Kunskaps- och beslutsstöd

En nationell struktur med fokus på kunskap och patientnytta

Gemensam och tillgänglig kunskap

Alla individer ska ges likvärdig vård. För att det ska vara möjligt behöver hälso- och sjukvården baseras på bästa tillgängliga kunskap.

För att komplettera professionernas kompetens används nationella besluts- och kunskapsstöd i form av olika system. Ett bra stöd till professionerna främjar en jämlik och patientsäker vård och omsorg och har till exempel avgörande betydelse för en säker läkemedelsanvändning.

Statliga utredningar visar att det statliga kunskapsstödet behöver möta de faktiska frågor som vården och omsorgen hanterar. Professionernas behov av besluts- och kunskapsstöd är stort.

I dag finns en stor spretighet mellan systemen och i hur information omvandlas till kunskap. Därför arbetar vi, tillsammans med en rad andra myndigheter, för att besluts- och kunskapsstöden ska vara lättillgängliga och kunna användas oavsett var i landet man arbetar.

Aktörer som vi samverkar med


På gång

  1. Det här händer 2017
    • Den 1 juni överlämnade utredningen betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) till regeringen. I betänkandet framhåller utredningen bland annat att den statliga kunskapsstyrningen av sjukvården bör bli mer strategisk och mindre detaljerad och att Socialstyrelsen bör ha en särställning bland de kunskapsstyrande myndigheterna.
    • Rådet för styrning med statlig kunskap driver på vidareutvecklingen av statens arbetssätt för att kunna bemöta vårdens och omsorgens framtida behov av kunskap.
  2. Det här hände 2016
    • Regeringen gav oss i uppdrag att se över hur vi kan bidra till att information blir tillgängligt i andra delar av vårdkedjan utöver öppenvårdsapoteken. Regeringsuppdraget redovisades den 31 oktober 2016.
    • Elektroniskt expertstöd (EES) bytte till sfinxmodulen, som ger information om interaktioner mellan läkemedel. Nu använder vården och apoteken samma informationskälla.

Rätt stöd kan minska risken för biverkningar

Besluts- och kunskapsstöd kan hjälpa professionerna att ordinera rätt läkemedel till sina patienter. I dag saknar professionerna ofta fullständig och korrekt information om patientens läkemedel. Det utgör en risk för biverkningar och för att läkemedlen påverkar varandras effekter.

Läkemedel som används rätt är en stor tillgång både för patienten och samhället. Den nationella läkemedelsstrategin beskriver i sin vision att ”det yttersta målet ur ett samhällsperspektiv är att nå största möjliga hälsa för de resurser som avsätts för läkemedel”. För att nå det målet är det viktigt att rätt patient ordineras rätt läkemedel.

Elektroniskt expertstöd är ett besluts- och kunskapsstöd

Ett exempel på ett besluts- och kunskapsstöd är elektroniskt expertstöd (EES), som används av farmaceuter som expedierar recept på apotek. EES går igenom patientens förskrivna recept och skickar signaler till farmaceuten om två läkemedel har samma verkan, om doseringen är för hög etcetera. EES används för att förbättra läkemedelsanvändningen och öka patientsäkerheten.

I en svensk studie av EES fick 15 läkare bedöma relevansen i signaler vid läkemedelsgenomgångar med EES. Resultatet visar att läkarna ansåg att majoriteten av signalerna är kliniskt relevanta. Några av signalerna ledde också till att patienterna fick ändrad läkemedelslista.

Att använda EES bör vara en självklarhet för alla apotek för att säkerställa en god läkemedelsanvändning. Maria Wanrud, farmaceut eHälsomyndigheten

Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som har övervägt och lämnat förslag till hur en ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd inom hälso- och sjukvård kan uppnås. Syftet med uppdraget är att säkerställa att den hälso- och sjukvård som erbjuds befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. 

Läs hela Direktiv 2015:127: Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården. 

Den 1 juni överlämnade utredningen betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) till regeringen.

I betänkandet framhåller utredningen bland annat att den statliga kunskapsstyrningen av sjukvården bör bli mer strategisk och mindre detaljerad och att Socialstyrelsen bör ha en särställning bland de kunskapsstyrande myndigheterna. Samtidigt framhåller utredningen att landstingen måste få en mer aktiv roll i utformningen av kunskapsstyrningen men också ta ansvar för att den vård medborgarna får är jämlik och av hög kvalitet.

Andra förslag i utredningen är att en nationell digital kunskapstjänst inrättas där vårdprofessionerna hos alla vårdgivare enkelt kan få tillgång till kvalitetssäkrade kunskapsstöd samt utan kostnad ta del av vetenskapliga artiklar. Vidare föreslås att Lagen om läkemedelskommittéer (som anger att varje landsting är skyldig att ha en läkemedelskommitté) ersätts av en ny lag om vårdkommittéer. Särbehandlingen av läkemedel upphör därmed. Vårdkommittéernas uppdrag blir att verka för en nationell kunskapsstyrning för all vård.

Här kan du läsa hela betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48).

Betänkandet är för närvarande nu ute på remiss och eHälsomyndigheten är en av remissinstanserna. 

1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Vi arbetar för att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands.

Det här är också viktigt