E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Vi är nationell kontaktpunkt för e-recept

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

För att det ska bli möjligt driver vi ett projekt, bland annat för att utreda vilka juridiska och tekniska möjligheter och utmaningar som finns. Projektet innebär att du som invånare ska kunna hämta ut dina e-recept utomlands.


På gång

 1. Det här händer 2017
  • EU bedriver ett konkret arbete för att möjliggöra e-recept över landsgränser. Arbetet drivs inom ramen för Connecting Europe Facility (CEF), som är ett stort program inom EU för att knyta ihop länder.
  • Sverige har ett närmare samarbete med andra länder som också inför e-recept över landsgränser, bland annat Estland och Finland.
  • Vi arbetar för att göra det möjligt för svenska invånare att hämta ut sina e-recept utomlands.
  • Vi etablerar eHälsomyndigheten som nationell kontaktpunkt för e-recept över landsgränser.
 2. Det här hände 2016
  • Sverige ansökte om och beviljades medel inom ramen för EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF).
  • Vi förberedde etableringen av eHälsomyndigheten som nationell kontaktpunkt för e-recept över landsgränser.

E-recept över gränserna

EU-kommissionen har en satsning för interoperabilitet och infrastruktur som kallas för Connecting Europe Facility (CEF). Förra året beviljades vi finansiering för e-hälsa inom ramen för satsningen. 

Utöver Sverige har totalt 20 andra länder ansökt om att delta i programmet. Detta är ett första steg, fler länder kan komma att ansluta vid ett senare skede. Syftet är att förverkliga tjänster för gränsöverskridande utbyte av patientöversikt och e-recept under perioden 2017-2020.

 Funded by the European Union

Europeiskt nätverk för e-hälsa

eHealth Network ska möjliggöra genomförandet av patientrörlighetsdirektivet från 2013 som har som målsättning att underlätta för patienter att söka planerad vård i andra EU/EES-länder.
Nätverket har beslutat om:

 • Handlingsplan 2015-2018
 • Rekommendationer för patientöversikter (informationsinnehåll)
 • Rekommendationer för e-recept (informationsinnehåll)
 • Rekommendationer för kvalitetsregister
 • Joint Action-projektet kommer att vidareutveckla dessa rekommendationer och riktlinjer 2015-2018.

Om eHealth Network och styrande dokument. 

Sverige stödjer det europeiska nätverket

Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN) har bildats av nio medlemsstater, bland annat Sverige, för att stödja och bidra till att nätverkets arbete går framåt. eHälsomyndigheten har inrättat en referensgrupp för att samordna arbetet i JAseHN med följande aktörer:

 • Socialdepartementet och eHälsomyndigheten
 • Datainspektionen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Kvalitetsregister

Om Joint Action to Support the eHealth Network

1.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med:

2.

Nationella läkemedelslistan

En nationell läkemedelslista kommer att ge såväl vården, apoteken som patienten en korrekt och aktuell bild av patientens samtliga förskrivna läkemedel.

Med en nationell läkemedelslista ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om patientens förskrivna läkemedel. Därmed blir det enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och vården blir mer jämlik och säker.

3.

Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med: