Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Samordning för att ena intressen och aktörer

Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg. Vi är inte ensamma om att ha det målet. Tvärtom finns det många aktörer och grupperingar som strävar efter samma sak. För att alla dessa aktörer ska lära av varandra, undvika dubbelarbete och vara överens om vad vi ska prioritera behövs det som vi kallar för samordning.

Samordning handlar om att driva processer där alla intressen och aktörer balanseras mot varandra för att nå gemensamma mål. Det handlar också om att ena alla intressen och aktörer, att leda prioriterade satsningar inom e-hälsa och sprida kunskap.

Regeringen gör ett antal prioriterade satsningar på e-hälsa. Vissa av satsningarna har vi på eHälsomyndigheten hand om, andra gör våra systermyndigheter. Ett av våra uppdrag från regeringen är att samordna dessa satsningar på e-hälsa. Med det menas att vi ska vara proaktiva och drivande i e-hälsofrågor och öka kunskapen om e-hälsa i samhället.

Aktörer vi samverkar med:


Vi arbetar för Vision e-hälsa 2025

I Vision e-hälsa 2025 pekar regeringen ut målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. För att visionen ska bli verklighet finns en handlingsplan och en organisation som driver arbetet framåt. En del i den organisationen är ett samordningskansli, som vi koordinerar tillsammans med SKL.

Läs mer om Vision e-hälsa 2025

Samordning på flera nivåer i samhället

Vision e-hälsa 2025 fokuserar på samordning på nationell nivå. Men det behövs samordning på flera olika nivåer, till exempel av de statliga myndigheternas insatser, samordning mellan statliga och landstingskommunala initiativ och samordning mellan internationella och nationella initiativ.

Vi mäter och följer upp e-hälsa

Målet i e-hälsovisionen är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Hur vet vi då att vi är bäst? Jo, vi mäter och följer upp. Det är dock inte självklart hur e-hälsa ska mätas.

Därför har arbetsgruppen för uppföljning i organisationen för Vision e-hälsa 2025 tagit fram ett antal indikatorer som kan användas för att följa upp e-hälsa. Exempel på sådana indikatorer är individens tillgång till självservicetjänster, medarbetarnas tillgång till digitalt stöd i vård och omsorg samt näringslivets förmåga att dra nytta av utvecklingen på e-hälsoområdet. 

Olika initiativ för att nå digital framgång

Vi är samordnande aktör i en rad olika initiativ där vi samverkar med andra myndigheter och organisationer för att nå digital framgång. 

  • E-hälsostöd till kommunerSamordnar, utformar och tillgängliggör ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).
  • Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige. Identifierar och diskuterar utmaningar med e-förvaltning och föreslår åtgärder.
  • Socialstyrelsens e-hälsoråd. Ger vägledning om den gemensamma informationsstrukturen och underlättar användbarheten av den i vård och omsorg. 
  • Nationella läkemedelsstrategin. Prioriterar aktiviteter för att lösa komplexa läkemedelsfrågor, från forskning till uppföljning.
  • Verksamhets- och utförardomän (GIMVO). Informationsmodell som syftar till att strukturera och standardisera den information som olika myndigheter har i sina register om verksamheter i vård, apotek och omsorg.
  • Nätverket för läkemedelsinformatik. Utbyter erfarenheter och kunskap om frågor om läkemedelsinformatik.
  • eSamverkansprogrammet (eSam). Underlättar och påskyndar digitaliseringen av det offentliga Sverige.
  • Rådet för statlig styrning med kunskap. Bidrar till att rätt kunskap når fram till huvudmän och profession på deras villkor, så att kunskapen bidrar till god kvalitet i vård och omsorg till nytta för patienter och brukare.
  • Kunskapsbryggan. En del av Rådet för styrning med kunskap, där myndigheterna inom hälsa, vård och omsorg samverkar med primärvården i ett digitalt utvecklingsarbete.
1.

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan kommer att ge vården, omsorgen, apoteken och patienten en samlad och aktuell bild av en patients samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel.

Med en nationell läkemedelslista ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om patientens förskrivna läkemedel. Därmed blir det enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och vården blir mer jämlik och säker.

3.

Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med: