Internationell samverkan

E-hälsa är ett viktigt arbetsområde även internationellt. Sverige samverkar både inom EU och Norden för att förbättra hälsan för invånare i och utanför Sverige.

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över landsgränserna är en av de åtgärder som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom gemenskapen.

I Sverige är det eHälsomyndigheten som är nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå, det som på engelska kallas National contact point eHealth, NCPeH.

eHälsomyndigheten arbetar nu med att färdigställa den infrastruktur som behövs för att skicka e-recept över landsgränser. Utöver att skapa tekniska förutsättningar undersöker eHälsomyndigheten även vilka juridiska förutsättningar som måste finnas på plats. Förhoppningen är att det ska bli möjligt att expediera e-recept från andra EU-länder på svenska apotek under år 2020. Kort därefter kan det bli möjligt att expediera svenska e-recept på apotek i andra EU-länder.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som tar sin utgångspunkt i patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

  • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
  • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
  • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
  • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat något som kallas eHealth Network (eHN). Syftet med eHN är att förbereda gränsöverskridande e-hälsotjänster. Sverige har, tillsammans med åtta andra medlemsstater, tagit initiativ till ett projekt som stödjer nätverkets arbete. Det kallas Joint Action to support the eHealth Network (JAseHN).

eHälsomyndigheten deltar som expertmyndighet i projektet och driver ett delprojekt tillsammans med Nederländerna som handlar om interoperabilitet och standardisering. Vi har också ansvar för Socialdepartementets politiska beslut i eHealth Network.

Samverkan i Norden

I Norden har Nordiska ministerrådet inrättat en e-hälsogrupp som i sin tur har skapat ett e-receptnätverk. Syftet med det är främst att skapa en gränsöverskridande tjänst för e-recept. När tjänsten är klar kommer du att kunna hämta ut dina recept på ett apotek oavsett var i Norden du befinner dig. Vi arbetar med att driva på utvecklingen av e-recepttjänsten.