Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

Standarder behövs för att kunna utbyta information

Standarder behövs för att information ska kunna utbytas och delas på ett effektivt sätt, oavsett i vilken organisation eller i vilket system informationen har skapats. Med hjälp av standarder skapas effektivare arbetsprocesser för personalen, patientflödena blir säkrare och patienterna får ökad delaktighet i sin hälsa.

För att standarderna ska kunna användas på bästa möjliga sätt behöver vi arbeta med dem kontinuerligt och systematiskt. Området är komplext och det räcker sällan att endast peka på vilka standarder som ska användas. Många gånger krävs enighet om hur standarder ska användas i olika situationer.

Aktörer vi samarbetar med:


På gång

  1. Det här händer 2017
    • Standarder är ett prioriterat område i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025. Statens roll är att bidra till att olika standardiseringsarbeten smidigt kan omsättas i vården och omsorgen.
    • eHälsomyndigheten har tillsammans med Vinnova fått ett regeringsuppdrag om att ta fram en plan för hur e-hälsostandarder kan förvaltas långsiktigt. Aktörer som patienter, brukare, vårdgivare, medborgare, universitet, högskolor, institut, företag och myndigheter, bör medverka. Uppdraget utgår från det ramverk av gemensamma standarder som har tagits fram i tidigare projekt.
    • Vi har tagit fram en lägesrapport som beskriver vad vi har gjort hittills och vad vi kommer att göra framöver inom ramen för regeringsuppdraget om förvaltning av standarder. Rapporten finns att läsa i sin helhet i högerspalten på denna sida.

Standarder ska kunna implementeras i vårdens it-system på ett smidigt sätt

Det måste vara tydligt hur standarder ska användas i olika situationer. Den tydligheten skapas genom överenskommelser om användning, så kallade specifikationer. Specifikationerna bör vara tillgängliga och aktuella för alla som vill implementera dem. Det kräver en stabil och långsiktig förvaltning på nationell nivå.

I dagsläget finns det ingen nationell gemensam förvaltningsorganisation för de specifikationer som har tagits fram. Vi på eHälsomyndigheten ska under 2017 utreda och föreslå hur en nationell förvaltningsorganisation skulle kunna se ut och vilka arbetsformer som kan vara lämpliga. Syftet är att nationellt överenskomna specifikationer av standarder smidigt ska kunna implementeras i vårdens och omsorgens it-system.

I det övriga arbetet med handlingsplanens insatsområde om standarder deltar vi på olika sätt. Bland annat deltar vi i arbetet med att identifiera och koordinera gemensamma satsningar på standardisering, ta fram en process för utveckling av specifikationer och att stödja implementering av dem.

Här kan du läsa mer om arbetet med standarder inom ramen för handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025.

Fortsatt utveckling av ramverk för internationella standarder

Utöver arbetet med handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025 har vi fått ett uppdrag från regeringen. Regeringsuppdraget ska underlätta den fortsatta digitaliseringen av hälsa, vård och omsorg. I samverkan med Vinnova ska vi utarbeta en plan för hur ramverk med internationella standarder kan förvaltas långsiktigt. I uppdraget ingår att identifiera hur berörda mottagare ska involveras för att möjliggöra implementering i verksamheterna och därmed nå den interoperabilitet som eftersträvas.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2018. 

Myndigheterna ska även underlätta för vårdgivare och huvudmän att kunna tillgodogöra sig ramverk och arbetssätt genom att utarbeta en handlingsplan. Regeringsuppdrag (N2016/04455/IF)
1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

2.

En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

En nationell läkemedelslista innebär att alla förskrivare ska kunna se vilka läkemedel deras patienter har, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Vi har fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet.

Mål

En nationell läkemedelslista som används av professionen för ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Aktörer vi samarbetar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Vi arbetar för att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands.

Det här är också viktigt