Integritetspolicy

Denna applikation är avsedd att användas för att kontrollera äktheten i vaccinationsbevis beträffande genomförda vaccinationer mot covid-19 (verifieringslösning).

Vaccinationsbevis är en typ av bevis för att visa personers vaccinationsstatus och som finns inom tjänsten covidbevis.se som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten. Hädanefter kommer begreppet vaccinationsbevis användas. Applikationen "Verifiera Covidbevis" tillhandahålls av E-hälsomyndigheten i syfte att användas av anordnaren av sammankomsten eller tillställningen som omfattas av krav utifrån regelverket om att kontrollera äkthet i personers vaccinationsbevis.

I samband med att du som anordnare laddar ner applikationen behandlas inga personuppgifter om dig av E-hälsomyndigheten.

När verifieringslösningen används för att kontrollera vaccinationsbevis äkthet är det du som anordnare som använder applikationen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. All behandling av personuppgifter utförs lokalt i applikationen som har laddats ner. E-hälsomyndigheten är således inte personuppgiftsbiträde åt den personuppgiftsansvariga med anledning av användning av applikationen.

Nedan tillhandahålls en översiktlig beskrivning av hur personuppgifter behandlas i samband med användning av verifieringslösningen.

När verifieringslösningen används för att kontrollera vaccinationsbevis äkthet är det du som anordnare som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om applikationen används av flera parter har parterna en egen skyldighet att fastställa vem som utgör personuppgiftsansvarig och i förekommande fall vem som utgör personuppgiftsbiträde.

Nedan följer en beskrivning av hur behandling av personuppgifter sker i applikationen.

  1. Personuppgifter som förekommer i QR-koden är samtliga uppgifter som omfattas av förordning (2021:708 om digitala covidbevis, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953) om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19-pandemin, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid- 19-pandemin.
  2. Samtliga personuppgifter i punkten 1. behandlas i samband med att anordnaren verifierar vaccinationsbeviset med applikationen.
  3. Personuppgifter som visas för anordnaren vid verifiering av vaccinationsbeviset behandlas momentant genom att applikationens kamera läser av QR-koden på ett vaccinationsbevis och uppgifter om vaccinering mot covid-19 visas i applikationen. De uppgifter som då visas direkt eller indirekt är förnamn, efternamn, födelsedatum, antal vaccinationer mot covid-19 som genomförts, vilket som var det senaste vaccinet mot covid-19 och vilket datum som vaccin mot covid-19 togs senast. Resterande uppgifter behandlas utan att bli tillgängliga i applikationen för användaren.
  4. Uppgifterna visas i läsbart skick i applikationen och sparas inte efter genomförd scanning.
  5. All behandling av personuppgifter sker lokalt i enheten där applikationen används.
  6. Applikationen stödjer inte åtkomst till personuppgifter för någon annan än den som genomför verifieringen. E-hälsomyndigheten eller någon annan aktör har ingen möjlighet att på något sätt bereda sig åtkomst till personuppgifter som behandlas i applikationen.
  7. Inga personuppgifter lagras i applikationen eller någon annanstans på automatisk väg. Applikationen medger ingen särskild funktion för lagring. All eventuell lagring av personuppgifter sker till följd av särskilda vidtagna åtgärder av användaren till applikationen och har inget stöd i applikationen.
  8. Applikationen visar endast resultatet av verifieringen i begränsad tid, eller tills verifieringen avbryts eller görs om. Tidigare resultat kan ej återskapas i applikationen utan att QR-kod avläses på nytt. Applikationen är beroende av internetaccess för periodisk uppdatering av publika nycklar. Inget krav om internetaccess finns vid användande av applikationen.