ܫܘ̈ܽܐܴܠܐܷ ܕܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪ̈ܶܐ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܝܠܺܝ

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܫܰܪܛ ܝܳܗ̇ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ؟

ܠܐ، ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܠܰܝܬܝܳܗ̇ ܫܰܪܛ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܕܐܘܽܪܺܝܦܺܝ. ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ، ܕܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ ܟܳܐ ܡܶܩܪܳܝܳܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ، ܣܺܝܡܳܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܠܐܱܢ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ ܕܟܺܝܬܢܶܐ ܒܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܛܬܶܪ.

ܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ ܟܳܐ ܚܳܒ̣ܶܫ ܠܡܰܘ̈ܕܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ̱ ܕܟܺܝܬ ܠܶܗ ܢܺܝܶܗ̈ ܕܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ.

ܟܺܝܬ ܟܡܳܐ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܛܳܠܒܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܰܚܘܝܳܐ ܕܠܰܝܬܟ̣ܘܽ ܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܠܰܫܰܢ ܕܛܳܪܺܝܢ ܠܟ̣ܘܽ ܕܥܳܒܪܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܰܘܳܐ. ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ ܟܳܐ ܛܳܠܒܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܐܷܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܟܳܒܥܺܝ ܕܕܳܥܪܺܝ ܠܗ̱ܘܽ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܴܐ ܗܳܘܶܐ ܠܙܘܽܡ ܠܗ̱ܘܽ ܙܘܽܓ̣ܳܪܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ (ܟܰܪܰܢܬܺܝܢܰܐ). ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܟܳܐ ܛܳܠܒܺܝ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ، ܡܰܗ̱ܘܟ̣ܰܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܺܝܬܘܽ ܡܰܚܺܝ̈ܣܶܐ ܥܰܠ ܡܘܽܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܝܳܗ ܒܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܐܱܥܠܶܗ.

ܗ̱ܺܝ ܕܘܽܟܬ̣ܳܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܪܟ̣ܺܝܬܘܽ ܐܷܒܰܗ̇ ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܕܠܰܪܒ̣ܰܪ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܗܘܽܝܳܐ ܗ̱ܺܝ ܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܱܕ ܕܰܦܷ̈ܐ ܕܐܱܡ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢܘܳܬ̣ܳܐ،

، ܟܺܝܬ ܠܶܢ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܱܛ ܛܘܽܟܳܣܶܐ ܒܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܗ̱ܘܽ Sweden Abroad

ܬܘܽܠܚܳܡܳܐ ܕ«ܪܶܣܟܠܰܪ» ܕܡܗ̱ܺܝ ܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܟܳܐ ܛܳܪܶܐ ܒܗ̱ܺܝ ܦܫܺܝܛܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܪܟ̣ܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܐܱܫ ܫܰܪ̈ܛܰܐܬ ܕܟܺܝܬܢܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܒܗ̱ܺܝ ܕܘܽܟܬ̣ܳܐ ܕܓܶܕ ܡܰܣܦܪܺܝܬܘܽ ܐܱܥܠܰܗ̇.

 

ܐܷܡܰܐ ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܕܡܰܘܦܩܺܝܢܰܐ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ؟

ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܟܺܝܬ ܠܶܗ ܢܺܝܶܗ̈ ܕܦܳܬܰܚ ܠܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܒ1 ܒܬܰܡܘܽܙ.

 

ܡܘܽܢ ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܽ ܕܰܪܒܳܐ ܠܰܫܰܢ ܚܰܕ̱ ܕܡܰܘܦܶܩ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ؟

ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܳܢܳܐ ܝܳܗ ܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܘܟܳܐ ܡܰܘܦܩܳܐ ܠܐܱܣ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ.

ܐܱܦ ܦܶܢ̈ܝܳܬ̣ܳܐ ܡܶܫ̈ܬܰܐܠܳܢܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܕܡܰܘܕ̣ܥܺܝ ܠܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܕܗܺܝܒ̣ܺܝ ܠܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܒܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܒܗ̱ܘܽ ܛܠܳܒܳܐ ܕܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ، ܐܱܥ ܥܳܡܘܽܪ̈ܶܐ ܟܳܐ ܛܳܠܒܺܝ ܢܘܽܣܟ̣ܳܐ ܡܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ، ܕܟܳܐ ܡܶܣܬܰܟ̣ܕܰܡ ܐܱܝܟ̣ ܫܶܬ̣ܐܷܣܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ.

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܕܪܳܐ ܡܣܰܘܝܳܐ ܠܗ̱ܘܽ ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ ܪܰܩܡܳܝܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ. ܐܷܢ ܠܰܝܬܟ̣ܘܽ ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ ܪܰܩܡܳܝܳܐ، ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܚܰܕ̱ ܗܰܪܟܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܡܺܝܬܰܚܬܺܝ ܘܕܡܶܛܒܳܥܺܝ ܣܬܶܢܶܐ.

 

ܡܘܽܢ ܟܳܐ ܡܰܚܒ̣ܶܫ ܒܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ؟ ܟܺܝܒܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܢܰܐ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܐܱܢ ܢܰܬܰܐܝܶܔ ܕܐܱܒ ܒܘܽܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܡܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ؟

ܒܗ̱ܺܝ ܐܱܨܰܚܬܳܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ، ܟܳܐ ܡܰܚܒ̣ܶܫ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܬ̣ܰܒܬܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܒܰܠܚܘܽܕ.

ܟܺܝܬ ܫܘܽܓ̣ܠܴܐ ܕܟܳܐ ܡܺܝܣܶܡ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܒ̣ܶܫ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܪܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܐܱܘ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܒܐܱܘܝܘܽܬ̣ܳܐ ܥܰܡ ܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܐܱܬ̣ܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܣܘܽܟܳܠܴܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܝܰܥܢܺܝ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܚܘܺܝܬܘܽ ܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܣܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܡܶܢ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܡܺܝܕ ܒܐܱܫ ܫܰܓ̣̈ܳܠܷܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܱܘ ܕܗ̱ܺܝ ܐܴܣܝܘܽܬ̣ܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܢܳܩܘܽܨܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܡܶܩܶܡ.

 

ܐܱܝܟܳܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܰܚܘܺܝܢܰܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܕ̣ܰܢ؟

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܺܝܩܰܪܒ̣ܳܐ ܐܱܝܟ̣ ܡܰܬ̣ܠܴܐ ܒܐܱܡ ܡܰܥܒܰܪ̈ܬܚܘܽܡܶܐ ܗ̱ܺܝ ܢܰܩܠܱܐ ܕܟܳܐ ܚܰܝܪܺܝ ܥܰܠ ܐܱܢ ܐܷܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܗ̱ܺܝ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ. ܛܪܰܝܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܫܟܺܝܚܬܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܙܰܒܢܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܟܪܘܽܟܝܳܐ ܟܽܠܶܗ.

ܗܘܰܝܘܽ ܡܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝܪܺܝܬܘܽ ܒܙܰܒܢܳܐ ܛܳܒ̣ܳܐ ܡܶܩܶܡ ܗ̱ܘܽ ܟܪܘܽܟ̣ܝܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܥܰܠ ܐܱܝܢܰܐ ܫܰܪ̈ܛܐܬ ܟܺܝܬܳܐ ܒܗ̱ܘܽ UD Resklarܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܐܶܠܶܗ ܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ. ܡܰܢܚܶܬܘܽ ܗ̱ܘܽ ܬܘܽܠܚܳܡܳܐ ܕ

ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܫܳܝܷ̈ܐ ܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܕܘܽܟܬ̣ܳܐ ܕܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܐܱܥܠܰܗ̇. .Sweden Abroadܐܱܡ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐ ܢܳܛܪ̈ܺܝ ܠܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܫܳܝܷ̈ܐ ܕܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܥܰܠ

 

ܡܘܽܢ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܠܰܢ ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܪܺܝܢܰܐ ܡܰܝܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܕ̣ܰܢ؟

ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ، ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܓܶܕ ܡܶܚܒ̣ܳܫܺܝ ܒܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ. ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܳܚܺܝܬܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19. ܠܰܫܰܢ ܕܥܳܒܪܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܷܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ.

ܐܷܢ ܠܰܝܬ ܠܟ̣ܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ، ܟܳܐ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܚܕܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܕܰܪܒܳܐ ܕ

.Get an e-ID | eID

ܠܰܫܰܢ ܟܽܠ ܚܰܕ̱ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ، ܟܺܝܬܳܐ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܣܬܶܐ ܕܛܳܠܒܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ. ܐܷܠܐܴ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܦܰܪܨܘܽܦܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ، ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܘܽܣ، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܶܡܚܺܝܬܘܽ ܒܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܶܡܳܐ.

ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ، ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܩܪܒ̣ܝܺܬܘܽ ܒܳܥܘܽܬ̣ܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ - ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܫܰܠܡܘܽܬܐ ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ. ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܓܶܕ ܡܰܩܒܠܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܥܰܠ ܘܰܪܩܳܐ، ܕܓܶܕ ܡܺܝܫܰܕܪܳܐ ܠܗ̱ܺܝ ܡܚܰܘܝܳܢܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܟܺܝܬܝܳܗ̇ ܡܣܰܓ̣ܰܠܬܳܐ ܪܘܽܫܡܳܐܻܝܬ. (ܠܴܐ ܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܛܳܠܒܺܝܬܘܽ ܐܱܘ ܕܡܰܩܒܠܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܡܶܢ ܡܶܩܶܡ، ܒܗܳܝ ܕܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܫܰܓ̣ܳܠܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ).

ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܫܰܓ̣ܳܠܴܐ ܝܳܗ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܒ̣ܶܫ ܣܬܶܢܶܐ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܪܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܥܰܡ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ.

 

ܐܷܢ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ، ܐܱܝܕܰܪܒܳܐ ܟܺܝܒܰܢ ܕܡܩܰܕܡܺܝܢܰܐ؟

ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܱܝܕܰܪܒܳܐ ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܩܰܕܡܺܝܬܘܽ ܫܟܺܝܚܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܗܰܪܟܶܐ:

.Get an e-ID | eID (e-legitimation.se)

ܠܰܫܰܢ ܟܽܠ ܚܰܕ̱ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ، ܟܺܝܬܳܐ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܣܬܶܐ ܕܛܳܠܒܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ. ܐܷܠܐܴ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܦܰܪܨܘܽܦܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ، ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܘܽܣ، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܶܡܚܺܝܬܘܽ ܒܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܶܡܳܐ.

ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ، ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܩܪܒ̣ܝܺܬܘܽ ܒܳܥܘܽܬ̣ܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ - ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܫܰܠܡܘܽܬܐ ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܕܦܐ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܒ1 ܒܬܰܡܘܽܙ. ܒܳܬ̣ܰܪܟܶܢ ܓܶܕ ܡܰܩܒܠܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܥܰܠ ܘܰܪܩܳܐ، ܕܓܶܕ ܡܺܝܫܰܕܪܳܐ ܠܗ̱ܺܝ ܡܚܰܘܝܳܢܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܟܺܝܬܝܳܗ̇ ܡܣܰܓ̣ܰܠܬܳܐ ܪܘܽܫܡܳܐܻܝܬ.

(ܠܴܐ ܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܛܳܠܒܺܝܬܘܽ ܐܱܘ ܕܡܰܩܒܠܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܡܶܢ ܡܶܩܶܡ، ܒܗܳܝ ܕܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܫܰܓ̣ܳܠܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ).

 

ܐܷܢ ܠܰܝܒܰܢ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝܢܰܐ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ، ܐܱܝܕܰܪܒܳܐ ܟܺܝܒܰܢ ܕܡܩܰܕܡܺܝܢܰܐ؟

ܐܷܢ ܠܰܝܬܟ̣ܘܽ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝܬܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ، ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ، ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܛܳܠܒܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܡܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ. ܠܰܫܰܢ ܕܣܰܝܡܺܝܬܘܽ ܗܰܘܟ̣ܰܐ، ܟܺܝܬܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܛܳܒܥܺܝܬܘܽ ܠܶܗ، ܡܳܠܺܝܬܘܽ ܠܶܗ ܘܡܫܰܕܪܺܝܬܘܽ ܠܶܗ ܠܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ. ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܰܗ̱ܘܳܐ، ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܓܶܕ ܡܫܰܕܰܪ ܠܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܡܚܰܘܝܳܢܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܟܺܝܬܝܳܗ̇ ܡܣܰܓ̣ܰܠܬܳܐ ܪܘܽܫܡܳܐܻܝܬ. ܗܘܰܝܘܽ ܡܳܪ̈ܶܐ ܕܛܳܠܒܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܛܳܒ̣ܳܐ ܡܶܩܶܡ ܗ̱ܘܽ ܟܪܘܽܟ̣ܝܰܬ̣ܟ̣ܘܽ.

(ܠܴܐ ܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܛܳܠܒܺܝܬܘܽ ܐܱܘ ܕܡܰܩܒܠܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܡܶܢ ܡܶܩܶܡ، ܒܗܳܝ ܕܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܫܰܓ̣ܳܠܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ).

 

ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܰܢ ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ ܪܰܩܡܳܝܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܘܦܩܺܝܢܰܐ ܠܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܕ̣ܰܢ؟

ܠܴܐ، ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ ܪܰܩܡܳܝܳܐ ܠܰܝܬܝܳܗ ܫܰܪܛ، ܐܷܠܐܴ ܚܫܺܝܚܳܐ ܝܳܗ ܘܡܐܱܡܢܳܐ، ܘܟܳܐ ܫܳܓ̣ܰܠ ܛܳܒ̣ܳܐ ܐܱܝܟ̣ ܒܶܝܬ ܐܱܘܨܪܳܐ. ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܣܬܶܐ ܕܡܰܢܚܬܺܝܬܘܽ ܘܛܳܒܥܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܡܣܰܘܝܳܐ ܡܗ̱ܘܽ ܔܺܗܰܐܙ ܪܰܩܡܳܝܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ.

 

ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܕܰܦܥܺܝܢܰܐ ܡܶܕܶܡ̱ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܕ̣ܰܢ؟

ܠܴܐ، ܡܰܓܳܢ ܝܳܗ.

 

ܟܡܳܐ ܟ̣ܰܐܻܝܦܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܚܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܟܺܝܒܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܕ̣ܰܢ؟

ܒܗ̱ܺܝ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ، ܗ̱ܘܽ ܡܚܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܺܝܬܰܘܕ̣ܰܥ ܠܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ. ܡܰܗ̱ܘܟ̣ܰܐ، ܟܺܝܒܶܗ ܕܓܳܪܶܫ ܚܶܕ̣ܳܪ ܫܰܒ̣ܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܶܢ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܡܶܩܶܡ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ. ܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܟܳܐ ܡܶܦܬܳܚܳܐ ܒ1 ܒܬܰܡܘܽܙ، ܘܠܰܝܬ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܕܛܰܠܒܺܝܬܘܽ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܡܶܢ ܡܶܩܶܡ ܐܱܘ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽܢܢܶܗ ܡܶܩܶܡ ܗ̱ܘܽ ܣܺܝܩܘܽܡܰܘܳܐ.

ܡܰܚܶܬܘܽ ܒܒܳܠܰܝܟ̣ܘܽ ܕܒܟܡܳܐ ܐܱܝܟܰܢ̈ܘܳܬ̣ܳܐ، ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܩܒܠܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܡܶܩܶܡ ܕܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝܬܘܽ ܠܰܗ̇ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܥܒܳܪܳܐ ܠܐܱܬ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ̱. ܐܱܝܟ̣ ܡܰܬ̣ܠܐܴ، ܑܟܺܝܬ ܐܘܽܥܕܳܐ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܰܚܬܺܝ ܫܰܪܛ ܕ14 ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܦܰܝܬܺܝ ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܴܐ ܐ̱ܚܰܪܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܩܒܠܺܝ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ. ܡܰܗ̱ܘܟ̣ܰܐ، ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܣܢܺܝܩܘܽܬ̣ܳܐ ܕܚܰܝܪܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܐܱܡ ܡܛܰܟܣܳܢ̈ܘܳܬ̣ܳܐ ܕܒܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܐܱܥܠܶܗ.

ܗܘܰܝܘܽ ܡܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܕ̣ܥܺܝܬܘܽ ܒܙܰܒܢܳܐ ܛܳܒ̣ܳܐ ܐܱܝܢܰܐ ܫܰܪ̈ܛܐܬ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܒܗ̱ܺܝ ܕܘܽܟܬ̣ܳܐ ܕܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܐܱܥܠܰܗ̇ - ܚܙܰܝܘܽ ܠܗ̱ܘܽ ܬܘܽܠܚܳܡܳܐ ܕܪܶܣܟܠܰܪ ܡܗ̱ܺܝ ܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ .Sweden Abroadܒܰܪ̈ܳܝܶܐ، ܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ ܕܐܱܡ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢܘܳܬ̣ܳܐ،

 

ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܰܢ ܟܳܐ ܣܳܝܶܡ ܦܘܽܪܫܳܢܳܐ؟

ܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܟܽܠܶܝ̈ ܚܫܺܝ̈ܚܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ.

 

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܓܶܕ ܗܘܽܝܳܐ ܐܷܢ ܕܡܚܶܐ ܠܰܢ ܬܪܶܝ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ؟

ܡܶܢ ܒܳܬ̣ܰܪ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ، ܓܶܕ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܐܷܒܰܗ̇ ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܰܬ̣ܟ̣ܘܽ (ܐܴܦܶܢ ܕܗܳܘܺܝܢ ܡܶܢ ܬܪܶܝ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ).

ܓܳܘܪܰܐܢ ܕܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ، ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܛܘܽܥܳܡܳܐ ܓܶܕ ܡܺܝܬܰܘܦܩܺܝ ܠܰܫܰܢ ܟܽܠ ܚܰܕ̱ ܕܡܚܶܐ ܠܶܗ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19، ܕܠܐܴ ܦܘܽܪܫܳܢܳܐ ܕܐܱܝܢܰܐ ܛܘܽܥܳܡܳܐ. ܐܱܢ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܰܩܒܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܳܘܬ̣ܳܐ ܕܛܘܽܥܳܡܳܐ ܠܰܫܰܢ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܕܟܺܝܬܢܶܐ ܡܰܩܒ̈ܠܐܷ ܒܝܰܕ̣ ܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ.

ܣܛܰܪ ܡܰܗ̱ܘܳܐ، ܗ̱ܘܽ ܦܘܽܣܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܝܳܗ ܠܰܫܰܢ ܕܡܩܰܪܶܪ ܥܰܠ ܐܱܝܢܰܐ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܓܶܕ ܗܳܘܺܝܢ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܬܱܡܳܐ. ܗ̱ܺܝ ܡܶܫܬܰܐܠܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܪܘܽܚܰܝܟ̣ܘܽ ܝܳܗ̇ ܕܟܳܪܟ̣ܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܡܘܽܢ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܟܺܝܬܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܐܶܠܶܗ ܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܒܙܰܒܢܳܐ ܛܳܒ̣ܳܐ ܡܶܩܶܡ ܗ̱ܘܽ ܟܪܘܽܟ̣ܝܰܬ̣ܟ̣ܘܽ. ܡܰܢܚܶܬܘܽ ܗ̱ܘܽ ܬܘܽܠܚܳܡܳܐ ܕܪܶܣܟܠܰܪ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܕܘܽܟܬ̣ܳܐ ܕܓܶܕ ܐܷܙܳܠ̱ܟ̣ܘܽ ܠܰܗ̇. ܐܱܡ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐ ܢܳܛܪܺܝ ܠܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܥܰܠ

.Sweden Abroad

 

ܓܶܕ ܠܳܙܶܡ ܠܰܢ ܕܡܳܚܺܝܢܰܐ ܬܪܶܝ ܟܰܝ̈ܠܐܷ ܡܶܩܶܡ ܕܛܳܠܒܺܝܢܰܐ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ، ܐܱܘ ܚܰܕ̱ ܟܰܝܠܴܐ ܒܰܣ ܝܳܗ؟

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܓܶܕ ܗܘܽܝܳܐ ܐܷܒܰܗ̇ ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܱܝܢܰܐ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܘܟܡܳܐ ܟܰܝ̈ܠܐܷ ܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ. ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܶܢ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܐܴ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ، ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ.

ܐܱܩ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܕܐܷܢ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܠܟ̣ܘܽ ܚܰܕ̱ ܐܱܘ ܬܪܶܝ ܟܰܝ̈ܠܐܷ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܟܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܺܝ ܒܰܝܢ ܕܐܱܢ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܓܶܕ ܐܷܙܳܠ̱ܟ̣ܘܽ ܐܱܥܠܶܗ ܝܳܗ ܕܟܳܐ ܡܩܰܪܶܪ ܐܱܝܢܰܐ ܫܰܪ̈ܛܐܬ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܬܱܡܳܐ. ܡܰܗ̱ܘܟ̣ܰܐ، ܟܳܐ ܠܳܙܡ ܕܡܒܰܚܢܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܡܘܽܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܝܳܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܛܳܒ̣ܳܐ ܡܶܩܶܡ ܡܗ̱ܘܽ ܟܪܘܽܟ̣ܝܰܬ̣ܟ̣ܘܽ - ܚܙܰܝܘܽ ܠܗ̱ܘܽ ܬܘܽܠܚܳܡܳܐ ܕܪܶܣܟܠܰܪ ܡܗ̱ܺܝ ܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ، ܥܰܡ .Sweden Abroadܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ ܕܐܱܡ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢܘܳܬ̣ܳܐ،

 

ܟܳܐ ܡܰܟܦܶܐ ܕܡܚܶܐ ܠܰܢ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ، ܐܱܘ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܒ̤̣ܺܝ.ܣܺܝ.ܐܱܪ. ܣܬܶܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ؟

ܗܰܢܳܐ ܟܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܒܰܝܢ ܕܐܱܢ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܟܳܐ ܣܰܝܡܺܝܬܘܽ ܟܪܘܽܟ̣ܝܳܐ ܐܱܥܠܶܗ ܝܳܗ ܕܟܳܐ ܡܩܰܪܶܪ ܐܱܝܢܰܐ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܬܱܡܳܐ. ܡܰܗ̱ܘܟ̣ܰܐ، ܟܳܐ ܠܳܙܡ ܕܡܒܰܚܢܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܡܘܽܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܝܳܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܛܳܒ̣ܳܐ ܡܶܩܶܡ ܡܗ̱ܘܽ ܟܪܘܽܟ̣ܝܰܬ̣ܟ̣ܘܽ - ܚܙܰܝܘܽ ܠܗ̱ܘܽ ܬܘܽܠܚܳܡܳܐ ܕܪܶܣܟܠܰܪ ܡܗ̱ܺܝ .Sweden Abroadܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ، ܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ ܕܐܱܡ ܡܫܰܕܪ̈ܳܢܘܳܬ̣ܳܐ،

 

ܐܱܢ ܢܰܥܺܝ̈ܡܰܝܕ̣ܰܢ ܓܶܕ ܠܳܙܶܡܶܝ̈ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܠܰܫܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܢ ܦܣܳܣܳܐ ܕܟܳܪܟ̣ܺܝ؟

ܗ̱ܺܝ ܥܶܠܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܠܰܫܰܢ ܕܛܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܛܬܶܪ ܝܳܗ̇. ܓܰܘܳܢܳܐܻܝܬ، ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܠܴܐ ܟܳܗ̱ܒܶܢܶܝ̈ ܠܐܱܢ ܢܰܥܺܝ̈ܡܶܐ، ܘܡܗ̱ܘܽ ܣܰܒܰܒܰܢܳܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ، ܐܱܝܟ̣ ܩܳܢܘܽܢܳܐ، ܠܰܝܬܝܳܗ̇ ܫܟܺܝܚܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܐܱܢ ܢܰܥܺܝ̈ܡܶܐ.

ܟܺܝܬ ܫܘܽܓ̣ܠܴܐ ܕܟܳܐ ܡܺܝܣܶܡ ܣܬܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܒ̣ܶܫ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܪܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܥܰܡ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܗ̱ܘܽ ܟܘܽܪܗܳܢܳܐ ܒܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ. ܓܳܘܪܰܐܢ ܕܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܡܛܰܝܒܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ، ܐܱܢ ܢܰܥܺܝ̈ܡܶܐ ܣܬܶܐ ܓܶܕ ܚܳܝܰܩ ܠܶܢ ܕܡܰܩܒܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܽܘ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܱܬ ܬܪܶܝ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ ܐܱܬ̣ܳܝܶܐ. ܗܳܠ ܐܘܽܥܕܳܐ، ܠܰܝܬܝܳܗ ܝܺܕ̣ܺܝܥܳܐ ܐܱܝܕܰܪܒܳܐ ܓܶܕ ܫܳܓ̣ܶܠ ܗ̱ܘܽ ܡܶܕܰܢܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ.

ܗܘܰܝܘܽ ܡܳܪ̈ܶܐ ܕܒܟܽܠ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܝܡܺܝܬܘܽ ܒܘܽܚܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܱܝܢܰܐ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܒܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܕܓܶܕ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܐܱܥܠܶܗ. ܗ̱ܺܝ ܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܟܺܝܬ ܠܰܗ̇ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܫܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܡܘܽܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܝܳܗ ܒܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ.

 

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܓܶܕ ܡܺܝܬܰܩܠܒܳܐ ܒܕܘ̈ܽܟܳܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ ܣܛܰܪ ܡܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ،݂ ܐܱܝܟ̣ ܡܰܬ̣ܠܴܐ ܚܰܓ̈ܶܐ، ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܕܗ̱ܺܝ ܡܰܣܪܰܚܬ̣ܳܐ ܐܱܘ ܬܷܫܬܥܶܢ̈ܝܶܐ ܐܱܬ̣ܠܺܝ̈ܛܳܝܶܐ؟

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܣܺܝܡܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܠܰܫܰܢ ܕܡܳܛܝܳܐ ܠܐܱܫ ܫܰܪ̈ܛܐܬ ܬܻܐܒܶܠܳܝ̈ܶܐ، ܘܗ̱ܘܽ ܢܺܝܫܰܝܕ̣ܰܗ̇ ܠܰܫܰܢ ܕܛܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܕܠܰܪܒ̣ܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܛܬܶܪ ܝܳܗ. ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܺܝܩܰܪܒ̣ܳܐ ܐܱܝܟ̣ ܡܰܬ̣ܠܴܐ ܒܐܱܡ ܡܰܥܒܰܪ̈ܬܚܘܽܡܶܐ ܗ̱ܺܝ ܢܰܩܠܱܐ ܕܟܳܐ ܚܰܝܪܺܝ ܥܰܠ ܐܱܢ ܐܷܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܗ̱ܺܝ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ.

