Gemensamma standarder

Det behövs gemensamma normer och sätt att arbeta för att vi ska kunna utbyta information.

Standarder behövs för att kunna utbyta information

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med:


På gång

  1. Det här händer 2017
    • Vinnova och eHälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag om att fortsätta arbetet med att utveckla ramverk för öppna standarder. Aktörer som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter, bör medverka. En plan för hur ramverket kan förvaltas långsiktigt ska tas fram.
    • Standarder är ett prioriterat område i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025. Staten och SKL ska bland annat etablera en nationell process för standarder.

Fortsatt utveckling av ramverk för internationella standarder

Det nya regeringsuppdraget ska underlätta den fortsatta digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg. I samverkan med eHälsomyndigheten ska Vinnova utarbeta en plan för hur ramverk med internationella standarder kan förvaltas långsiktigt. I uppdraget ingår att identifiera hur berörda mottagare ska involveras för att möjliggöra implementering i verksamheterna och därmed nå den interoperabilitet som eftersträvas.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2018. 

Myndigheterna ska även underlätta för vårdgivare och huvudmän att kunna tillgodogöra sig ramverk och arbetssätt genom att utarbeta en handlingsplan. Regeringsuppdrag (N2016/04455/IF)
1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands från och med februari 2018.

Det här är också viktigt

Vision

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Det är vår uppgift att tillsammans med andra aktörer inom e-hälsa göra visionen till verklighet.

Om framtidens e-hälsa