Illustration av man som sitter vid dator och tittar på covidbevis.se

ܐܱܣ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܴܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܓܶܕ ܛܳܪܺܝܢ ܠܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܛܬܶܪ

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ (ܡܶܩܶܡ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܝܰܪܳܩܬܳܐ) ܚܕܳܐ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܷܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܡܰܓܳܢܰܝܬܳܐ ܐܱܬ̣ܰܝܬܳܐ ܝܳܗ̇ ܕܐܷܒܰܗ̇ ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܬ̣ܰܒܬܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19. ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܓܶܕ ܗܘܽܝܳܐ ܚܰܕ̣ܺܝܪܬܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܝܰܘܡܳܐ ܕ1 ܒܬܰܡܘܽܙ. ܒܗ̱ܘܽ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܐܴܒ، ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܐܷܡܟܳܢܳܐ ܣܬܶܐ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܪܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܥܰܡ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܕܰܪܒܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܕܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ.

ܐܱܪܒܥܳܐ ܕܰܘܣܰܐܬ ܠܰܫܰܢ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܗ̱ܺܝ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܡܶܢ 1 ܒܬܱܡܘܽܙ

ܐܱܕ ܕܰܘܣܰܐܬ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܡܺܝܡܳܐܕܺܝ ܡܶܩܶܡ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܕܡܰܝܕܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܒܗ̱ܘܽ ܬܷܠܶܦܘܽܢ ܡܳܘܒܰܐܝܠ (ܗܰܢܕܺܝ)، ܚܳܫܘܽܒܳܐ ܐܱܘ ܬܱܒܠܶܝܬ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ، ܗܰܢܺܝ ܝ̱ܢܶܐ.

- ܡܚܰܝܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ. ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܫܰܒ̣ܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ، ܗ̱ܘܽ ܡܚܳܝܰܢܳܐ ܓܶܕ ܡܺܝܬܰܘܕܰܥ ܠܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ.

- ܡܶܣܬܰܟ̣ܕܶܡܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܥܳܒܪܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ

 (ܕܟܳܐ ܡܶܦܬܶܚ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ).www.covidbevis.se

- ܡܰܘܦܶܩܘܽ، ܛܒܰܥܘܽ ܐܱܘ ܡܰܢܚܶܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ. ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܐܳܦ ܣܬܶܐ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܕܪܳܐ ܡܣܰܘܝܳܐ ܠܗ̱ܘܽ ܒܺܝܠܕܳܪܳܐ ܪܰܩܡܳܝܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ، ܐܷܢ ܕܟܺܝܬܟ̣ܘܽ ܚܰܕ̱.

- ܚܰܕ̣ܺܝܪܳܐ ܝܳܗ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܰܡ. ܗܘܰܝܘܽ ܡܳܪܳܐ ܘܣܘܽܡܘܽ ܒܘܽܚܳܢܳܐ ܠܰܫܰܢ ܐܱܩ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܢܺܝܫܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ.

ܓܶܕ ܡܳܝܶܕ ܟܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ (ܒܗ̱ܺܝ ܣܰܓܺܝܘܽܬ̣ܳܐ ܫܰܒ̣ܥܳܐ) ܒܳܬܰܪ ܡܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܗܳܠ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܘܦܩܺܝܬܘܽ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ. ܗܰܢܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܛܳܪܶܐ ܫܡܘܽܢܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܗ̱ܘܽ ܦܰܪܨܘܽܦܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܶܗ ܠܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܗ̱ܺܝ ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ.

 

ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܦܫܺܝܛܬܶܪ ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܐܘܽܪܺܝܦܺܝ

ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܪ̈ܰܩܡܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܓܶܕ ܛܳܪܺܝܢ ܗ̱ܘܽ ܟܪܳܟ̣ܳܐ ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܐܘܽܪܺܝܦܺܝ ܕܗܳܘܶܐ ܦܫܺܝܛܬܶܪ ܒܗ̱ܘܽ ܙܰܒܢܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܟܶܐܒ̣ܳܐ ܕܟܳܘܪܳܘܢܰܐܦܺܝܪܘܽܣ، ܡܶܕܶܐ ܕܥܰܝܢܺܝ ܝ̱ܢܶܐ ܒܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܟܽܠܶܗ.

 

ܗ̱ܺܝ ܢܰܩܠܱܐ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܪܰܩܡܰܝܬܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܒܦܫܺܝܛܘܽܬ̣ܰܐ ܓܶܕ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܕܡܬ̣ܰܒܬܺܝܬܘܽ:

- ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19،

- ܕܗ̱ܺܝ ܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܢܰܦܶܩ ܡܪܺܝܡܳܢܳܐ، ܐܱܘ

- ܕܢܰܝܶܚܟ̣ܘܽ ܡܶܢ ܟܳܘܦܺܝܕ-19 (ܐܱܘܟܺܝܬ ܗ̱ܺܝ ܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܕܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܢܰܦܶܩ ܡܣܺܝܡܳܢܳܐ، ܠܳܐ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܐܱܢܬܺܝܒܳܘܕܺܝ).

ܚܶܬܘܽ ܒܒܳܠܰܝܟ̣ܘܽ ܕܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܳܐ ܝܳܗ ܕܐܶܠܶܗ ܟܳܐ ܡܣܰܦܪܺܝܬܘܽ ܕܟܳܐ ܡܩܰܪܰܪ ܐܱܝܢܰܐ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܡܺܝܬܰܗܘܺܝܢ ܬܱܡܳܐ. ܗ̱ܺܝ ܡܶܫܬܰܐܠܳܢܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܝܳܗ̇ ܕܡܶܬܐܱܟܕܺܝܬܘܽ ܕܟܳܐ ܡܳܠܺܝܬܘܽ ܠܐܱܫ ܫܰܪ̈ܛܰܐܬ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܥܒܳܪܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܐܱܬ̣ܪܰܘܳܐ.

ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܚܘܽܠܡܳܢܳܝܳܐ ܣܘܶܝܕܳܝܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܳܢܳܐ ܝܳܗ ܠܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܘܟܳܐ ܡܰܘܦܶܩ ܠܐܱܣ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ. ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܟܳܒܰܥ ܕܦܳܬܶܚ ܠܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܒܗ̱ܘܽ ܝܰܘܡܳܐ ܕ1 ܒܬܱܡܘܽܙ. ܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܒܢܺܝܬ̣ܳܐ ܝܳܗ̇ ܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܡܛܰܟܣܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܐܱܣ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܪ̈ܰܩܡܳܝܳܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܗ̱ܘܽ ܚܘܽܝܳܕܳܐ ܐܘܽܪܺܝܦܳܝܳܐ.

ܒܗ̱ܘܽ ܫܘܽܪܳܝܳܐ، ܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܒܰܠܚܘܽܕ ܓܶܕ ܚܰܒ̣ܫܳܐ ܠܐܱܣ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19. ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܫܰܒ̣ܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ، ܟܳܐ ܠܳܙܶܡ ܕܡܺܝܬܰܘܕ̣ܰܥ ܠܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ، ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܗ̱ܘܳܐ ܟܺܝܒܟ̣ܘܽ ܕܡܰܘܦܩܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܟܳܘܦܺܝܕ. ܠܰܫܰܢ ܕܥܳܒܪܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܓܶܕ ܠܳܙܶܡܟ̣ܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܣܘܶܝܕܰܝܬܳܐ.

ܐܷܢ ܠܰܝܬܟ̣ܘܽ ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܐܱܘ ܠܴܐ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝܬܘܽ ܠܰܗ̇، ܘܟܳܒܥܺܝܬܘܽ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ، ܓܶܕ ܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܕܛܳܠܒܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܡܺܝܫܰܕܰܪ ܠܗ̱ܺܝ ܡܚܰܘܝܳܢܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܟܺܝܬܝܳܗ̇ ܡܣܰܓ̣ܰܠܬܳܐ ܪܘܽܫܡܳܐܻܝܬ ܡܶܢ ܕܰܪܒܶܗ ܕܡܶܣܬܰܟ̣ܕܡܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܬܷܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ. ܐܷܣܟܺܝܡܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܫܰܠܡܘܽܬܐ ܓܶܕ ܡܺܝܬܰܚܶܬ ܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܕܰܦܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܰܝܬܳܐ ܡܶܢ 1 ܒܬܰܡܘܽܙ.

ܟܺܝܬ ܟܡܳܐ ܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܳܐ ܕܒܰܠܟܺܝ ܓܶܕ ܛܳܪܺܝܢ ܠܗ̱ܘܽ ܥܒܳܪܳܐ ܒܳܬ̣ܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ̱ ܟܰܝܠܴܐ ܐܱܘ ܡܚܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ. ܗ̱ܺܝ ܘܰܙܺܝܪܘܽܬ̣ܳܐ ܕܐܱܣ ܣܘܽܥܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܟܳܐ ܢܳܛܪܳܐ ܠܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܳܬ̣ܳܐ ܗܳܫܳܝܶܐ ܕܥܰܠ ܐܱܝܢܰܐ ܩܳܢ̈ܘܽܢܶܐ ܟܺܝܬܳܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܣܰܦܰܪ ܠܐܱܬ̣ܪ̈ܰܘܳܬ̣ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܟܺܝܬ ܐܷܣܳܪ̈ܶܐ ܠܐܱܡ ܡܱܘܕ̣ܥܳܢ̈ܘܳܬ̣ܰܢܺܝ ܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܟ̣ܰܨܪܰܗ̈.

ܡܘܽܢ ܟܺܝܬ ܠܰܘܓ̣ܶܠ ܕܚܕ̣ܳܐ ܣܰܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܛܘܽܥܳܡܳܐ؟

ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܓܶܕ ܗܳܘܺܝܢ ܐܷܒܰܗ̇:

- ܗ̱ܘܽ ܐܷܫܡܳܐ ܘܣܺܝܩܘܽܡܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܣܺܝܩܘܽܡܳܐ ܕܡܺܝܬܰܘܦܶܩ ܐܶܒܶܗ.

- ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܺܝܬ̣ܟ̣ܘܽ ܘܐܶܡܰܐ ܗܺܝܒ̣ ܠܟ̣ܘܽ.

- ܗܺܝܝܘܽܬ̣ܳܐ ܝܺܚܺܝܕܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ.

ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܕܥܰܠ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܟܳܐ ܡܺܝܬܰܘܕ̣ܰܥ ܠܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ ܘܟܳܐ ܗܳܘܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܗ̱ܘܽ ܣܘܶܝܕ.

ܚܶܬܘܽ ܒܒܳܠܰܝܟ̣ܘܽ ܕܓܶܕ ܡܳܝܶܕ ܟܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ (ܠܴܐ ܙܶܕ ܡܶܢ ܫܰܒ̣ܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ) ܒܳܬܰܪ ܡܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܗܳܠ ܕܩܳܕܪܺܝܬܘܽ ܡܰܘܦܩܺܝܬܘܽ ܠܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܰܬ̣ܟ̣ܘܽ ܕܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ. ܗܰܢܳܐ ܠܰܫܰܢ ܕܛܳܪܶܐ ܫܡܘܽܢܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܗ̱ܘܽ ܦܰܪܨܘܽܦܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܶܗ ܠܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܗ̱ܺܝ ܡܰܘܕ̣ܥܳܢܘܽܬ̣ܳܐ ܒܗ̱ܘܽ ܣܶܓ̣ܠܴܐ ܐܱܬ̣ܪܳܢܳܝܳܐ ܕܐܱܛ ܛܘ̈ܽܥܳܡܶܐ.

ܛܘܽܘܳܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ

ܒܗ̱ܺܝ ܐܱܨܰܚܬܳܐ ܩܰܕ̱ܡܰܝܬܳܐ ܕܗ̱ܺܝ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ، ܓܶܕ ܚܰܒ̣ܫܳܐ ܒܰܠܚܘܽܕ ܠܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܟܳܐ ܡܬ̣ܰܒܬܳܐ ܕܡܚܶܐ ܠܟ̣ܘܽ ܗ̱ܘܽ ܛܘܽܥܳܡܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܟܳܘܦܺܝܕ-19. ܗ̱ܘܽ ܡܰܟ̣ܬܒܳܐ ܕܚܘܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܠܶܟܬܪܳܘܢܳܝܳܐ ܟܳܐ ܫܳܓ̣ܶܠ ܣܬܶܢܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܚܳܒ̣ܶܫ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܢܰܬܺܝܔܶܗ̈ ܡܪܺܝܡܳܢܺܝܬ̣ܳܐ ܠܰܫܰܢ ܗ̱ܘܽ ܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܟܳܘܦܺܝܕ-19 ܥܰܡ ܣܳܗܕܘܽܬ̣ܳܐ ܕܡܰܚܠܡܳܢܘܽܬ̣ܳܐ.

 

ܫܘ̈ܽܐܴܠܐܷ ܕܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪ̈ܶܐ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܝܠܺܝ

ܫܘ̈ܽܐܴܠܐܷ ܕܓ̣ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪ̈ܶܐ ܟܳܐ ܡܺܝܫܰܝܠܺܝ