ܒ27 ܒܐܻܝܳܪ، ܗ̱ܺܝ ܫܘܽܠܛܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܡܰܘܕ̣ܰܥܠܰܗ̇ ܕܟܳܐ ܚܳܙܺܝܢ ܣܬܶܢܶܐ ܐܷܢ ܕܗܳܘܶܐ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ، ܐܱܘ ܡܶܕܶܡ̱ ܐ̱ܟ̣ܘܳܬ̣ܰܝܶܗ، ܒܟܡܳܐ ܟܢܘܽܫ̈ܝܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܬܰܚܡܳܐ. ܗ̱ܺܝ ܫܘܽܠܛܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܓܶܕ ܡܰܩܪܒ̣ܳܐ ܗ̱ܺܝ ܟܠܰܝܬܰܝܕ̣ܰܗ̇ ܒܗ̱ܘܽ ܦܰܠܓܳܐ ܕܚܙܺܝܪܳܢ.

 

ܗ̱ܝܺ ܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܣܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܐܱܢܬܺܝܒܳܘܕܺܝ ܕܺܝܕ̣ܰܢ ܚܒ̣ܺܝܫܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܒܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ؟

ܓܳܘܪܰܐܢ ܕܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ، ܐܱܒ ܒܘܽܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܐܱܢܬܺܝܒܳܘܕܺܝ ܠܰܝܬܢܶܐ ܚܫܺܝ̈ܚܶܐ ܠܰܫܰܢ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܺܝ ܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ. ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܒ̤̣ܺܝ.ܣܺܝ.ܐܱܪ. ܡܣܺܝܡܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ، ܕܡܺܝܕ ܒܐܱܫ ܫܰܓ̣̈ܳܠܷܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܱܘ ܕܗ̱ܺܝ ܐܴܣܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܱܘ ܫܰܓ̣̈ܳܠܐܷ ܣܳܦܩ̈ܶܐ ܕܗ̱ܺܝ ܒܳܚܘܽܪܘܽܬ̣ܳܐ (ܘܕܠܐܴ ܡܺܝܕ ܒܪܘܽܚܰܝܟ̣ܘܽ) ܒܰܠܚܘܽܕ ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܚܫܺܝܚܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܰܡ ܒܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ.

ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܟܺܝܒܰܗ̇ ܕܡܺܝܬܰܘܦܩܳܐ ܠܴܐ ܢܳܩܘܽܨܳܐ ܡܶܢ ܚܕ̣ܰܥܣܰܪ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܶܢ ܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܣܺܝܡܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܒ̤̣ܺܝ.ܣܺܝ.ܐܱܪ. ܓܶܕ ܗܘܽܝܳܐ ܚܫܺܝܚܬܳܐ ܠܰܫܰܢ 180 ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܗ̱ܺܝ ܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܣܺܝܡܳܢܺܝܬܳܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ.

 

ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܟܺܝܒܰܗ̇ ܕܡܺܝܡܳܕܳܐ ܡܶܩܶܡ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ؟

ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܠܶܗ ܫܶܬ̣ܶܐܣܬܳܐ ܩܳܢܘܽܢܰܝܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܛܰܟܶܣ ܠܐܱܡ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܦܰܪ̈ܨܘܽܦܳܝܶܐ ܕܟܺܝܬܢܶܐ ܒܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ. ܗ̱ܺܝ ܫܶܬ̣ܶܐܣܬܳܐ ܩܳܢܘܽܢܰܝܬܳܐ ܕܗܺܝܒ̣ܳܐ ܒܝܰܕ ܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܘܚܕ̣ܳܐ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ ܚܰܕ̱ܬ̣ܬܴܐ، ܕܟܳܐ ܡܫܰܪܺܝܢ ܒ1 ܒܬܰܡܘܽܙ ܒܗ̱ܺܝ ܫܰܢ̱ܬܰܬ̣ܶܐ. ܐܘܽܥܕܳܐ، ܐܱܘܟܺܝܬ ܡܶܩܶܡ ܡܰܐ ܕܡܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ، ܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܶܬ̣ܶܐܣܬܳܐ ܩܳܢܘܽܢܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܘܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܰܝܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܛܰܟܶܣ ܠܐܱܡ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܦܰܪ̈ܨܘܽܦܳܝܶܐ ܕܟܺܝܬܢܶܐ ܒܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ.

 

ܡܰܡܚܶܐ ܠܰܢ ܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܴܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܒܐܱܬ̣ܪܳܐ ܡܫܰܚܠܦܳܐ، ܘܓܶܕ ܡܰܡܚܺܝܢܰܐ ܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܴܐ ܕܬܪܶܝ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ. ܓܶܕ ܩܰܕܪܺܝܢܰܐ ܕܡܰܝܕܺܝܢܰܐ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ؟

ܐܷܢ ܡܳܚܺܝܬܘܽ ܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܴܐ ܕܐܱܬ ܬܪܶܝ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ، ܗ̱ܘܽ ܝܳܨܘܽܦܬ̣ܳܢܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܟܳܐ ܩܳܕܰܪ ܕܡܰܘܕ̣ܰܥ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܐܱܝܟ̣ ܟܰܝܠܴܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܪܶܝ ܕܬܪܶܝ ܠܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ. ܗ̱ܝܺ ܢܰܩܠܰܝܳܐ ܓܶܕ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܰܚܘܝܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ

. ܐܳܠܨܳܝܳܐ ܝܳܗ ܕܡܰܚܘܺܝܬܘܽ ܠܰܗ̱ܘܳܐ ܕܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ ܕܡܳܚܶܐ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐwww.covidbevis.se

ܕܟܺܝܬܝܳܗ ܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܐܱܬ ܬܪܶܝ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܺܝܬܰܘܕ̣ܰܥ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ̣. ܗܘܰܝܘܽ ܡܳܪ̈ܶܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܟܰܝܠܴܐ ܩܰܕ̱ܡܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܗܳܘܶܐ ܟܬ̣ܺܝܒ̣ܳܐ ܒܕܘܽܟܬ̣ܳܐ ܫܟܺܝܚܬܳܐ، ܘܕܐܱܢ ܘܐܷܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܡܬܰܘܦܩܺܝ ܒܝܰܕ ܝܳܨܘܽܦܬ̣ܳܢ̈ܶܐ ܐܱܘ ܫܘܽܠܛܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܘܽܫܡܳܝܶܐ.

 

ܟܺܝܒܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܢܰܐ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܕ̣ܰܢ ܒܐܱܬ̣ܪܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܐ̱ܚܪܶܢܳܐ ܗ̱ܺܝ ܢܰܩܠܱܐ ܕܬܱܡܳܐ ܟܳܐ ܦܰܝܫܺܝܢܰܐ؟ ܐܱܛ ܛܘܽܟܳܣ̈ܶܐ ܕܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܓܶܕ ܩܳܕܪܺܝ ܕܐܴܗ̱ܒܺܝܢ ܘܫܳܩܠܺܝ ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܒܰܝܢ ܕܚܕ̣ܳܕ̣ܶܐ؟

ܐܷܢ ܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ ܘܟܺܝܬܟ̣ܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ ܓܶܕ

.www.covidbevis.seܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܕܡܰܘܦܩܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܒܗ̱ܘܽ ܕܰܪܒܳܐ ܕ

ܡܰܘ̈ܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܐܱܘ ܒܘܽܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܺܝܔ ܠܴܐ ܓܶܕ ܡܺܝܫܰܕܪܺܝ ܒܰܝܢ ܕܐܱܢ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ. ܐܷܢ ܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܐܱܘ ܣܺܝܡܟ̣ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܒܐܱܬ̣ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܶܢܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܒܰܚܢܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܐܱܝܕܰܪܒܳܐ ܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܡܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܰܘܳܐ.

 

ܒܢܰܝ̈ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܣܘܶܝ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܠܚܘܽܕ̣ ܚܫܺܝ̈ܚܶܐ ܝ̱ܢܶܐ ܕܡܰܝܕܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ؟

ܓܶܕ ܠܳܙܶܡ ܠܟ̣ܘܽ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܦܰܪܨܘܽܦܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ، ܕܡܳܚܺܝܬܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ ܘܕܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ.

ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܟܳܐ ܫܳܓ̣ܶܠ ܠܰܫܰܢ ܕܗܳܘܶܐ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܠܐܱܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܢ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ ܐܱܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܦܰܪܨܘܽܦܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ ܕܡܰܝܕܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܬ̣ܰܒܬܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܶܢ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ.

 

ܟܺܝܒܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܢܰܐ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܐܷܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܣܘܶܝ̈ܕܳܝܶܐ ܢܰܐ، ܐܷܠܐܴ ܟܳܐ ܥܰܝܫܺܝܢܰܐ ܠܰܪܒ̣ܰܪ؟

ܠܰܝܬܝܳܗ ܗ̱ܘܽ ܫܘܽܓ̣ܠܴܐ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܕܡܰܘܦܶܩ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܠܰܫܰܢ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܕܗܺܝܒ̣ܺܝ ܒܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܶܢܶܐ.

ܐܷܢ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܐܱܘ ܣܺܝܡܟ̣ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܒܐܱܬ̣ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܶܢܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ (ܐܱܘ ܢܳܪܘܺܝܔ، ܐܻܝܣܠܰܢܕ، ܣܘܺܝܣܪܰܐ ܐܱܘ ܠܺܝܟ̣ܬܶܢܫܬܰܝܢ)، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܒܰܚܢܺܝܬܘܽ ܥܰܠ ܐܱܝܕܰܪܒܳܐ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܡܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܰܘܳܐ.