En nationell läkemedelslista

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

Läkemedelslista ökar patientsäkerheten

De som arbetar inom vården och omsorgen behöver ha en samlad, korrekt och aktuell bild av patientens medicinering för att kunna ge god och säker vård. Men trots att Sverige är det land med flest e-recept kan läkare inte se samtliga mediciner en patient har. Det resulterar i att kvaliteten inom vården påverkas, och patientsäkerheten blir lidande.

Därför har vi fått i uppdrag av regeringen att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet. Förstudien redovisas i juli 2017.

Med den nationella läkemedelslistan ska vården, apoteken och patienten få tillgång till samlad information från samma källa om vilka läkemedel en patient har fått förskrivna. Därmed blir det exempelvis enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel.

Aktörer vi samarbetar med:


Handlingsplan

  1. Det här händer 2017:
    • I juli kommer vi att redovisa en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan kan realiseras. I förstudien undersöks bland annat vilka insatser som krävs för den tekniska plattformen, årliga kostnader för drift och förvaltning samt när olika insatser kan ske.
    • Vi förbereder för införandet av den nationella läkemedelslistan, bland annat genom att utreda förutsättningarna för en teknisk lösning för läkemedelslistan.
  2. Det här hände 2016:
    • I december 2016 lämnades ett lagförslag, lagen om nationell läkemedelslista DS 2016:44. Den nya lagen föreslås ersätta lagen om receptregister och lagen om läkemedelsförteckning.
    • Vi samverkade med en rad myndigheter och aktörer till exempel genom att delta i seminarier.

Med en gemensam läkemedelslista skulle vi inte bara öka effektiviteten utan också patientsäkerheten. Det är en av de frågor som är viktigast att lösa. Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister
1.

Samordning

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. För att visionen ska bli verklighet behövs samordning.

eHälsomyndigheten omsätter regeringens satsningar på e-hälsoområdet i praktiken. Under året ska vi skapa ett samordningskansli. Kansliet ska ansvara för att arbetet följer handlingsplanen, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och tillhandahålla aktuell information. Vi kommer även att fokusera på att sprida kunskap om Vision e-hälsa 2025 och dess innebörd.

Mål

eHälsomyndigheten samordnar regeringens initiativ på e-hälsoområdet för att nå en effektiv samverkan mellan olika aktörer.

Aktörer vi samverkar med:

3.

E-recept över landsgränser

Snart kommer svenska invånare att kunna hämta ut e-recept utomlands, och utländska invånare kommer att kunna hämta ut e-recept i Sverige.

eHälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt för e-recept gentemot andra EU-länder. Det innebär att det är vi som ska se till att svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands, och att utländska invånare ska kunna hämta ut e-recept i Sverige.

Mål

Svenska invånare ska kunna hämta ut e-recept utomlands från och med februari 2018.

Det här är också viktigt