Heltäckande statistik över läkemedelsförsäljningen

Fördjupad analys

Vi ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik över läkemedelsförsäljning från apoteksaktörer, detaljhandel och partihandel. En heltäckande nationell läkemedelsstatistik är nödvändig för att kunna analysera och följa upp läkemedelsanvändningen i samhället. Statistiken behövs för att förutse utvecklingen inom området och för att fungera som underlag för bedömningar av samhälls- och hälsoekonomiska effekter.

I år har vi i uppdrag att utreda och analysera hur vi kan komplettera den redan befintliga läkemedelsstatistiken med ytterligare datamängder för att öka kvaliteten och skapa mervärde.


På gång

  1. Aktuellt 2016
    • Vi utreder hur insamlingen av läkemedelsinformation inom slutenvården bör hanteras för att säkerställa en heltäckande läkemedelsstatistik på nationell nivå. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2016.
    • Vi kartlägger informationsmängder på läkemedelsområdet som vi eller andra hanterar och som det i dag saknas möjligheter för att följa upp strukturerat på nationell nivå. Vi analyserar hur dessa informationsmängder kan integreras i vår löpande statistikhantering. Uppdraget ska redovisas den 31 oktober 2016.
    • Vi vidareutvecklar e-tjänsten Min Förskrivning bland annat för att uppnå ökad användbarhet utifrån förskrivarnas perspektiv.

1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands från och med februari 2018.

Det här är också viktigt