዲጂታላዊ ናይ ኮቪድ ምስክር ንምርካብ፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 እተኸተብካ ክትከውን ይግባእ። ኣብ ኢ-ሸንስተን ሎግ ንምግባር፡ ናይ ሽወደን ኢ-ለጊቲማኹን የድልየካ።

ኢ-ለጊቲማኹን ምስ ዘይህልወካ በዚ መገድ'ዚ ክትረኽቦ ትኽእል፥ Skaffa e-legitimation | Elegitimation

እቲ ቅቡል ኢ-ለጊቲማኹን ዘይብሉ ሰብ ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ናይ ኮቪድ ምስክር ኪሓትት ይኽእል ኢዩ። ግን ናይ ሽወደን ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት ኪህልወካ ኣለዎ፡ ከምኡውን ዝተኸተብካ ክትከውን ይግባእ።

ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ካብቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E‑hälsomyndigheten) ክትሓትት ትኽእል ኢኻ -- ናይ ፍቓደኛነት ፎርም ኣብቲ ናይ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E‑hälsomyndigheten) መርበብ ሓበሬታ ኪወሃብ ኢዩ። ብድሕር'ዚ እቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ኣብ ወረቐት ሰፊሩ ናብቲ ናይ ህዝባዊ መዝገብ ኣድራሻኻ ኪለኣኸልካ ኢዩ። (ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክርካ ኣቐዲምካ ክትሓተሉ ወይ ኣቐዲሙ ኪወሃበካ ኣይክእልን ኢዩ ምኽንያቱ ድማ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒ ካብ ሓምለ 1 ኢዩ ኣብ ግብሪ ዚውዕል )

ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ነቲ ናይ ነጋቲቭ ናይ ኮቪድ-19 መርመራን፡ ናይ ምሕዋይ ምስክርን ብሓደ ንምጥርናፍ ይሰርሕ ኣሎ።

 

ኢ-ለጊቲማኹን የብለይን፡ እንታይ ክገብር እኽእል?

ኣብዚ፡ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ ሓበሬታ ኣሎ፥ ኢ-ለጊቲማኹን ይሃሉኻ | Elegitimation (e-legitimation.se)

እቲ ቅቡል ኢ-ለጊቲማኹን ዘይብሉ ሰብ ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ናይ ኮቪድ ምስክር ኪሓትት ይኽእል ኢዩ። ይኹንምበር፡ ሽወደናዊ ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት ኪህልወካን እተኸተብካ ድማ ክትከውንን ይግባኣካ። 

ካብ ሓምለ 1 ጀሚሩ ካብቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E‑hälsomyndigheten) ክትሓትት ትኽእል ኢኻ -- ናይ ፍቓደኛነት ፎርም ኣብቲ ናይ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E‑hälsomyndigheten) መርበብ ሓበሬታ ሓምለ 1 ኪወሃብ ኢዩ። ብድሕር'ዚ እቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ኣብ ወረቐት ሰፊሩ ናብቲ ናይ ህዝባዊ መዝገብ ኣድራሻኻ ኪለኣኸልካ ኢዩ።

(ኣቐዲምካ ንምስክር ኮቪድ ክትሓትት ወይ ኪወሃበካ ኣይከኣልን፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ካብ ሓምለ 1 እዩ ኣብ ግብሪ ዚውዕል።)

 

ኢ-ለጊቲማኹን ክጥቀም ኣይክእልን እየ፡ እንታይ እየ ክገብር ዘሎኒ?

ኢ-ለጊቲማኹን ምዝውታር ምስ ዘይትኽእል፡ ካብ ሓምለ 1 ጀሚርካ ናይ ክታበት መረጋገጺ ካብ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ክትእዝዝ ተኽእሎ ኣሎካ። ነዚ ንምግባር፡ ፎርም ካብ ኮምፕዩተር ኣውጺእካ፡ መሊእካ ናብቲ በዓልመዚ ብምልኣኽ ይከናወን። ብድሕሪኡ፡ እቲ በዓልመዚ ነቲ ናይ ክታበት ምስክር ወይ መረጋገጺ ናብቲ ኣብ ህዝባዊ ደብተር ዘሎ ኣድራሻኻ ይልእከልካ። ነቲ ናይ ክታበት ምስክር ቅድሚ ምጋሽካ ከይደንጎኻ ንኽትእዝዞ ኣይትረስዕ።  

(ኣቐዲምካ ንምስክር ኮቪድ ክትሓትት ወይ ኪወሃበካ ኣይከኣልን፡ ምኽንያቱ ድማ እቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒታት ካብ ሓምለ 1 እዩ ኣብ ግብሪ ዚውዕል።)

 

ናይ ኮቪድ ምስክርነት ንምህላው ግድን ዲጂታላዊ መኽዘን ደብዳበታት (digital brevlåda) ኪህልወኒ የድሊ ዲዩ?

ኣይፋልን፡ ዲጂታላዊ መኽዘን ደብዳበታት ምህላው ኣድላዪ ኣይኮነን፡ ይኹንምበር ከምኡ ምህላው ነቲ ስራሕን ነቲ ነዊሕ ናይ ምኽዛን መስርሕን ውሕስነት ይህቦ ኢዩ። ከምኡውን ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክርካ ካብቲ እተዘውትሮ ዲጂታላዊ መሳርሒ ብቐጥታ ክትዕቕቦን ክትሓትሞን ትኽእል ኢኻ።

 

ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ክኸፍለሉ ድየ?

ኣይፋልን፡ ኣይክፈሎን ኢዩ።

 

ድሕሪ ክታበት ምውሳደይ ክንደይ ግዜ ጸኒሐ እየ ነቲ ናተይ ምስክር ኮቪድ ከውጽኦ ዝኽእል?

እቲ መስርሕ ክታበት ብቐዳምነት ናብቲ ሃገራዊ ናይ ክታበት መዝገብ (NVR) ከም ጸብጻብ ኪለኣኽ ኣለዎ። ብድሕር'ዚ ነቲ ናይ ኮቪድ ምስክርካ ቅድሚ ምውሳድካ ኣስታት ሸውዓተ መዓልታት ኪሓልፍ ኣለዎ።

እቲ ኢ-ሸንስተን ምስክር ኮቪድ፡ ወርሒ ሓምለ 1 ኢዩ ዚኽፈት፡ ስለዚ ቅድሚ'ቲ ዕለት፡ ምእዛዝን ምስክር ምርካብን ኣይከኣልን።

ኣብ ሓደ ሃገር ናይ ምእታው ምስክር ኮቪድ ቅድሚ ምዝውታሩ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ነቲ ምስክር ኮቪድ ክትረኽቦ ከም እትኽእል ዘክር። ኣብዚ ግዜ'ዚ ገለ ሃገራት ድሕሪ'ታ ናይ መወዳእታ ክታበት፡ 14 መዓልታት ምስ ሓለፈ እዩ እቲ ምስክር ቅቡል ዚኸውን ዚብላ ኣለዋ። ስለዚ ናይቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር መምርሒ ከመይ ከም ዝኾነ ርግጸኛ ክትከውን ይግበኣካ።

ኣብቲ እትገሾ ሃገር እንታይ ከም ዘገልግል ብግዜኡ ፍለጥ፡ ነቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ app Resklar ከምኡውን ናይ ኣምባሳደራት መርበብ ሓበሬታታት Sweden Abroad ተወከስ።

 

እቲ እተዋህበኒ ዓይነት ክታበት ኣብቲ ዚህሉዎ ተቐባልነት ጽልዋ ኣሎዎ ዲዩ?

ኩሉ ኣብ ሽወደን ኣንጻር ኮቪድ-19 ዚውሃብ ክታበት፡ ናይ ኮቪድ ምስክር ንምህላው ቅቡል ኢዩ።

 

ክልተ እተፈላለየ ክታበት ወሲደ እንተ ኾንኩ፡ እቲ ናይ ኮቪድ ምስክር የገልግል ዲዩ?

ክታበት ምስ ወሰድካ ንክታበትካ ዚምልከት ሓበሬታ ዘለዎ ናይ ኮቪድ ምስክር ክትወስድ ኢኻ (ወላ'ውን ክልተ እተፈላለየ ክታበት ይኹን)።

ብመሰረት መምርሒ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ እቲ ናይ ክታበት መረጋገጺ ምስክር ንኹላቶም እቶም ኣንጻር ኮቪድ-19 እተኸትቡ ኢዩ ዚውሃብ፡ እንታይ ዓይነት ክታበት ምዃኑ ብዘየገድስ። እተን ሃገራት ነቲ ብኤውሮጳዊ ሕብረት ዝጸደቐ ክታበት ኪቕበላኦ ግዴታ ኣለወን። 

እንታይ መምርሒ ክትውስን ከም ዘለዋ ናይታ ሃገር ሓላፍነት ኢዩ። ንስኻ ኣቐዲምካ ኣብቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር እንታይ መምርሒ ከም ዘገልግል ከተረጋግጽ ይግበኣካ። ብዛዕባ ናይቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር ሓበሬታ ንምርካብ ነቲ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣፕሊከሽን UD Resklar ዳውንሎድ ግበሮ። እተን ኤምባሲታት እውን ንናይ መገሻ ሓበሬታ ዚምልከት ኣብ Sweden Abroad እዋናዊ ሓበሬታ ኣለወን።

 

ናይ ኮቪድ ምስክርነት ንምጥያቕ፡ ክልተ ዶዝ/ዓቐን ክታበት ምውጋእ የድሊ ዲዩ ወይስ ሓደ ዶዝ ኣኻሊ ኢዩ?

ኣብቲ ናይ ኮቪድ ምስክርካ እንታይ ዓይነት ክታበት ከም እተኸተብካን ክንደይ ዓቐን ምዃኑን ተጻሒፉ ኣሎ። ናይ መጀመርታ ዶዝ ምስ ወሰድካ ናይ ኮቪድ ምስክር ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ወይ ክልተ ዓቐን ክታበት ዘድልየካ ምዃኑ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ ኢዩ። እቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር ኢዩ እንታይ ከም ዚግበር ዚውስን። ስለዚ ኣቐዲምካ፡ ማለት ቅድሚ ምጋሽካ፡ እንታይ መምርሒ ይጽበየካ ከም ዘሎ ኣረጋግጽ፡ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስተር app Resklar ተመልከት፡ ከምኡውን ናይ ኣምባሳደራት ወብሳይታት ስዊድን ኣብሮድ (Sweden Abroad)።

 

ክታበት ምውሳድ ጥራይ ኣኻሊ ዲዩ ወይስ PCR-መርመራ ድማ የድሊ ኢዩ?

እዚ ኣብ መንጎ እተፈላለያ ሃገራት ይፈላለ ኢዩ። ገለ ሃገራት ኣብቲ ክልለን እንታይ ከም ዘገልግል ባዕለን ኢየን ዚውስና። ስለዚ ቅድሚ ምጋሽካ ኣብቲ እትገሾ ሃገር እንታይ መምርሒ ከም ዘሎ ኣቐዲምካ ሓበሬታ ርኸብ፡ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኣኢ UD:s app Resklar ተመልከት፡ ከምኡውን ናይ ኤምባሲታት Sweden Abroad ተመልከት።

 

ውላደይ ምእንቲ ኪገይሽ ናይ ኮቪድ ምስክር የድልዮ ዲዩ?

ዕላማ ምስክር ኮቪድ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዚግበር መገሻታት ንምቅላል ኢዩ። ኣብዚ እዋን'ዚ ንህጻናት ብሓፈሻ ክታበት ኣይወሃብን ኢዩ ዘሎ፡ ስለዚ ከም ሕጊ እቲ ናይ ክታበት ምስክርነት ንህጻናት ኣምልከቶምን ኢዩ፡

ናይ ኮቪድ-19 ናይ ነጋቲቭ መርመራ ምስክርን ናይ ሕማም ከም ዝሓለፍካዮን ዚገልጽ ምስክርን ኣብቲ ናይ ኮቪድ ምስክር ንምጥርናፍ ስራሕ ይካየድ ኣሎ። ብመሰረት ኣፈናዊ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒ፡ ህጻናት እውን ናይ ክታበትን ናይተን ዝመጻ ዘለዋ ክልተ ካልኦት ምስክራትን ኪረኽቡ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ፡ ኣብ ሃገር ሽወደን ብኸመይ መገዲ ኪካየድ ምዃኑ ጌና ንጹር ኣይኮነን።

ኩሉ ግዜ ኣብቲ እትገሾ ዘሎኻ ሃገር እንታይ መምርሒ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣይትረስዕ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣብ እተፈላለያ ሃገራት እንታይ ከም ዘድሊ ዚምልከት እዋናዊ ሓበሬታ ኣለዎ።

 

እቲ ናይ ኮቪድ ምስክርነት ብዘይካ ኣብ መገሻታት ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ቅቡል ኪኸውን ዲዩ፡ ንኣብነት ኣብ ኮንሰርት፡ ኣብ ትያትራትን ናይ ስፖርት ፍጻመታትን?

ናይ ኮቪድ ምስክር ነቲ ኣህጉራዊ ጠለብ ንኸማልእ ተባሂሉ እተቐየሰ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንወጻኢ መገሻታት ንኸቃልል ዝዓለመ እውን ኢዩ። እዚ ምስቲ ኣይ.ዲ ኮንትሮል ብሓደ ኣብቲ ናይ ዶብ መሳገሪ ቦታ ኪቐርብ ይግባእ።

ግንቦት 27 መንግስቲ ሽወደን እቲ ናይ ክታበት ምስክር ወይ ተመሳሳሊ መረጋገጺ ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ጽምብላትን ንእተወሰነ ግዜ ኪዝውተር ይኽእል ምዃኑ ኪርእዮ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ኣብ ፍርቂ ሰነ መርገጺኡ ሒዙ ኪቐርብ ኢዩ።

 

ኣብቲ ናይ ኮቪድ ምስክር፡ እቲ ፖዚቲቭ መርመራ ጸረ-ኣካል ይጥርነፍ ዲዩ?

ብመሰረት ኤውሮጳዊ መምርሒ፡ ንዝሓወዩ ሰባት ዲጂታላዊ ምስክር ኮቪድ ንምውሳድ ናይ ጸረ-ኣካል መርመራ ቅቡል ኣይኮነን። እቲ ብሰብ ሞያ ሕክምና ወይ ብብቑዓት መርመርቲ (ብናይ ባዕልኻ ዘይኮነ መርመራ) ኣቐዲሙ እተገብረ ፖዚቲቭ ናይ NAAT-test (PCR) መርመራ ጥራይ ኢዩ ቅቡል ዚኸውንን ኣብቲ ናይ ኮቪድ ምስክርነት ድማ ዚኣቱን።

ናይ ምሕዋይ ምስክርነት፡ ድሕሪ ናይ  NAAT-መርመራ (PCR) ፖዚቲቭ ውጽኢት 11 መዓልታት ጸኒሑ ንኺውሃብ ተኽእሎ ኪህሉ ኢዩ። እዚ ድማ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ናይ ፖዚቲቭ ውጽኢት ን180 መዓልታት የገልግል ኢዩ።

 

ናይ ኮቪድ ምስክር ቅድሚ ሓምለ 1 ኪርከብ ይኽእል ዲዩ?

ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ነቲ ናይ ምስክር ውልቃዊ ሓበሬታ ንምዝውታር ሕጋዊ መሰረት የድልዮ። እዚ ሕጋዊ መሰረት ድማ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሕን ሓድሽ ናይ ሽወደን መምርሕን ኣብ ወርሒ ሓምለ 1 ኣብ ግብሪ ምስ ወዓለ ኢዩ ዚውሃብ። ኣብዚ እዋን'ዚ፡ ሽወደን፡ ቅድሚ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት መምርሒ ኣብ ግብሪ ዚውዕል ነቲ ናይ ውልቀሰብ ናይ ምስክርነት ሓበሬታ ንምጥቃም ብሃገራዊ ደረጃ ምንም ሕጋዊ መሰረት የብላን።

 

እቲ ቀዳማይ ክታበተይ ኣብ ካልእ ሃገር እየ ገይረዮ፡ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሃገር ሽወደን ክገብሮ እየ። ስለዚ ቅቡል ናይ ኮቪድ መረጋገጺ ኪህልወኒ ይኽእል ዲዩ?

ነታ ካልአይቲ ክታበት ኣብ ሃገር ሽወደን ወሲድካያ እንተ ኾንካ፡ እቲ ዝኸተበካ ክፍሊ ነቲ ክታበት ከም 2 ናይ 2 (2/2) ገይሩ ናብቲ ሃገራዊ መዝገብ ክታበት ኪልእኮ ኢዩ። ሽዑ ድማ ንስኻ ብመገዲ www.covidbevis.se  ጌርካ ነቲ ምሉእ ብምሉእ ከም እተኸተብካ ዘርእይ ምስክር ክትወስድ ትኽእል። ነቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ዚኸትብ ኣካል ምእንቲ ብልክዕ ጸብጻቡ ኪህብ እቲ ክታበትካ ካልኣይ ምዃኑ ኣርእዮ። ስለዚ ናይቲ ብወሃብቲ ሕክምና ወይ ብበዓልመዚ እተዋህበካ ናይ ቀዳመይ ክታበትካ ሓበሬታ ብደምቢ ዓቅቦ።

 

ሓደ ሰብ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊ ሃገር ምስ ዚህሉ፡ ኣብኡ ኾይኑ ናይ ኮቪድ ምስክር ከውጽእ ይኽእልዶ? እተፈላለያ ሃገራት ነንሓድሕደን ሓበሬታ ንምልውዋጥ ዘኽእለን ሜላ ኪፈጥራ ይኽእላዶ ይኾና?

ኢ-ለጊቲማኹን ምስ ዚህልወካ ከምኡውን ኣብ ሽወደን ተኸቲብካ ምስ እትኸውን ብመገዲ www.covidbevis.se ጌርካ ምስክርነት ወይ መረጋገጺ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ክታበት ወይ መርመራታት ኣብ መንጎ ሃገራት ሓበሬታታት ኣይኪመሓላለፍን ኢዩ። 

ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተኸቲብካ ወይ ተመርሚርካ እንተ ኾንካ፡ ካብታ ሃገር ከመይ ጌርካ ምስክር ወይ መረጋገጺ ክትረክብ ከም እትኽእል ክትጠያይቕ ይግበኣካ።

 

ናይ ኮቪድ ምስክር ዚወስዱ እቶም ሽወደናውያን ዜጋታት ጥራይ ዲዮም?

ኣብ ሃገር ሽወደን ዲጂታላዊ ናይ ኮቪድ ምስክር ንምህላው፡ ሃገራዊ መንነት ቁጽሪ ኪህልወካ፡ ኣብ ሃገር ሽወደን እተኸተብካ ክትከውን፡ ቅቡል ሽወደናዊ ኢ-ለጊቲማኹን ኪህልወካን የድሊ።

ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ነቶም ሽወደናዊ ኢ-ለጊቲማኹን ወይ ሽወደናዊ ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት ዘይብሎም ሰባት፡ ኣብ ሽወደን ከም እተኸትቡ ምስክር ኪረኽቡ ምእንቲ ኪኽእሉ ይሰርሕ ኣሎ።

 

ኣነ ሽወደናዊ ዜጋ ኮይነ ኣብ ካልእ ሃገር ዝቕመጥ ምስ ዝኸውን፡ ዲጂታላዊ ናይ ኮቪድ ምስክር ክረክብ እኽእል ድየ?

ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና (E-hälsomyndigheten) ነቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት እተዋህቡ ክታበታት ብዚምልከት ናይ ኮቪድ መረጋገጺ ወይ ምስክር ንምሃብ ስልጣን ኣይተዋህቦን።

ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳዊ ሃገር (ብተወሳኺ ኖርወይ፡ ኢስላንድ፡ ስዊዘርላንድን ሊክተንስታይን) ተኸቲብካ ወይ ተመርሚርካ እንተ ኔርካ፡ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ከመይ ጌርካ ምስክር ክትረክብ ከም እትኽእል ክትጥይቕ ይግበኣካ።