Nationella läkemedelslistan

En nationell läkemedelslista ska ge en korrekt och aktuell bild av patientens läkemedel, oavsett var i landet hen har hämtat ut sina läkemedel.

Läkemedelslistan ökar patientsäkerheten

De som arbetar inom vård, omsorg och apotek behöver en samlad, korrekt och aktuell bild av patientens medicinering för att kunna ge god och säker vård. Men trots att Sverige har störst andel e-recept av alla länder har till exempel läkare inte information om vilka läkemedel en patient har fått utskrivna på recept. Det gör att kvaliteten inom vården påverkas och patientsäkerheten blir lidande.

Med en nationell läkemedelslista får vården, apoteken och patienten tillgång till samma information om en patients förskrivna läkemedel. Därmed blir det exempelvis enklare att undvika felaktiga kombinationer av läkemedel. På sikt kan Nationella läkemedelslistan innehålla mer information, till exempel om läkemedel som patienten har fått på sjukhus eller köpt utan recept.

eHälsomyndigheten har haft i uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie om den nationella läkemedelslistan. Uppdraget gavs av regeringen och berörde alla tre insatsområden i Vision e-hälsa 2025, det vill säga regelverk, standarder och gemensamma begrepp. Den fördjupade förstudien är ännu ett steg mot att Nationella läkemedelslistan blir verklighet. Uppdraget rapporterades till regeringen den 31 mars. Du hittar hela rapporten i högermenyn.

Aktörer vi samverkar med:


Handlingsplan

  1. Det här händer 2018:
    • På uppdrag av regeringen gör vi en fördjupad förstudie som utreder bland annat de tekniska förutsättningarna för Nationella läkemedelslistan. Uppdraget redovisas den 31 mars 2018. Därefter fortsätter vi arbetet med att förbereda inför Nationella läkemedelslistan.
    • I mars lämnade Socialdepartementet ett reviderat lagförslag, lagen om nationell läkemedelslista.
    • Om det reviderade lagförslaget godkänns av lagrådet kan riksdagen ta beslut om lagen.
  2. Det här hände 2017:
    • I juni redovisades en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan kan realiseras. I förstudien redogörs till exempel för vilka insatser som krävs för eHälsomyndighetens tekniska plattform, årliga kostnader för drift och förvaltning samt när olika insatser kan ske.

Läkemedelslistan kan finnas på plats inom fem år

Förra året genomförde eHälsomyndigheten en första förstudie inför införandet av en nationell läkemedelslista. Förstudien behandlade bland annat hur myndighetens tekniska lösning skulle kunna se ut, en tidsplan för införande och en beräkning av myndighetens kostnader. Vår bedömning visade att Nationella läkemedelslistan kan förverkligas inom en femårsperiod.

För att Nationella läkemedelslistan ska bli verklighet krävs en säker, nationell teknisk lösning och samverkan mellan alla inblandade parter. Mängden data som berörs är gigantisk. Den som skriver ut alla e-recept som ska föras in i Nationella läkemedelslistan får räkna med att papperstornet blir lika högt som Mount Everest.

Här kan du läsa förstudien

Läkemedelslistan byggs upp genom samverkan

Alla som ska använda Nationella läkemedelslistan behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter redan i förberedelseskedet. Då kan vi göra Nationella läkemedelslistan riktigt bra. Därför samverkar vi med det landstingsägda e-hälsobolaget Inera och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) när vi förbereder för läkemedelslistan.

Vi samråder också med systemleverantörer, sjukvårdshuvudmän, apoteksaktörer, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Det gör att vi får en bättre förståelse för exempelvis hur vårdens processer påverkas av Nationella läkemedelslistan.

Läs mer om vad vi samverkar om och hur


Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Nu tar vi ett viktigt steg närmare införandet. Annika Strandhäll, socialminister
1.

Samordning

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt.

Vi samordnar olika aktörer och driver e-hälsoarbetet framåt. Samordning handlar om att ena intressen och aktörer. Ett av våra mål är att alla Sveriges invånare ska ha god och jämlik hälsa, vård och omsorg.


Aktörer vi samverkar med:

3.

Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder.

För att kunna utbyta information med säkerställd kvalitet och säkerhet behövs standarder. Standarder är en förutsättning för att vårdens och omsorgens system ska kunna kommunicera med varandra. Syftet med arbetet är att skapa effektivare arbetsprocesser för personalen, säkrare patientflöden och ökad delaktighet för patienterna.

Aktörer vi samarbetar med: