Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

Standarder behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

Standardisering är en högaktuell fråga. Många landsting står inför större upphandlingar av nya it-stöd för att skapa framtidens vårdinformationsmiljö, och de nya lösningarna kommer att bygga på standarder som i stor utsträckning är internationella.

Ett syfte med att använda standarder är att olika system ska kunna kommunicera med varandra (interoperabilitet), så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Det innebär dels att system kan skicka och ta emot information utan behov av extra åtgärder (teknisk interoperabilitet), men också att informationen uttrycks så att den kan hanteras och tolkas likartat av systemen (semantisk interoperabilitet). Detta är nödvändigt om till exempel kliniken på sjukhuset ska ha tillgång till den information som finns i patientens journal på vårdcentralen.

Det kan vara svårt att veta vilka standarder som bör användas i olika syften inom e-hälsoområdet. Dessutom räcker det sällan att veta vilka standarder som ska användas, det krävs också överenskommelser om hur de ska användas i olika sammanhang. Standarder är ett utpekat område i Vision e-hälsa 2025.

Aktörer vi samarbetar med:


På gång

  1. Det här händer 2018
    • Standarder är ett prioriterat område i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025. I den gemensamma genomförandeplanen för insatsområdena Enhetligare begreppsanvändning och Standarder finns flera aktiviteter som tillsammans ska leda till att det blir enklare att tillämpa standarder för interoperabilitet på ett enhetligt sätt.
    • eHälsomyndigheten har tillsammans med Vinnova haft ett regeringsuppdrag om att ta fram en plan för ett långsiktigt, nationellt stöd till implementering av e-hälsostandarder. I en rapport från mars 2018 återfinns ett förslag om en nationell förvaltningsorganisation för tillämpade standarder det vill säga specifikationer. Rekommendationen i rapporten är att den nationella förvaltningsorganisationen som föreslås ska placeras på eHälsomyndigheten.
    • Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet anordnar eHälsomyndigheten en nordisk e-hälsosamling med deltagare från departement och myndigheter i de nordiska länderna. Samlingen äger rum i november och kommer att fokusera på gemensamma frågor som driver e-hälsoutvecklingen framåt med ett fördjupat fokus på ländernas arbete med nationella standarder.

Omvärld och beroenden till andra aktörer

Det pågår många initiativ i både Sverige, Europa och övriga världen som syftar till att utöka och förenkla användningen av standarder. På webbsidan ehalsa2025.se finns information om flera av de aktörer som är med och driver detta arbete i Sverige.

Det kan också vara intressant att titta på hur andra länder arbetar med frågor som rör standardisering för interoperabilitet. En sammanställning av några andra länders nationella initiativ finns här (pdf).

1.

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan kommer att ge vården, omsorgen, apoteken och patienten en samlad och aktuell bild av en patients samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel.

Med en nationell läkemedelslista ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om patientens förskrivna läkemedel. Därmed blir det enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och vården blir mer jämlik och säker.

2.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med: