Gemensamma begrepp

Samma begrepp för samma sak behövs för att människor och system ska kunna kommunicera med varandra.

Arbete för en enhetligare begreppsanvändning

För att information ska kunna delas mellan olika system, verksamheter och personer behövs gemensamma begrepp och klassifikationer. Alla behöver helt enkelt använda samma begrepp för samma sak.

Så är inte riktigt fallet i dag inom hälso- och sjukvården. Vissa begrepp används på olika sätt och betyder delvis olika saker. Till exempel finns det både statliga och regionala register för vård och omsorg som är strukturerade och klassificerade på olika sätt.

Därför arbetar flera aktörer med att ta fram gemensamma begrepp och termer. En enhetlig begreppsanvändning höjer kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen. Målet med arbetet är att begrepp ska kunna hanteras och tolkas likartat mellan system och verksamheter, men också att öka takten för införandet av gemensamma begrepp i verksamheternas IT-stöd.

En enhetligare begreppsanvändning är också ett av de prioriterade områdena i handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025.

Aktörer vi samarbetar med:


På gång

 1. Under 2017 ska staten och SKL:
  • Redovisa och tydliggöra vilka aktörer som ska tillhandahålla begrepp inom olika områden.
  • Etablera en nationell samverkansform som hanterar bland annat prioritering och utveckling av gemensamma begrepp.
 2. Det här hände 2016
  • Regeringen och SKL definierade enhetligare begreppsanvändning som ett särskilt angeläget insatsområde för e-hälsoarbetet.
  • eHälsomyndigheten beslutade att införa Socialstyrelsens gemensamma informationsstruktur i sin verksamhet.
  • eHälsomyndigheten har, tillsammans med Inspektionen för vård och omsorg, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen enats om att ta fram ett enhetligt sätt att beskriva vård- och omsorgsverksamhet.

Enhetlig information om verksamheter och utbud

En förutsättning för att erbjuda hög kvalitet inom vård, omsorg och apotek är att alla som behöver har tillgång till rätt och korrekt information. Detta gäller inte minst information om vilka verksamheter som finns, vad de gör och var de finns. Men i dag saknas ett enhetligt sätt att beskriva vård- och omsorgsverksamheter och vad de gör.

Detta arbetar vi med på flera olika sätt:

 • Inom ramen för handlingsplanen för Vision e-hälsa 2025 finns en arbetsgrupp för en enhetligare begreppsanvändning. 
 • Tillsammans med Inspektionen för vård och omsorgStatistiska centralbyrån och Socialstyrelsen har eHälsomyndigheten enats om att ta fram en ändamålsenlig och säker hantering av information om verksamheter inom vård, omsorg och apotek. Syftet är att få till stånd en enhetlig hantering av grundläggande information om verksamheter inom vård, omsorg och apotek. Socialstyrelsen driver arbetet mot en enhetligare begreppsanvändning.

Uppenbar konkret nytta med samarbetet

En gemensam modell för begrepp och utbud behövs till exempel när:

 • Patienter vill veta vilka vårdgivare eller apotek som finns i närheten.
 • Landstingen behöver veta vilka offentliga och privata vårdgivare som finns hos dem.
 • Läkaren på vårdcentralen vill veta var elektroniska remisser till specialistvård kan skickas.
 • Statliga myndigheter behöver veta vilka aktörer som ska tillsynas och vill kunna följa upp kvaliteten på ett jämförbart sätt över landet.
1.

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan kommer att ge vården, omsorgen, apoteken och patienten en samlad och aktuell bild av en patients samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel.

Med en nationell läkemedelslista ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om patientens förskrivna läkemedel. Därmed blir det enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel och vården blir mer jämlik och säker.

2.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med:

3.

Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med: