Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

Standarder behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

Standardisering är en högaktuell fråga. Många landsting står inför större upphandlingar av nya it-stöd för att skapa framtidens vårdinformationsmiljö, och de nya lösningarna kommer att bygga på standarder som i stor utsträckning är internationella.

Ett syfte med att använda standarder är att olika system ska kunna kommunicera med varandra (interoperabilitet), så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Det innebär dels att system kan skicka och ta emot information utan behov av extra åtgärder (teknisk interoperabilitet), men också att informationen uttrycks så att den kan hanteras och tolkas likartat av systemen (semantisk interoperabilitet). Detta är nödvändigt om till exempel kliniken på sjukhuset ska ha tillgång till den information som finns i patientens journal på vårdcentralen.

Det kan vara svårt att veta vilka standarder som bör användas i olika syften inom e-hälsoområdet. Dessutom räcker det sällan att veta vilka standarder som ska användas, det krävs också överenskommelser om hur de ska användas i olika sammanhang. Sådana överenskommelser kallas i Vision e-hälsa 2025 för ”gemensamma specifikationer”.

Vi har tillsammans med Vinnova fått ett regeringsuppdrag som handlar om att vi ska utarbeta en plan för långsiktig förvaltning av standarder som har bedömts som relevanta att använda i en svensk kontext.

Standarder är också ett utpekat område i Vision e-hälsa 2025. Regeringsuppdraget om standarder och standardiseringsarbetet inom visionen hänger ihop, och vi på eHälsomyndigheten är delaktiga i båda arbetena.

Aktörer vi samarbetar med:


På gång

  1. Det här händer 2018
    • Standarder är ett prioriterat område i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025. I den gemensamma genomförandeplanen för insatsområdena Enhetligare begreppsanvändning och Standarder finns flera aktiviteter som tillsammans ska leda till att det blir enklare att tillämpa standarder för interoperabilitet på ett enhetligt sätt. eHälsomyndigheten har huvudansvar för en av aktiviteterna och deltar i de övriga.
    • eHälsomyndigheten har tillsammans med Vinnova haft ett regeringsuppdrag om att ta fram en plan för ett långsiktigt, nationellt stöd till implementering av e-hälsostandarder. Vi lämnar ett förslag på plan i mars 2018. Förslaget innehåller en modell som samordnar de olika aktörer som arbetar med standardisering för interoperabilitet inom vård och omsorg, men där en aktör har ett utpekat ansvar för helheten.

Det behövs samordning för enhetlig användning av standarder

I dag saknas nationell samordning som kan stödja en mer enhetlig användning av standarder. Det leder bland annat till att standarder ofta används på olika sätt i olika system, vilket gör att systemen inte kan kommunicera med varandra. Det kan också vara svårt för landsting och andra upphandlande verksamheter att ställa enhetliga krav i sina upphandlingar.

Vi tar därför fram ett förslag på hur en sådan nationell samordning skulle kunna se ut. Det gör vi bland annat genom att undersöka hur behoven faktiskt ser ut i verkligheten: Vad saknas i dag? Vad behöver vi fokusera på? Vad är mindre viktigt? 

Vi arbetar tillsammans med användare och experter

Vi har bland annat hållit ett diskussionsmöte där vi bjöd in ett fyrtiotal användare av standarder, exempelvis landsting och systemleverantörer. Det har gett oss värdefulla insikter både ur ett systemutvecklarperspektiv och ur ett beställarperspektiv. De insikterna har sedan legat till grund för det fortsatta arbetet.

Den 31 mars 2018 ska uppdraget rapporteras till regeringen, men redan nu finns ett första förlag på hur en nationell samordning och förvaltning skulle kunna fungera. Du hittar förslaget i högermenyn.

Omvärld och beroenden till andra aktörer

Det pågår många initiativ i både Sverige, Europa och övriga världen som syftar till att utöka och förenkla användningen av standarder. På webbsidan ehalsa2025.se finns information om flera av de aktörer som är med och driver detta arbete i Sverige.

Det kan också vara intressant att titta på hur andra länder arbetar med frågor som rör standardisering för interoperabilitet. En sammanställning av några andra länders nationella initiativ finns här (pdf).

Myndigheterna ska även underlätta för vårdgivare och huvudmän att kunna tillgodogöra sig ramverk och arbetssätt genom att utarbeta en handlingsplan. Regeringsuppdrag (N2016/04455/IF)
1.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med:

2.

Nationella läkemedelslistan

En nationell läkemedelslista kommer att ge såväl vården, apoteken som patienten en korrekt och aktuell bild av patientens samtliga förskrivna läkemedel.

Med en nationell läkemedelslista ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om patientens förskrivna läkemedel. Därmed blir det enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och vården blir mer jämlik och säker.