Samverkan ger bättre hälsa

Samordningen av e-hälsa sker både på nationell och internationell nivå. I listan nedan ser du de olika nivåerna och exempel på vad det finns för styrning och samordning på respektive nivå.

Vi har regeringens uppdrag att se till att samordningen mellan dessa nivåer fungerar. Läs mer om behovet av samordning här.

 • Global nivå
  • Sverige ska följa WHO:s policy Hälsa 2020 för hälsa och välbefinnande i Europa.
  • Sverige medverkar i standardiseringsorganisationer inom områden som hälsa och digitalisering.
 • EU/EES-nivå
  • EU kan stifta lagar som gäller direkt eller som ska införas i Sveriges lagstiftning.
  • Sverige deltar i eHealth Network.
 • Nordisk nivå
  • Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. E-hälsa är ett av rådets prioriterade områden.
 • Nationell nivå
  • Riksdagen har befogenhet att stifta lagar.
  • Statliga myndigheter har föreskriftsrätt i vissa fall.
 • Regional nivå
  • Sveriges 21 regioner och landsting ansvarar för hälso- och sjukvården inom sina områden.
 • Lokal nivå
  • Sveriges 290 kommuner ansvarar för omsorgen av äldre och funktionshindrade.