Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

Handlingsplan för Vision e-hälsa

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

Många olika aktörer arbetar med att göra visionen till verklighet. Men insatserna görs ofta parallellt och inte så koordinerat som det skulle behövas. För att vi ska bli bäst i världen på e-hälsa behöver alla aktörer vara delaktiga och engagerade.

Därför har regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommit överens om en handlingsplan för det fortsatta arbetet med e-hälsa. Handlingsplanen tydliggör vem som ska göra vad och hur de inblandade aktörerna ska samverka för att driva arbetet med visionen framåt.

I handlingsplanen beskrivs också den samarbetsorganisation som håller på att bildas för att stärka samverkansarbetet. En del i organisationen är ett samordningskansli, som vi på eHälsomyndigheten koordinerar.

Aktörer vi samverkar med:


Det här händer 2017

  1. Regeringen och SKL ska:
    • Starta upp och bemanna den gemensamma organisationen (se bild nedan). eHälsomyndigheten koordinerar samordningskansliet.
    • Skapa system för uppföljning och omvärldsbevakning.
    • Ta fram årsvisa samverkansplaner.

Gemensam organisation för samverkan

Utifrån handlingsplanen pågår arbetet med att bilda en organisation som ska se till att visionen utvecklas. Organisationen kommer att bestå av bland annat en styrgrupp, ett nationellt råd och ett samordningskansli. Vi på eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att bilda och koordinera samordningskansliet i nära samverkan med SKL.

Samordningskansliet kommer att bestå av personer från eHälsomyndigheten och SKL. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information.


Samverkan för digital framgång

Rådet för styrning med kunskap

I juli 2015 trädde en ny förordning (2015:155) i kraft. Den handlar om statlig styrning med kunskap, avseende hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Förordningen behandlar frågan om den statliga kunskapsstyrningen. De berörda statliga vårdmyndigheterna ska samverka i ett rådgivande organ som har fått namnet Rådet för styrning med kunskap.

Myndigheters styrning med kunskap ska vara samordnad, behovsanpassad och effektiv. Styrningen ska fungera på ett sätt så att den är till stöd för huvudmän och profession. I rådet ingår, utöver eHälsomyndigheten, Socialstyrelsen,  Folkhälsomyndigheten. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Läkemedelsverket, Myndigheten för delaktighet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Myndigheterna representeras av respektive generaldirektör.

Läs mer om rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsens webbplats. 

eSam

eSam är ett samarbete för digital samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samarbetet inleddes den 1 juli 2015 och tog vid efter E-delegationen som då upphörde. För eHälsomyndigheten innebär medlemskapet i eSam att e-hälsofrågorna kan lyftas fram i dialog med andra myndigheter. Det är ett viktigt forum för att ta steg framåt vad gäller samverkan inom digitaliseringsområdet.

Konkret bidrar eSam till att vi utbyter erfarenheter och effektiviserar initiativ genom att återanvända tjänster, förenkla regler och undvika dubbelarbete.

eSams webbplats

Läs mer om eSam på webbplatsen.

Digitaliseringsrådet

Rådet för digitaliseringen av det offentliga Sverige består av 11 ledamöter som representerar myndigheter, kommuner och landsting. Näringsdepartementet är sammankallande. Nästa 
2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands från och med februari 2018.

Det här är också viktigt

Vision

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är vår uppgift att tillsammans med andra aktörer inom e-hälsa göra visionen till verklighet.

Om framtidens e-hälsa