Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan kommer att ge såväl vården, apoteken som patienten en samlad och aktuell bild av en patients samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel.

Nationella läkemedelslistan ökar patientsäkerheten

De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver en samlad och aktuell bild av en patients medicinering för att kunna ge god och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel e-recept av alla länder har till exempel läkare inte fullständig information om vilka läkemedel en patient har fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården påverkas och patientsäkerheten blir lidande.

eHälsomyndigheten har fått uppdraget av regeringen att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan och andra lagändringar börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan.

Den Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ger såväl vården, omsorgen, apoteken som patienten tillgång till samma information om patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och varor i Sverige. Registret ska ge en bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.

Aktörer vi samverkar med:


Handlingsplan

  1. Det här hände 2018:
    • Riksdagen röstade den 13 juni 2018 ja till regeringens förslag om Nationella läkemedelslistan. Det innebär att Nationella läkemedelslistan blir verklighet och att registret ska föras av eHälsomyndigheten.
    • På uppdrag av regeringen gjorde vi en fördjupad förstudie som utredde bland annat de tekniska förutsättningarna för Nationella läkemedelslistan. Uppdraget redovisades den 31 mars 2018. Därefter fortsatte vi arbetet med att förbereda inför Nationella läkemedelslistan.
  2. Det här hände 2017:
    • I juni redovisades en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan kan realiseras. I förstudien redogörs till exempel för vilka insatser som krävs för eHälsomyndighetens tekniska plattform, årliga kostnader för drift och förvaltning samt när olika insatser kan ske.

Läkemedelslistan ska finnas på plats 2022

Under 2017 genomförde eHälsomyndigheten en första förstudie inför införandet av en nationell läkemedelslista. Förstudien behandlade bland annat hur myndighetens tekniska lösning skulle kunna se ut, en tidsplan för införande och en beräkning av myndighetens kostnader. Vår bedömning visade att Nationella läkemedelslistan kan förverkligas inom en femårsperiod.

För att Nationella läkemedelslistan ska bli verklighet krävs en säker, nationell teknisk lösning och samverkan mellan alla inblandade parter. Mängden data som berörs är gigantisk. Den som skriver ut alla e-recept som ska föras in i Nationella läkemedelslistan får räkna med att papperstornet blir lika högt som Mount Everest.

Här kan du läsa förstudien

Läkemedelslistan byggs upp genom samverkan

Alla som ska använda Nationella läkemedelslistan behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter redan i förberedelseskedet. Då kan vi göra Nationella läkemedelslistan riktigt bra. Därför samverkar vi med det landstingsägda e-hälsobolaget Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) när vi förbereder för läkemedelslistan.

Vi samråder också med systemleverantörer, sjukvårdshuvudmän, apoteksaktörer, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Det gör att vi får en bättre förståelse för exempelvis hur vårdens processer påverkas av Nationella läkemedelslistan.

Läs mer om vad vi samverkar om och hur

Har du frågor kring införandet av Nationella läkemedelslistan? Kontakta oss gärna på nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se


Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Nu tar vi ett viktigt steg närmare införandet. Annika Strandhäll, socialminister
2.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med:

3.

Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med: