E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Vi är nationell kontaktpunkt för e-recept

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

För att det ska bli möjligt driver vi ett projekt, bland annat för att utreda vilka juridiska och tekniska möjligheter och utmaningar som finns. Projektet innebär att du som invånare ska kunna hämta ut dina e-recept utomlands.


På gång

 1. Det här händer 2017
  • EU bedriver ett konkret arbete för att möjliggöra e-recept över landsgränser. Arbetet drivs inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF), som är ett stort program inom EU för att knyta ihop länder.
  • Sverige har ett närmare samarbete med andra länder som också inför e-recept över landsgränser, bland annat Estland och Finland.
  • Vi arbetar för att göra det möjligt för svenska invånare att hämta ut sina e-recept utomlands.
  • Vi etablerar eHälsomyndigheten som nationell kontaktpunkt för e-recept över landsgränser.
 2. Det här hände 2016
  • Sverige ansökte om och beviljades medel inom ramen för EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF).
  • Vi förberedde etableringen av eHälsomyndigheten som nationell kontaktpunkt för e-recept över landsgränser.

E-recept över gränserna

EU-kommissionen har en satsning för interoperabilitet och infrastruktur som kallas för Connecting Europe Facility (CEF). Förra året beviljades vi finansiering för e-hälsa inom ramen för satsningen. 

Utöver Sverige har totalt 20 andra länder ansökt om att delta i programmet. Detta är ett första steg, fler länder kan komma att ansluta vid ett senare skede. Syftet är att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och e-recept under perioden 2017-2020.

 Funded by the European Union

Europeiskt nätverk för e-hälsa

eHealth Network ska möjliggöra genomförandet av patientrörlighetsdirektivet från 2013 som har som målsättning att underlätta för patienter att söka planerad vård i andra EU/EES-länder.
Nätverket har beslutat om:

 • Handlingsplan 2015-2018
 • Rekommendationer för patientöversikter (informationsinnehåll)
 • Rekommendationer för e-recept (informationsinnehåll)
 • Rekommendationer för kvalitetsregister
 • Joint Action-projektet kommer att vidareutveckla dessa rekommendationer och riktlinjer 2015-2018.

Om eHealth Network och styrande dokument. 

Sverige stödjer det europeiska nätverket

Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN) har bildats av nio medlemsstater, bland annat Sverige, för att stödja och bidra till att nätverkets arbete går framåt. eHälsomyndigheten har inrättat en referensgrupp för att samordna arbetet i JAseHN med följande aktörer:

 • Socialdepartementet och eHälsomyndigheten
 • Datainspektionen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Kvalitetsregister

Om Joint Action to Support the eHealth Network

1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

Det här är också viktigt